Zápisnice dotačnej komisie

10. októbra 2018

Zápisnica č. 32018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 26.9.2018

                                                                                                                                      Dotačná komisia zasadala dňa 26.09.2018 o 15:30hod. Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo Neprítomní:  Ing. Viera Vaská Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, […]
14. júna 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. 06. 2018

Dotačná komisia zasadala dňa 06.06.2018 o 15:30hod. Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská Neprítomní:  Bc. Martin Kapšo Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor […]
15. marca 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

                                                                                                                             Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2018 o 15:30hod. Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo Ospravedlnený: – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií […]
21. novembra 2017

Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017

Zápisnica z dotačnej komisie 8. novembra 2017
10. októbra 2017

Z á p i s n i c a č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017

16. júna 2017

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 7.6.2017

13. marca 2017

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 8.3.2017

15. novembra 2016

Mimoriadne zasadnutie dotačnej komisie