Úradné oznamy

17. októbra 2013

Zber biologického odpadu z domácností

Na území Mesta Kremnica je stanovený zber zmesového komunálneho odpadu 1x týždenne prevažne zo 110 litrových a 1 100 litrových nádob. V nádobách je možné umiestniť len odpad splňujúci podmienky […]
11. októbra 2013

Súhlas na výrub drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]
4. októbra 2013

Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie

Dňa 01. 10. 2013 bol Mestu Kremnica doručený zámer „Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie“ ako dotknutej obci podľa § 23 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. […]
3. októbra 2013

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Dňa 10.07.2013 podala spoločnosť Swedish Education Group – SE group, […]
1. októbra 2013

Zámer prenájmu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Kremnica zverejňuje podľa §9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať: – dočasnú stavbu garáže bez súpisného čísla, nezapísanú […]
17. septembra 2013

Obstarávanie komunálneho vozidla s príslušenstvom

Obstarávateľ: Mesto Kremnica Metóda: Podlimitná zákazka – tovary Vyhlásenie metódy: 13. 08. 2013 Predmet obstarávania: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Oznámenie Verejný obstarávateľ Mesto Kremnica týmto oznamuje, že otváranie súťažných ponúk […]
28. augusta 2013

Návrh VZN o parkovaní na území mesta Kremnica

Vážení spoluobčania,  predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní na území mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.8.2013, začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu […]
28. augusta 2013

Návrh VZN o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28. augusta 2013, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]