Home » Archives by category » Pripomienkové konanie (Page 4)
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 20. 1. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Protipovodňové opatrenia – oprava prehrádzok v Krahulskej doline

Mesto Kremnica ako dotknutá obec, podľa § 23 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť o zámere stavby „Protipovodňové opatrenia – oprava prehrádzok v Krahulskej doline“. Do zámeru „Protipovodňové opatrenia – oprava prehrádzok v Krahulskej doline“ je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia v pracovné dni od 8,00 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 2. 12. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnom poplatku za odpady

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025

Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025 Dokument je možné pripomienkovať do 10. novembra 2014. Svoje pripomienky posielajte poštou na adresu Mestského úradu v Kremnici, alebo mailom riaditeľke Mestského bytového podniku v Kremnici na emailovú adresu: lenka.reichlova@kremnica.sk. Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025 Ing. Lenka Reichlová

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN: umiestňovanie plagátov k voľbám

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 1. októbra 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 stiahnete TU: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28. 8. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o zmene výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov v školských zariadeniach

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 14. 08. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 4 of 512345