Home » Entries posted by Vincent Šmid
Stories written by vinco
Zámer  „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

Zámer „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

  Dňa 26. septembra 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/010786 zo dňa 20. 09. 2016 o začatí správneho konania vo veci  posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k zámeru „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“.   Navrhovateľom zámeru […]

O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny

O Z N Á M E N I E o prerokovaní  návrhu ÚPN zóny „Veterník – Kremnica“           Mesto Kremnica ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečilo vypracovanie Návrhu ÚPN zóny „Veterník Kremnica“  a toto  podľa § 22 […]

Čítať ďalej …
Čítať ďalej …
Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm č. ………………………. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, […]

Čítať ďalej …
Rozhodnutie okresného úradu v BB, odbor výstavby a bytovej politky

 Rozhodnutie.pdf

Čítať ďalej …
Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica

   Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica      

Čítať ďalej …
Územný plán zóny Veterník by poslanci mali schvaľovať v novembri

Nápad vytvorenia obytnej zóny na území Veterník pri bývalej škôlke vznikol už pred niekoľkými desiatkami rokov. Hneď po voľbách v roku 2014 sa myšlienky realizácie obytnej zóny chytil primátor Kremnice Alexander Ferenčík. Očakávaný územný plán zóny je už na svete. Územný plán čaká už len na schválenie Mesto Kremnica sa v súlade so Stavebným zákonom […]

Čítať ďalej …
Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. septembra 2016

Uznesenie číslo 134/1609 vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e Rozpočtové opatrenie […]

Čítať ďalej …
5. zmena rozpočtu na rok 2016

    Dôvodová správa  

Čítať ďalej …
Malý pivovar Kremnica – stavebné povolenie

  Malý pivovar Kremnica – stavebné povolenie    

Čítať ďalej …
Page 1 of 12123Next ›Last »