Miroslava Vojtková

19. marca 2019

Voľba prezidenta SR 16. marca 2019 – I. kolo

                        Okrsok č.1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Okrsok č. 4 Okrsok č. 5 Spolu: Počet voličov zapísaných […]
19. marca 2019

Zoznam platných VZN

 Mesto Kremnica Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica Zoznam platných VZN Číslo VZN Názov VZN Zmeny a doplnky k VZN 4/96 O schválení dodatku č. 1 územného útvaru Kremnica – Jazerný dvor […]
19. marca 2019

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. marca 2019

Uznesenie číslo 30/1903 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
19. marca 2019

Oznámenie o strategickom dokumnte

Oznámenie o strategickom dokumente
18. marca 2019

Zásady vedenia pokladne Mestského úradu v Kremnici

Zásady vedenia pokladne dodatok 14
15. marca 2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

     Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona […]
15. marca 2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice č. 1/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

         Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. […]
15. marca 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.3.2019