Pripomienkové konanie

13. januára 2016

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta […]
25. novembra 2015

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 25. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické […]
11. novembra 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 11. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky […]
4. novembra 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 4. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
21. októbra 2015

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na […]
11. septembra 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023“ – Oznámenie o strategickom dokumente Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja […]
25. augusta 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov žiakov v školách

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 25. 08. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
10. augusta 2015

Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8. 11. 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením […]