Home » Entries posted by redakcia
Stories written by michaela.simonovicova
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12.10.2017
U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (Iveta […]

Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1. […]

Čítať ďalej …
Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 21.novembra 2017 ( t. j. v utorok) sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo. Konáre je potrebné upraviť […]

Čítať ďalej …
Interpelácie poslancov MsZ 14.september 2017
Čítať ďalej …
Kremnické jablko 2017 – Vyhodnotenie

Výstavu ovocia a zeleniny Kremnické jablko oficiálne otvoril primátor Kremnice Alexander Ferenčík v stredu 4. októbra. Tento rok sa produktmi zo svojich záhrad prišlo pochváliť 42 účastníkov zo 155 exponátmi. VYHODNOTENIE KREMNICKÉHO JABLKA 2017 Kategória drobné ovocie: 5.Pavel Ťahún – jahody visiace 4.Eva Berčíková – orechy Jupiter 3.Ján Brosch – maliny 2.Pavel Ťahún – broskyne viničné 1.Božena […]

Čítať ďalej …
Konkurz poisťovne Rapid life
Čítať ďalej …
Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2017/2018

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a […]

Čítať ďalej …
Pripraviť sa, pozor, štart!

A je to tu opäť. September by sa nám hádam ani nezdal, keby to nebol mesiac začiatku školských povinností. Bol by to len taký mesiac po lete, bezvýznamný, stál by v tieni svojich silných bratov júla, augusta, či decembra. Ešte aj sused október má úctu k starším. Ale slovo povinnosť nemusí hneď znamenať niečo negatívne. Je to zároveň […]

Čítať ďalej …
Page 1 of 20123Next ›Last »