11. septembra 2018

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2018

Uznesenie číslo 74/1809     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
22. augusta 2018

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

Uznesenie číslo 73/1808     vo veci určenia volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. […]
15. júna 2018

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2018

Uznesenie číslo 54/1806     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
14. mája 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. mája 2018

Uznesenie číslo 52/1805     vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične […]
16. apríla 2018

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2018

  Uznesenie číslo 37/1804     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
20. marca 2018

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. marca 2018

Uznesenie číslo 17/1803     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
2. marca 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2017

Uznesenie číslo 47/1704     vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017  M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ […]
12. februára 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenie číslo 1/1802     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]