Mestské zastupiteľstvo

11. septembra 2018

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2018

Uznesenie číslo 74/1809     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
11. septembra 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 6.9.2018

6. septembra 2018

Zápisnica č. 06/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 08. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára […]
22. augusta 2018

Materiál na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

K bodu:        Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva                         v Kremnici a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy                         mesta, ktoré sa budú konať […]
22. augusta 2018

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

Uznesenie číslo 73/1808     vo veci určenia volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. […]
20. augusta 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17.8.2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17.8.2018  
18. júna 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14.6.2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14.6.2018  
18. júna 2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018