Administrátor

29. januára 2016

Počasie pretekom Biela stopa nepraje

Kadiaľ povedie trasa pretekov sa definitívne rozhodne až v piatok okolo obeda. Teplé počasie, ktoré v ostatných dňoch na Slovensku prevláda, komplikuje organizátorom prípravu pretekov 43. ročníka Bielej stopy. Aktuálne […]
28. januára 2016

Uskutoční sa 43. ročník pretekov Biela stopa

Priatelia bežeckého lyžovania majú program na sobotu jasný – uskutoční sa už 43. ročník najstaršieho pravidelného podujatia v behu na lyžiach na Slovensku. Biela stopa je symbolom tohto zimného športu nielen […]
28. januára 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu z 20. 1. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 20. 1. 2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program 1. Prerokovanie návrhu VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. […]
26. januára 2016

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. […]
22. januára 2016

Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Okrem voľby poštou zo zahraničia je možné voliť aj v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Je však nutné vybaviť si hlasovací preukaz. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky […]
21. januára 2016

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 21.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na […]
13. januára 2016

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta […]