Home » Archives by category » Zápisnice komisie kultúry a cestovného ruchu
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 9. 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 9. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Jozef Pacek,Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo a odovzdal slovo p. Chrienovej. Tá informovala o plánovaných oslavách Svetového dňa cestovného ruchu dňa 30. septembra. Okrem expozícií NBS Múzeum mincí a medailí sa otvoria sa aj brány Františkánskeho kláštora, múzea vína, informačné centrum zabezpečí prehliadky mestom zdarma […]

Print Friendly, PDF & Email
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23. 8. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Program: Informácia o oslavách Svetového dňa cestovného ruchu v Kremnici Informácia o Mestských slávnostiach 2017 Koordinácia podujatí v meste Kremnica na rok 2018 Prítomných členov komisie privítala p. Ceferová a uviedla a odovzdal slovo p. Chrienovej. Tá informovala o plánovaných oslavách Svetového dňa cestovného ruchu dňa 30. septembra. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24. 5. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová, Ján Fakla, Roman Vykysalý, Pavol Kelley, Dalibor Schmidt, Roman Béreš Program: Zhodnotenie uplynulej sezóny dotácií Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta týkajúci sa nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.3. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Jozef Pacek, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová Program: 1. Informácia o Kremnickom jarmoku 2. Rôzne – informácie o projektoch CR Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. Na úvod p. Zlatošová z oddelenia školstva, kultúry a športu Msú  informovala o príprave podujatia – Kremnický jarmok. Podľa jej slov, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.2. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ľuboš Kürthy, Veronika Chrienová Program: 1. Žiadosť o súhlas s osadením tabule 2. Projekt Jarabica – cesta po gazdovských dvoroch (pracovný názov) 3. Informácia o podmienkach súťaže na vypracovanie dizajn manuálu mesta Kremnica 4. RôznePrítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. Na prerokovanie komisie sa opätovne dostala žiadosť Matice slovenskej na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 18.1. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek Program: 1. Ponuka na odpredaj termálneho kúpaliska Katarína spolu s karavan kempom 2. Informácia o podmienkach súťaže na vypracovanie dizajn manuálu mesta Kremnica 3. Návrhy VZN o  určovaní podmienok  pri zriadení prevádzky 4. Rôzne Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. Po prednesení ponuky firma Midat na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Jozef Pacek, Veronika Chrienová Program: 1. Štatút Kremnických novín, Cenník inzercie 2. Koncepcia rozvoja CR 3. Rôzne Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. P. Chrienová zdôvodnila vypracovanie štatútu Kremnických novín (ďalej KN) – navrhuje vytvorenie redakčnej rady, ktorá je poradným orgánom vydavateľa a vykonáva koncepčnú a kontrolnú činnosť KN. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ľuboš Kürthy, Zdenko Gális, Ivana Uhríková Program: Návrhy VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o dani z nehnuteľností a návrh na zmenu VZN o miestnych daniach Žiadosť o súhlas s osadením pamätnej tabule Koncepcia rozvoja CR Rôzne   Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. Ceferová priblížila […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Návrh VZN o odpadoch 2. Zmena štatútu Kremnických novín 3. Rekonštrukcia atletického ihriska – priorita pre rok 2017 4. Prenájom bufetu na štadióne Rudolfa Čillíka 5. Záver Prítomných členov komisie privítal predseda komisie 1. Komisia kultúry a CR odporúča MsZ schváliť VZN o odpadoch bez pripomienok. 2. Komisia kultúry a CR súhlasí s navrhovanými zmenami štatútu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: Návrh VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Informácia o letných podujatiach organizovaných mestom Kremnica Koncepcia rozvoja CR Informácia o aktivitách v rámci Amfiteátrum v Zechenterovej záhrade Rôzne Záver   Prítomných členov komisie privítal jej predseda a zahájil rokovanie. Prítomní členovia sa zaoberali návrhom Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. P. Ceferová v krátkosti […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 8123Next ›Last »