Pripomienkové konanie

3. júna 2015

Územný plán zóny Veterník

Mesto Kremnica ako obstarávateľ Územného plánu zóny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 20 […]
1. júna 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov v školských zariadeniach

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a […]
13. apríla 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a […]
7. apríla 2015

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica

Správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8.11.2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. […]
1. apríla 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014.pdf      
31. marca 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 31. marca 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby […]
28. januára 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 1. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické […]
20. januára 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 20. 1. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické […]