Úradné oznamy

7. septembra 2018

Obchodná verejná súťaž

„Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 96/1809 zo dňa 06. 09. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. […]
6. septembra 2018

Preventívne protipožiarne kontroly

Mestský úrad v Kremnici oznamuje občanom, že na základe poverenia primátora mesta začnú od 01.10.2018 do 30.11.2018 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb nachádzajúcich sa na Bystrickej ulici, […]
24. augusta 2018

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie
23. augusta 2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obec – mesto – mestská časť1) Kremnica Obecné – Mestské – Miestne zastupiteľstvo) v Kremnici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o […]
23. augusta 2018

Oznámenie

Mesto Kremnica v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]
22. augusta 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia uznesení […]
22. augusta 2018

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
25. júla 2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31.augusta 2018

V zmysle so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Kremnica č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31.08.2018 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. […]