Home » Archives by category » Úradné oznamy (Page 27)
Preventívne protipožiarne kontroly

Mestský úrad v Kremnici oznamuje občanom, že na základe poverenia primátorky mesta začnú od 17.09.2011 do 31.10.2011 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch fyzických osôb nachádzajúcich sa na Dolnej ulici, ulici Rumunskej armády, v Novej doline a na Banskej ceste. Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – záhradkárska chatka v osade Šibeničný vrch

Mesto Kremnica oznamuje začatie zlúčeného územného konania so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20. 09. 2011 (utorok) o 9,30 h so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Kremnici, v zasadacej miestnosti (poschodie). Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011

Sadzba poplatku pre rok 2011 sa  od roku 2008  nemení  to znamená, že pre rok 2011 je 0.0545 € na osobu a kalendárny deň ( 0,0545 x 365 = 19,8925 € zaokrúhlene 19,89 € na osobu a kalendárny  rok 2011. Poplatníci miestne poplatku za odpady môžu v roku 2011 požiadať o zníženie, odpustenie do 31. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …