Úradné oznamy

7. júna 2019

Verejná vyhláška

Žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby  
9. mája 2019

Návrh na pripomienkovanie všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.               […]
30. apríla 2019

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta

Oznámenie o zámere mesta predať nehnut. majetok
24. apríla 2019

Rozhodnutie o strategickom dokumente

Rozhodnutie o strategickom dokumente
2. apríla 2019

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania

2019 03 28_Marián Kaštier_Kremnica – záhradná chatka
1. apríla 2019

Oznámenie o strategickom dokumente

ZaD č. 5 ÚPN mesta Banská Bystrica
25. marca 2019

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2019/00155                                                                V Kremnici dňa 22. 03. 2019 Vybavuje: Rajchmanová                                                                              VEREJNÁ VYHLÁŠKA   STAVEBNÉ  POVOLENIE     Spoločenstvo vlastníkov bytov LONDÝN STRED, Dolná ulica 52/27, Kremnica, […]
21. marca 2019

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2019

Vážení občania, daňovníci, poplatníci                Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že si môžu prísť prevziať osobne na Mestský úrad v Kremnici, číslo dverí 3 rozhodnutia na daň […]