Miroslava Vojtková

17. januára 2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 14.01.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnený: […]
15. januára 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 9.1. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Beáta Kirková a Alexander Ferenčík. Program: Rokovací poriadok komisie – schválenie Plán […]
15. januára 2019

Ponuka prebytočného majetku – osobné motorové vozidlo

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica ponúka na odpredaj prebytočný majetok v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 87/1809 zo dňa […]
15. januára 2019

Oznámenie – Prerokovanie „Zmeny zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“

Mesto Kremnica   Kremnica,   14.1.2019   VEC: Oznámenie – Prerokovanie „Zmeny zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“    Mesto Kremnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 […]
11. januára 2019

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. januára 2019

Uznesenie číslo  10/1901 vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica. M e s t s k […]
11. januára 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej […]
11. januára 2019

Videozáznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 10.1.2019

 
11. januára 2019

Atraktívne bežkovanie na námestí

S bežkami po Kremnici