Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 1/2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8.2.2018

  Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Alexander Sekaj Neprítomní: – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 47/1704     vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017  M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne: bežné príjmy:                           4 427 399 € kapitálové príjmy:                        832 211 € príjmové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 1/20187 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 13 ZA: 13 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 9/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Alexander Sekaj Neprítomní: – Ospravedlnení: – Prizvaní a hostia: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 8/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj Neprítomní: – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 128/1712      vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa § 25 ods. 2 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 57123Next ›Last »