Home » Archives by category » Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠZ) Dofinancovanie projektov na asistentov učiteľov Info o uskutočnených šport. podujatiach 2018 Lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Rôzne Záver K bodu […]

Print Friendly, PDF & Email
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 12. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania Predloženie ponuky partnerského mesta Nový Jičín Rôzne Záver K bodu č. 1: Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.  K bodu č. 2: Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov požadovaných v dohodovacom konaní v mesiaci november 2017, kde sme na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A  zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 10. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová        Program: Otvorenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017 Rozpočty škôl a školských zariadení na rok 2018 – postup Uznesenie sociálnej komisie – vyjadrenie k návrhu Rôzne Záver K bodu č. 1: Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 09. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA – informácia Podklady k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení Štatistické výkazy k 15. 9. 2017 Športové informácie Kalvária Fatra CHallenge Day MS v orientačných pretekoch Rôzne Záver   K bodu č. 1: Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 08. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov (presun z vlastných príjmov) ZŠA ŠJ tiež ZŠK, MŠ 3. Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA 4. Štvrtok 24. 8. 2017 – seminár k upravenej legislatíve RNDr. Ľuboš Černý 59/2003, 596/2003, 245/2008 a NV 630/2008 a 668/2004 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu 3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok 2017 4. Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA 3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis 4. Podklady ohľadne miezd kuchárok ŠJ 5. Platieb zamestnancov škôl za obedy v ŠJ – navrhnúť riešenie do EK 6. Podklady do 2. zmeny rozpočtu 2017 7. Rôzne 8. Záver K bodu č. 1 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených kompetencií 4. Štatistické spracovanie športových objektov v meste Kremnica – informácia 5. Rôzne 6. Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže v Kremnici zo dňa 16. 01. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie Ing. Sikoraia ohľadne podania projektu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični ZŠA 3. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 4. VZN – zmena poplatkov v CVČ 5. Distribúcia elektriny a vody – zmeny 6. Podujatia škôl a ŠZ do kalendára mesta 7. Bežkotúlky – info o natáčaní 8. Rôzne […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania 2016 3. Rôzne 4. Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie, vysvetlil, že na návrh komisie v novembri 2016 sa členovia komisie stretávajú k prerozdeleniu financií z dohodovacieho konania […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 6123Next ›Last »