Home » Entries posted by Administrátor (Page 3)
Stories written by Administrátor

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 20. 1. 2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program 1. Prerokovanie návrhu VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica 2. Prerokovanie žiadosti firmy SLOVGAS 3. Prerokovanie Investičných zámerov 2016 4. Prerokovanie žiadosti Kremnického banského spolku o financovanie […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské […]

Čítať ďalej …
Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Okrem voľby poštou zo zahraničia je možné voliť aj v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Je však nutné vybaviť si hlasovací preukaz. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase parlamentných volieb sa zdržiava mimo jej územia, mohol požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Posledný termín pre doručenie žiadosti o voľbu poštou […]

Čítať ďalej …
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 21.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu […]

Čítať ďalej …
Návrh VZN o vyhradení  miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo […]

Čítať ďalej …
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2016/00015 Dátum zverejnenia informácie: 5. 1. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Brezy plstnatej (Betula pubescens) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN 641 (E-KN 200/3) v k. ú. Kremnica. O začatých správnych konaniach, […]

Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica. Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a  zákona č. 401/1998 Z. […]

Čítať ďalej …
Miestne dane od nového roka ponovom

Od prvého januára sa zmenil poplatok za ubytovanie a výška dane za užívanie verejného priestranstva. Na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri poslanci odsúhlasili nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach. Zmeny sa týkali poplatku za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva. Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2015 o miestnych daniach nadobudlo účinnosť […]

Čítať ďalej …
Vianoce v Kremnici spestrí večer argentínskeho tanga

Kremničan Andrej Zachar žije už roky za hranicami Slovenska. Pacuje ako softvérový inžinier a jeho vášňou je argentínske tango, za ktorým neváha cestovať po celom svete. Teraz sa rozhodol, že argentínske tango prestaví aj Kremnici. Andrej v Kremnici vyštudoval gymnázium a ďalej v štúdiu pokračoval v Prahe, kde sa dostal do prostredia argentínskeho tanga. „Začal som tancovať a veľmi ma […]

Čítať ďalej …