Home » Archives by category » Mestský úrad » Smernice
Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica

Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica

   Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica      

Print Friendly, PDF & Email
Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica Dodatok č. 6

  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík primátor mesta

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica Poradové číslo smernice: 1/2013 Vypracoval: Mgr. Silver Jurtinus Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 11. 02. 2013 Za správnosť smernice zodpovedá: Mgr. Silver Jurtinus Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Mestský úrad Kremnica Platnosť internej smernice od: 11. 02. 2013 Úvodné ustanovenia 1. Zásady upravujú spôsoby komunikácie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Interná smernica č. 4 /2012 Pre poskytovanie stravných lístkov Poradové číslo smernice: 04/2012 Vypracoval: Buchalová Zdena Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 24.05.2012 Za správnosť smernice zodpovedá: Ing. Ihringová Eva Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Mestský úrad Kremnica Platnosť internej smernice: 01.06.2012 Hodnota stravného lístka sa s účinnosťou od 1.6.2012 je suma 3,30 €. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Smernica na posúdenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacou jednotkou v zmysle nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z. Poradové číslo smernice: 02/2012 Vypracoval: Stanislav Kanis Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: Za správnosť smernice zodpovedá: Stanislav Kanis – technik BOZP Za dodržiavanie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Poradové číslo smernice: 01/2012 Vypracoval: Stanislav Kanis Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: Za správnosť smernice zodpovedá: Stanislav Kanis – technik BOZP Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Platnosť internej smernice: 1.5.2010 Prílohy: Vnútorný predpis zamestnávateľa: č.1/2010/MK/BOZP Strany: 1/3 ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL Snahou zamestnávateľa je chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane zdravia pri práci […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Smernica o určení výšky úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby Poradové číslo smernice: 03/2011 Vypracoval: Petra Miková Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 01. 09. 2011 Za správnosť smernice zodpovedá: Petra Miková Za dodržiavanie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Pravidlá pre vypožičanie zdravotných a kompenzačných pomôcok mesta Kremnica Poradové číslo smernice: Vypracoval: Marcela Benčová Schválil: Uznesenie MsZ v Kremnici č. 101/0905 zo dňa 21. 05. 2009 RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta Dátum vyhotovenia internej smernice: 21. 05. 2009 Za správnosť smernice zodpovedá: Marcela Benčová Za […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
01/2007: Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici Poradové číslo smernice: 01/2007 Vypracoval: Ľuba Ďurčová Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 13. septembra 2007 Za správnosť smernice zodpovedá: Ľuba Ďurčová Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Mestský úrad Kremnica Platnosť internej smernice: 13.9.2007 Stiahnuť smernicu: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …