Home » Archives by category » Úradné oznamy (Page 3)
Verejná vyhláška

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu č. Výst.2017/00117, Výst.2016/00686 zo dňa 16.01.2017 Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom, vydalo pod číslom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Stredoslovenská energetika

sse-verejna-vyhlaska

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia technológie jej spracovania – rozsah hodnotenia a časový harmonogram

rozsah-hodnotenia-ortac

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Ďalší úspech v protiťažobnom úsilí      Ešte začiatkom mesiaca februára 2012 predložila spoločnosť Kremnica Gold Mining, s.r.o., so sídlom Horná 32, Banská Bystrica (od 04.12.2012 si zmenila obchodné meno na ORTAC, s.r.o. a sídlo na Banská cesta 27, Kremnica) zámer „Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia  technológie jej spracovania“. Jednalo sa o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (zákon o ovzduší) a  zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – Rozhodnutie okresného úradu Žiar nad Hronom

 Rozhodnutie OU-ZH-OSZP-2016

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

rozhodnutie-ou-bb-ocdpk  

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Termíny zasadnutí komisií a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2017
Čítať ďalej …
Čísla správnych konaní

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2016/2017

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …