Úradné oznamy

23. augusta 2018

Oznámenie

Mesto Kremnica v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]
22. augusta 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia uznesení […]
22. augusta 2018

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
25. júla 2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31.augusta 2018

V zmysle so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Kremnica č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31.08.2018 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. […]
16. júla 2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  
25. júna 2018

Ponukové konanie na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica

Ponukové_konanie
20. júna 2018

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 01.06.2018 podalo mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO 00320781, v zastúpení primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova […]
29. mája 2018

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica

Všeobecné záväzné nariadenie