Úradné oznamy

24. apríla 2018

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a kultúry si môžete podať do 31. mája 2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31. mája 2018 predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]
11. apríla 2018

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kremnica

Strategicky_dokument_ZaD_c_3  
11. apríla 2018

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

test Oznamenie o zamere mesta Kremnica predat nehnutelny majetok vo vlastnictve mesta z dôvodov hodných osobitneho zretela test  
27. marca 2018

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody    
22. marca 2018

Oznámenie zámeru na zrušenie chráneného stromu Sekvoja obrovská

Oznámenie zámeru na zrušenie chráneného stromu Sekvoja obrovská  
2. marca 2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu  
1. marca 2018

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu, vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakových plynovodov

31. januára 2018

Stavebné povolenie – linka na galvanické pokovovanie monea coin technology, s. r. o.

Stavebné povolenie – linka na galvanické pokovovanie monea coin technology, s. r. o.