Home » Archives by category » Pripomienkové konanie (Page 2)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu mesta Kremnica

     Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 1 a č.2 Územného plánu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Kremnica číslo  …../2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“ Obstarávateľom strategického dokumentu je mesto […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 21.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Návrh VZN o vyhradení  miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 25. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 11. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 4. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Ľ. Štúra č. 1 974 05 Banská Bystrica e-mail: slava.parnicanova@minv.sk fax: (048) 4306259 tel.: 048/ […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 512345