Home » Archives by category » Mestské zastupiteľstvo

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2017

Uznesenie číslo 128/1712      vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o mi e že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa § 25 ods. 2 […]

Print Friendly, PDF & Email
Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. novembra 2017

Uznesenie číslo 109/1711     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (MUDr. Dana […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 7/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 10. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

__________________________________________________________________________ Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 6/2017  z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 09. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová Neskorší príchod nahlásili: – Mgr. Alexander Sekaj, Bc. Martin Kapšo Neprítomní: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Interpelácie poslancov MsZ 12. októbra 2017
Čítať ďalej …
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12.10.2017
Čítať ďalej …
U z n e s e n i a zo 7. riadneho  Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  12. októbra 2017

Uznesenie číslo 92/1710       vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e správu č. 6/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. PREZENTÁCIA: 11 ZA: 11 (Iveta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 57123Next ›Last »