Úradné oznamy

6. novembra 2013

Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác […]
4. novembra 2013

Za neuhradenie dane hrozí exekučné konanie

Vážení daňovníci dane z nehnuteľností a dane za psa, lehota na zaplatenie miestnych daní uplynula 30. septembra 2013. Ako aj po minulé roky, prevažná časť  daňovníkov dodržiava platobnú disciplínu, uhradí  dane v lehote […]
28. októbra 2013

Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka a spevnenej plochy

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác […]
17. októbra 2013

Zber biologického odpadu z domácností

Na území Mesta Kremnica je stanovený zber zmesového komunálneho odpadu 1x týždenne prevažne zo 110 litrových a 1 100 litrových nádob. V nádobách je možné umiestniť len odpad splňujúci podmienky […]
11. októbra 2013

Súhlas na výrub drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]
4. októbra 2013

Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie

Dňa 01. 10. 2013 bol Mestu Kremnica doručený zámer „Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie“ ako dotknutej obci podľa § 23 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. […]
3. októbra 2013

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Dňa 10.07.2013 podala spoločnosť Swedish Education Group – SE group, […]
1. októbra 2013

Zámer prenájmu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Kremnica zverejňuje podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať: – dočasnú stavbu garáže bez súpisného čísla, nezapísanú […]