Mestské zastupiteľstvo

14. decembra 2018

Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018

Uznesenie číslo  9 /1812 vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.   M e […]
14. decembra 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 12.12.2018

10. decembra 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. decembra 2018

Uznesenie číslo  1 /1812 vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t […]
7. decembra 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 6.12.2018

23. októbra 2018

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. októbra 2018

Uznesenie číslo 143/1810     vo veci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e Komunitný […]
15. októbra 2018

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. októbra 2018

Uznesenie číslo 102/1810     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
15. októbra 2018

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 11.10.2018

 
10. októbra 2018

Zápisnica č. 7/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 06. 09. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. […]