Pripomienkové konanie

19. decembra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Protipovodňové opatrenia – oprava prehrádzok v Krahulskej doline

Mesto Kremnica ako dotknutá obec, podľa § 23 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť o zámere stavby „Protipovodňové opatrenia – oprava prehrádzok v Krahulskej […]
2. decembra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 2. 12. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnom poplatku za odpady

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností. Dňom vyvesenia […]
14. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025

Program rozvoja bývania v meste Kremnica na roky 2015 – 2025 Dokument je možné pripomienkovať do 10. novembra 2014. Svoje pripomienky posielajte poštou na adresu Mestského úradu v Kremnici, alebo […]
1. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN: umiestňovanie plagátov k voľbám

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 1. októbra 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
28. augusta 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 stiahnete TU: Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014 Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28. 8. 2014, začala plynúť […]