18. júna 2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018
16. apríla 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 […]
28. marca 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo …/2018

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. […]
19. marca 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 […]
19. júna 2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2017 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 […]
16. júna 2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 4/2017, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § […]
30. mája 2017

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice č. …/2017, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § […]
20. apríla 2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona […]