Home » Entries posted by Administrátor
Stories written by Administrátor
Žltý minibus na Skalku, pozor zmena!

Žltý minibus na Skalku, pozor zmena!

POZOR  ZMENA !!!   Žltý minibus dňa 11.6.2016 v sobotu  nebude jazdiť na Skalku z dôvodu využitia na zájazd. Bude jazdiť z parkoviska Jeleň a hlavného parkoviska na Skalke nasledovne:   11.6.2016 v sobotu    –    Nepremáva! 12.6.2016 v nedeľu  Kremnica – Skalka 10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod. 14,00 hod. – 15,00 hod. – 16,00 hod. Skalka […]

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2016

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec. Každá zložka osobitne! Odvoz triedených zložiek komunálnych odpadov z vriec sa vykonáva jedenkrát mesačne. V roku 2016 sa bude odvoz realizovať podľa stanoveného harmonogramu: […]

Čítať ďalej …
Kremnický jarmok

Cenník platieb za predajné miesto Žiadosť o pridelenie predajného miesta   Vybavuje Svetlana Šverhová, tel. 045/6782786, e-mail: svetlana.sverhova@kremnica.sk, Mestské kultúrne stredisko.      

Čítať ďalej …
Žiadna zo zložiek triedeného odpadu sa nesmie objaviť v zmesovom komunálnom odpade

Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý má zaviesť poriadok a transparentnosť vzťahov, ale aj priblížiť Slovensko k štandardom Európskej únie. Slovensko sa zaviazalo odpad viac separovať a recyklovať. O zmenách, ktoré nový zákon do oblasti odpadového hospodárstva zavádza, sme sa rozprávali s vedúcim oddelenia technických služieb Petrom Groschom. Ako sa nový zákon o odpadoch prejaví v Kremnici […]

Čítať ďalej …

 

Čítať ďalej …

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016 Uznesenie číslo 1/1602 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i […]

Čítať ďalej …

       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. […]

Čítať ďalej …

VZN 1/2016

Žiaden komentár

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a podľa […]

Čítať ďalej …
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“ Obstarávateľom strategického dokumentu je mesto […]

Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Peter Chren Prizvaní: Ing. […]

Čítať ďalej …
Page 1 of 165123Next ›Last »