11. februára 2019

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. februára 2019

Uznesenie číslo 11/1902 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
11. januára 2019

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. januára 2019

Uznesenie číslo  10/1901 vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica. M e s t s k […]
14. decembra 2018

Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018

Uznesenie číslo  9 /1812 vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.   M e […]
10. decembra 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. decembra 2018

Uznesenie číslo  1 /1812 vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t […]
23. októbra 2018

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. októbra 2018

Uznesenie číslo 143/1810     vo veci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e Komunitný […]
15. októbra 2018

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. októbra 2018

Uznesenie číslo 102/1810     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
11. septembra 2018

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2018

Uznesenie číslo 74/1809     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
22. augusta 2018

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

Uznesenie číslo 73/1808     vo veci určenia volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. […]