Administrátor

18. októbra 2011

VZN 4/96

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/96 o schválení Dodatku č. 1 územného plánu sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa §6 zákona č.  369/1990 Zb. […]
18. októbra 2011

VZN 7/99

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/99 ktorým sa mení VZN 16/95 – predaj bytov a nebytových priestorov v z není VZN 3/97, 2/98 a 8/98. Mesto v Kremnici vydáva […]
18. októbra 2011

VZN 8/98

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/98 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 16/95 o predaji bytov a nebytových priestorov v znení VZN č. 3/97. Mesto Kremnica podľa § 6 […]
18. októbra 2011

VZN 2/98

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/98 ktorým sa mení VZN 16/95 – predaj bytov a nebytových priestorov Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. […]
18. októbra 2011

VZN 3/97

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/97 ktorým sa  mení Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Kremnica        číslo 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov Mesto Kremnica  podľa § 6 ods.  1 […]
18. októbra 2011

VZN 16/95

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 16/95 Predaj bytov a nebytových priestorov Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na základe §-u 31  zákona NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov […]
18. októbra 2011

VZN 4/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 4/2002, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kremnice číslo 14/1995 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum). Mesto Kremnica podľa § 6 […]
18. októbra 2011

VZN 14/95

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 14/95 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na základe §6 a ­ 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom […]