Úradné oznamy

25. júla 2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31.augusta 2018

V zmysle so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Kremnica č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31.08.2018 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. […]
16. júla 2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  
25. júna 2018

Ponukové konanie na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica

Ponukové_konanie
20. júna 2018

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 01.06.2018 podalo mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO 00320781, v zastúpení primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova […]
29. mája 2018

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica

Všeobecné záväzné nariadenie
23. mája 2018

Rozhodnutie: zastavenie stavebného konania

Rozhodnutie
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Lipa v Kremnici

Oznámenie zámeru – Lipa
23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chránených stromov Tisy v Kremnici

Oznámenie zámeru – Tisy