Home » Archives by category » Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu 3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok 2017 4. Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]

Print Friendly
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA 3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis 4. Podklady ohľadne miezd kuchárok ŠJ 5. Platieb zamestnancov škôl za obedy v ŠJ – navrhnúť riešenie do EK 6. Podklady do 2. zmeny rozpočtu 2017 7. Rôzne 8. Záver K bodu č. 1 […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených kompetencií 4. Štatistické spracovanie športových objektov v meste Kremnica – informácia 5. Rôzne 6. Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže v Kremnici zo dňa 16. 01. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie Ing. Sikoraia ohľadne podania projektu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični ZŠA 3. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 4. VZN – zmena poplatkov v CVČ 5. Distribúcia elektriny a vody – zmeny 6. Podujatia škôl a ŠZ do kalendára mesta 7. Bežkotúlky – info o natáčaní 8. Rôzne […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania 2016 3. Rôzne 4. Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie, vysvetlil, že na návrh komisie v novembri 2016 sa členovia komisie stretávajú k prerozdeleniu financií z dohodovacieho konania […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie riaditeľky MŠ o triede 2-čročných detí 3. Informácie o možnostiach podania žiadosti na rekonštrukciu plynového kúrenia v telocvični ZŠA z havarijného stavu MŠVVaŠ SR 4. Presuny v rozpočte MŠ 5. Kremnické noviny – štatút a návrh cenníka za inzerciu 6. Rôzne 7. Záver K bodu č. 1 Predseda […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016 Žiadosť CVČ Andreja Kmeťa Žiar nad Hronom Návrh VZN o odpadoch Návrh VZN miestne dane Žiadosť ZUŠ o zabezpečenie bezpečnosti na ceste k objektu školy Rôzne Záver   K bodu č. 1 Predseda komisie […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 18.08. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácie o stave rekonštrukcie telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v materskej škole Návrh investičného zámeru na rekonštrukciu ľahkoatletického ihriska Návrh na zrušenie VZN č. 193/0911 zo dňa 5. 11. 2009 VŠEOBECNE […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21.06. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Riešenie využitia telocviční v meste počas rekonštrukcie dolnej telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v materskej škole Možnosti vybudovania fitparku pre staršie deti v meste Rôzne Záver   K bodu č. 1 – […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie VZN – návrh novely nariadenia mesta Kremnica č. 3/2011, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Informácia o výberovom konaní Stav mestskej telocvične – postup Rôzne Záver   K bodu č. 1 – Vedúci komisie otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Oboznámil ich s programov zasadnutia […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 6123Next ›Last »