Home » Entries posted by redakcia
Stories written by michaela.simonovicova
Káčer na bicykli

Káčer na bicykli

Vážení občania. Mestský úrad v Kremnici v spolupráci s Nadáciou TA3 Vás pozýva na 4-tý ročník charitatívnej akcie KÁČER NA BICYKLI 2017, ktorá tento rok zavíta aj do nášho mesta.  Správca nadácie TA3 – Peter Káčer bude so svojim tímom opäť bicyklovať pre ľudí, ktorí to potrebujú. Charitatívna „túr“ príde  do nášho mesta 26. júna 2017 o 12:45 hod. […]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 _______________________________________________________________________ Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: […]

Čítať ďalej …
3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

3.zmena rozpočtu 2017 – dôvodová správa

Čítať ďalej …
Oznam – Správne konanie OMZ2017/00753

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: […]

Čítať ďalej …
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 4/2017, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]

Čítať ďalej …
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN ZÓNY VETERNÍK – KREMNICA

Mesto Kremnica podľa § 6 ods.1 zákona č.369/90 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods.3 zákona č.50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná  časť Územného […]

Čítať ďalej …
Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 7.6.2017
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 48/1706       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 4/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (MUDr. Dana […]

Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu 3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok 2017 4. Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]

Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. mája 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, , Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai, Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. Zuzana Balážová, Bc. Martin Rusín, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta Program:  1. Úvod  2. Finančné veci 2.1  Správa […]

Čítať ďalej …
Page 1 of 15123Next ›Last »