Home » Archives by category » Mestský úrad

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. polroka 2017.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2017   Kontrolná činnosť: kontrola zverejňovania zmlúv kontrola výberu […]

Print Friendly, PDF & Email
Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Upovedomenie cesta I-65

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 8.3.2017
Čítať ďalej …
Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“        Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 zo dňa 16.01.2017 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stredoslovenská energetika

sse-verejna-vyhlaska

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017

1-zmena-rozpoctu-2017

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:   Názov pracovného miesta:   vodič nákladného vozidla Rozsah pracovného úväzku:   plný úväzok   Kvalifikačné predpoklady:                      – stredné vzdelanie   Iné kritériá a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

rozhodnutie-ou-bb-ocdpk  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Termíny zasadnutí komisií a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2017
Čítať ďalej …
Page 1 of 7123Next ›Last »