Mestský úrad

31. mája 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. […]
10. mája 2017

Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Upovedomenie cesta I-65
13. marca 2017

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 8.3.2017

24. februára 2017

Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 zo dňa 16.01.2017 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a […]
23. februára 2017

Verejná vyhláška – Stredoslovenská energetika

sse-verejna-vyhlaska
9. januára 2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom […]
21. decembra 2016

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

rozhodnutie-ou-bb-ocdpk  
19. decembra 2016

Termíny zasadnutí komisií a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2017