Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže

7. júna 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23. 05. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Informácia o vyhlásení výberového konania na mesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu 3. Informácia o podaní dohodovacieho konania na rok […]
29. marca 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 03. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Stav žiadostí ohľadom rekonštrukcie telocvične v ZŠA 3. Rekonštrukcia mestskej telocvične – osvetlenie pre stolný tenis 4. Podklady ohľadne miezd kuchárok […]
10. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21. 02. 2017

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia 3. Informácie z pracovného seminára k financovaniu originálnych a prenesených […]
25. januára 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže v Kremnici zo dňa 16. 01. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie Ing. Sikoraia ohľadne podania projektu na rekonštrukciu kúrenia v telocvični ZŠA 3. prípravu VZN o dotáciách na školské zariadenia […]
22. decembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14.12.2016 v Kremnici

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania 2016 3. Rôzne 4. Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal […]
21. novembra 2016

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14.11.2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie riaditeľky MŠ o triede 2-čročných detí 3. Informácie o možnostiach podania žiadosti na rekonštrukciu plynového kúrenia v telocvični ZŠA […]
10. novembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 02. 11. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016 Žiadosť CVČ Andreja Kmeťa Žiar […]
30. augusta 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 18.08. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácie o stave rekonštrukcie telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od […]