Úradné oznamy

29. júla 2013

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

MUDr. Katarína Kvoriaková a Jozef Kvoriak, Horná Ves 120, zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, podali dňa 06. 02. 2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Detská […]
25. júna 2013

Návrh VZN mesta Kremnica, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských […]
24. mája 2013

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a o upustení od ústneho pojednávania. MUDr. Katarína Kvoriaková a Jozef Kvoriak, Horná Ves 120, zastúpení Magdalénou Debnárik […]
9. mája 2013

Zmena systému zberu elektroodpadu

V Meste Kremnica od júna 2013 nastáva zmena v systéme zberu elektroodpadu. Dôvodom je sústavné  rozbíjanie a rozkrádanie vyloženého odpadu na uliciach pred príchodom pracovníkov oddelenia technických služieb. Iba od […]
19. apríla 2013

Informácia pre podnikateľov

Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania oznamuje podnikateľom, u ktorých bolo od 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si v súlade s novou právnou úpravou upravili svoje právne […]
8. apríla 2013

Dane a poplatky

Vážení občania, oznamujeme Vám, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností a za psa, poplatok za odpady si môžete osobne prevziať v budove Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica, kancelária číslo […]
15. februára 2013

Drobné stavby na mestských pozemkoch je potrebné zlegalizovať alebo odstrániť

V okolí viacerých bytových domov v meste Kremnica sú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Tieto pozemky dlhodobo, niekedy už mnoho rokov občania využívajú, najmä ako záhradky a na uskladnenie […]
4. februára 2013

Nová služba: Kremnica v digitálnych mapách

Mesto Kremnica spustilo pre občanov a návštevníkov mesta mapový informačný systém GISPLAN. Zo strany samosprávy ide o ďalší krok smerom k efektívnejšiemu poskytovaniu informácií a uľahčeniu komunikácie s verejnosťou. Odkaz […]