Home » Archives by category » Úradné oznamy (Page 2)
Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 21.novembra 2017 ( t. j. v utorok) sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica, ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo. Konáre je potrebné upraviť […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Termín uzávierky prijímania žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta je 31.08.2017

V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31. 08. 2017 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk v časti „Mestský úrad – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stavebný úrad mesta Kremnica

Rozhodnutie Stavebného úradu mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zaburinenie pozemkov – upozornenie
Čítať ďalej …
Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Upovedomenie cesta I-65

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31. 05. 2017 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica http://www.kremnica.sk/v časti „Mestský úrad – Ako […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Súbory na stiahnutie: SKUEV0858 – Pozvánka na prerokovanie  SKUEV0858 – Oznámenie zámeru SKUEV0858 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pozvánka na prerokovanie zaradenia Kunešovských lúk do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0893 – Pozvánka na prerokovanie SKUEV0893 – Oznámenie zámeru SKUEV0893 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Upozornenie chovateľov oviec a kôz – Regionálna veterinárna správa

 upozornenie-na-povinnosti-chovateľov-oviec

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“        Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …