Home » Archives by category » Úradné oznamy
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Súbory na stiahnutie: SKUEV0858 – Pozvánka na prerokovanie  SKUEV0858 – Oznámenie zámeru SKUEV0858 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly
Pozvánka na prerokovanie zaradenia Kunešovských lúk do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0893 – Pozvánka na prerokovanie SKUEV0893 – Oznámenie zámeru SKUEV0893 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly
Čítať ďalej …
Upozornenie chovateľov oviec a kôz – Regionálna veterinárna správa

 upozornenie-na-povinnosti-chovateľov-oviec

Print Friendly
Čítať ďalej …
Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“        Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 zo dňa 16.01.2017 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stredoslovenská energetika

sse-verejna-vyhlaska

Print Friendly
Čítať ďalej …
Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia technológie jej spracovania – rozsah hodnotenia a časový harmonogram

rozsah-hodnotenia-ortac

Print Friendly
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Ďalší úspech v protiťažobnom úsilí      Ešte začiatkom mesiaca februára 2012 predložila spoločnosť Kremnica Gold Mining, s.r.o., so sídlom Horná 32, Banská Bystrica (od 04.12.2012 si zmenila obchodné meno na ORTAC, s.r.o. a sídlo na Banská cesta 27, Kremnica) zámer „Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia  technológie jej spracovania“. Jednalo sa o […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a  zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Rozhodnutie okresného úradu Žiar nad Hronom

 Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2016

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 25123Next ›Last »