Home » Archives by category » Pripomienkové konanie (Page 5)
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica  pre rok 2014

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica  pre rok 2014 stiahnete TU:  Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica  pre rok 2014 Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 28.05.2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Návrh VZN o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Kremnica. Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 23.05.2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 30. apríla 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2013

Záverečný účet mesta Kremnica – individuálnu výročnú správu za rok 2013, môžete pripomienkovať do 9. apríla 2014: Záverečný účet mesta za rok 2013    

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Návrh VZN – vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 25. marca 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica – programovacie obdobie 2014 – 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica – programovacie obdobie 2014 – 2023 Dokument je možné pripomienkovať do 26. marca 2014. Svoje pripomienky posielajte poštou na adresu Mestského úradu v Kremnici, alebo mailom vedúcej Oddelenia organizačného a správneho Mgr. Ľube Ďurčovej na emailovú adresu: luba.durcova@kremnica.sk. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica – programovacie obdobie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 4/2010, všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 5 of 512345