Administrátor

18. októbra 2011

VZN 2/98

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/98 ktorým sa mení VZN 16/95 – predaj bytov a nebytových priestorov Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. […]
18. októbra 2011

VZN 3/97

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/97 ktorým sa  mení Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Kremnica        číslo 16/95 – Predaj bytov a nebytových priestorov Mesto Kremnica  podľa § 6 ods.  1 […]
18. októbra 2011

VZN 16/95

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 16/95 Predaj bytov a nebytových priestorov Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na základe §-u 31  zákona NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov […]
18. októbra 2011

VZN 4/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 4/2002, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kremnice číslo 14/1995 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum). Mesto Kremnica podľa § 6 […]
18. októbra 2011

VZN 14/95

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 14/95 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum) Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na základe §6 a ­ 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom […]
18. októbra 2011

VZN 7/98

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/98 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 13/95 – O zákaze konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Kremnica Mesto Kremnica podľa § […]
18. októbra 2011

VZN 13/95

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 13/ 95 o zákaze konzumovania alkoholických nápojov na verejných  priestranstvách v meste Kremnica Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na základe §-u 4,  ods. 3, písm. […]
18. októbra 2011

VZN 10/1995

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 10/1995 o používaní štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v rámci areálu štadióna BS SNP v Kremnici – Skalke Mestské zastupiteľstvo v Kremnici v zmysle §4 […]