Home » Archives by category » Pripomienkové konanie
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016

  Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2016 

Print Friendly
Pripomienkové konanie Územného plánu zóny Veterník Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veterník Kremnica Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.3.2017, začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Pripomienkové konanie – návrh Všeobecne záväzného nariadenia

  mesta Kremnice č. …/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2015 a č. 7/2016 Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Návrh viacročného rozpočtu 2017-2019

    navrh-rozpoctu-kremnica-2017-2019

Print Friendly
Čítať ďalej …

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 8. novembra 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice  na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ.Záverečný účet mesta Kremnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015      

Print Friendly
Čítať ďalej …

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu mesta Kremnica

     Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 1 a č.2 Územného plánu […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 512345