Home » Archives by category » Pripomienkové konanie (Page 3)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023“ – Oznámenie o strategickom dokumente Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov žiakov v školách

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 25. 08. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8. 11. 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením čís. 8/2012 zo dňa 28. 11. 2012, s účinnosťou od 29. 11. 2012. Zmeny a doplnky č.1 boli schválené dňa 18. 06. 2015 uznesením Mestského […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Územný plán zóny Veterník

Mesto Kremnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona dotknutým vlastníkom pozemkov riešeného územia a občanom, že prerokovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny „Veterník Kremnica“ sa uskutoční v čase od 04. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov v školských zariadeniach

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a právnické osoby predložiť v písomnej forme, ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici alebo elektronicky na adrese www.kremnica.sk. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a právnické osoby predložiť v písomnej forme, ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici alebo elektronicky na adrese www.kremnica.sk. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica

Správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8.11.2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením čís. 8/2012 zo dňa 28.11.2012, s účinnosťou od 29.11.2012. V poslednom období v súvislosti s […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014.pdf      

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 31. marca 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 1. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 3 of 512345