Úradné oznamy

23. mája 2018

Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Dub v Kremnici

Oznámenie zámeru – Dub
21. mája 2018

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Upozornenie buriny obce
2. mája 2018

Výberové konanie ZUŠ

Výberové konanie ZUŠ
27. apríla 2018

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich […]
24. apríla 2018

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a kultúry si môžete podať do 31. mája 2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31. mája 2018 predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]
11. apríla 2018

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kremnica

Strategicky_dokument_ZaD_c_3  
11. apríla 2018

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

test Oznamenie o zamere mesta Kremnica predat nehnutelny majetok vo vlastnictve mesta z dôvodov hodných osobitneho zretela test  
27. marca 2018

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody