Novinky

1. februára 2019

Podujatia v meste v roku 2019

V roku 2019 mesto oslávi Fašiangy. Tradičná rozlúčka so snehom sa presunie opäť na Skalku. Tentokrát pod názvom NEveľkonočné vajce. Fašiangy po prvýkrát v MsKS Už 1. marca sa môžeme […]
1. februára 2019

Sezóna na Skalke je v plnom prúde

Veľkým množstvom napadnutého snehu sa Skalka pri Kremnici chváli už od decembra. Sezóna pre bežkárov a lyžiarov je tak mimoriadne vydarená. Bežecké trate na Skalke sa upravujú každú sobotu a […]
28. januára 2019

Žiadosť o súhlas s vykonávaním banskej činnosti špecifikovanej v priloženom POPD

25. januára 2019

„Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvierat“

Žiadosť o registráciu chovu Google_maps_postup Vyhláška identif a regist včiel 2017 285 Registrácia chovu Farmy HZ
25. januára 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 28. februára 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 28. februára 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]
24. januára 2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje […]
23. januára 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. […]
15. januára 2019

Ponuka prebytočného majetku – osobné motorové vozidlo

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica ponúka na odpredaj prebytočný majetok v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 87/1809 zo dňa […]