Home » Archives by category » Úradné oznamy (Page 2)
Verejná vyhláška – Stavebný úrad mesta Kremnica

Rozhodnutie Stavebného úradu mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zaburinenie pozemkov – upozornenie
Čítať ďalej …
Upovedomenie – Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Upovedomenie cesta I-65

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

V zmysle VZN č. 11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov je možné v termíne do 31. 05. 2017 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica http://www.kremnica.sk/v časti „Mestský úrad – Ako […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Súbory na stiahnutie: SKUEV0858 – Pozvánka na prerokovanie  SKUEV0858 – Oznámenie zámeru SKUEV0858 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pozvánka na prerokovanie zaradenia Kunešovských lúk do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0893 – Pozvánka na prerokovanie SKUEV0893 – Oznámenie zámeru SKUEV0893 – Zoznam parciel C a E registra KN

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Upozornenie chovateľov oviec a kôz – Regionálna veterinárna správa

 upozornenie-na-povinnosti-chovateľov-oviec

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozhodnutie – oznámenie verejnosti

 Rozhodnutie „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“        Dňa 27. februára 2017 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2017/000100-N zo dňa 16. 01. 2017 vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k navrhovanej činnosti „Podzemná ťažba Ag […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 zo dňa 16.01.2017 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stredoslovenská energetika

sse-verejna-vyhlaska

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …