Úradné oznamy

3. januára 2019

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

    Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]
10. decembra 2018

Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018

Vyhláška OÚ BB z 21. 11. 2018_
24. októbra 2018

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže

“Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže , po zasadnutí Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov dňa 18. 10. 2018 oznamuje, že komisia odporúča za najvýhodnejší […]
10. októbra 2018

Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaže

“Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, po zasadnutí komisie obchodnej verejnej súťaže dňa 08. 10. 2018 oznamuje, že komisia schválila zmenu podmienok obchodnej verejnej […]
10. septembra 2018

Vážení daňovníci miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Kremnica ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad týmto pripomína občanom mesta – daňovníkom, že do 30.9.2018 je potrebné uhradiť druhú splátku […]
7. septembra 2018

Obchodná verejná súťaž

„Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 96/1809 zo dňa 06. 09. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. […]
6. septembra 2018

Preventívne protipožiarne kontroly

Mestský úrad v Kremnici oznamuje občanom, že na základe poverenia primátora mesta začnú od 01.10.2018 do 30.11.2018 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb nachádzajúcich sa na Bystrickej ulici, […]
24. augusta 2018

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie