Administrátor

9. June 2016

Žltý minibus na Skalku, pozor zmena!

POZOR  ZMENA !!!   Žltý minibus dňa 11.6.2016 v sobotu  nebude jazdiť na Skalku z dôvodu využitia na zájazd. Bude jazdiť z parkoviska Jeleň a hlavného parkoviska na Skalke nasledovne:   11.6.2016 v sobotu   […]
12. May 2016

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2016

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do […]
11. April 2016

Kremnický jarmok

Cenník platieb za predajné miesto Žiadosť o pridelenie predajného miesta   Vybavuje Svetlana Šverhová, tel. 045/6782786, e-mail: svetlana.sverhova@kremnica.sk, Mestské kultúrne stredisko.      
15. February 2016

Žiadna zo zložiek triedeného odpadu sa nesmie objaviť v zmesovom komunálnom odpade

Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý má zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov, ale aj priblížiť Slovensko k štandardom Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo odpad viac separovať a recyklovať. […]
15. February 2016

Videozáznam mestského zastupiteľstva z 11. 2. 2016

 
12. February 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016 Uznesenie číslo 1/1602 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s […]
12. February 2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské […]
12. February 2016

VZN 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 […]