Home » Archives by category » Predaj a prenájom

Nebytové priestory na prenájom

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica Nebytové priestory na prenájom 0911 742 259 Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – ordináciu […]

Print Friendly, PDF & Email
Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať nehnuteľný majetok

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   Mesto Kremnica má zámer prenajať nehnuteľný majetok:             Pozemok registra CKN, parcela […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – ordináciu obvodného lekára o výmere 58,6 m2 nachádzajúcu sa na 1. poschodí budovy […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček, okres Turčianske Teplice: – pozemok novovytvorené parcelné číslo CKN 91/18 – ostatné plochy s výmerou 627 m2. Parcela číslo CKN […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom: – pozemok parcelné číslo CKN 1718 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 330 m2. Pozemok je […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom: – pozemok novovytvorené parcelné číslo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 212