Home » Archives by category » Výberové konania (Page 2)
UKONČENÉ: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Kremnica podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia. 1. Kvalifikačné predpoklady: – ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa so stavebno-technickým zameraním – najmenej 5 rokov praxe v odbore – prax v príslušnom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ základnej umeleckej školy

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici – odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
UKONČENÉ: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica

Mestské zastupiteľstvo – A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10. apríla 2014. B/ určuje 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici – odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov – 1. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 212