Home » Archives by category » Správy HK

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. polroka 2018.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2018 kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Kremnica § […]

Print Friendly, PDF & Email

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. polroka 2017.   Pravidelná kontrolná činnosť: kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2017   Kontrolná činnosť: kontrola zverejňovania zmlúv kontrola výberu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 2. polroka 2015. Pravidelná kontrolná činnosť: • kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2015 Kontrolná činnosť: • kontrola inventarizácie príspevkových organizácií […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. polroka 2015. Kontrolná činnosť: • kontrola inventarizácie mesta Kremnica za rok 2014 • kontrola poskytnutia, použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie I. polroka 2014 v členení podľa jednotlivých mesiacov. Január: – kontrola podielových daní a súlad s rozpočtom mesta – kontrola spotreby a evidencie PHM – minibus – kontrola výberu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie II. polroka 2013 v členení podľa jednotlivých mesiacov. Júl – kontrola pokladne odd. Výstavby MsÚ – kontrola nakladania s majetkom mesta, posilňovňa, kino – kontrola spotreby a evidencie PHM […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

1,Kontrola plnenia uznesení Kontrola plnenia uznesení je predložená  v elektronickej prílohe http://www.kremnica.sk/poslanci tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ. Predmetná forma bola prerokovaná na zasadnutí MsR 28.9.2011 z titulu úspornosti s ohľadom na zachovanie max. výpovednej hodnoty. Je potrebné upozorniť na uzn. MsZ č. 100,101,102 vo veci riešenia KIC z mája 2011, ktoré neboli p. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

31.8.2011

Žiaden komentár

1,Kontrola plnenia uznesení Kontrola plnenia uznesení je predložená  v prílohe tohto materiálu podľa jednotlivých rokov a zasadnutí MsZ 2, Správa o vykonaných kontrolách A, Kontrola hotovostných výdajov mesta za mesiac júl 2011, v súlade s rozpočtom a rozpočtovými pravidlami. B, kontrola výberu platieb za nebytové priestory, celkový dlh po lehote je 12 007,86€ oproti 31.3.2010 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …