Home » Archives by category » Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže (Page 2)

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácie riaditeľky MŠ o triede 2-čročných detí 3. Informácie o možnostiach podania žiadosti na rekonštrukciu plynového kúrenia v telocvični ZŠA z havarijného stavu MŠVVaŠ SR 4. Presuny v rozpočte MŠ 5. Kremnické noviny – štatút a návrh cenníka za inzerciu 6. Rôzne 7. Záver K bodu č. 1 Predseda […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016 Žiadosť CVČ Andreja Kmeťa Žiar nad Hronom Návrh VZN o odpadoch Návrh VZN miestne dane Žiadosť ZUŠ o zabezpečenie bezpečnosti na ceste k objektu školy Rôzne Záver   K bodu č. 1 Predseda komisie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 18.08. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácie o stave rekonštrukcie telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v materskej škole Návrh investičného zámeru na rekonštrukciu ľahkoatletického ihriska Návrh na zrušenie VZN č. 193/0911 zo dňa 5. 11. 2009 VŠEOBECNE […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21.06. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Riešenie využitia telocviční v meste počas rekonštrukcie dolnej telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí v materskej škole Možnosti vybudovania fitparku pre staršie deti v meste Rôzne Záver   K bodu č. 1 – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie VZN – návrh novely nariadenia mesta Kremnica č. 3/2011, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Informácia o výberovom konaní Stav mestskej telocvične – postup Rôzne Záver   K bodu č. 1 – Vedúci komisie otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Oboznámil ich s programov zasadnutia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších klubov v behu na lyžiach za sezónu 2015/2016“ Rôzne Záver K bodu č. 1 Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.   K bodu […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 23. 02. 2016 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Privítanie Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie. Využitie finančných prostriedkov z dotácie Orange Mgr. Zlatošová požiadala o vyjadrenie členov komisie k využitiu finančných prostriedkov z dotácie Orange […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016. Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 3. Návrh do 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica 4. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 11. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2014/2015 3. Správy o činnosti škôl a školských zariadení […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia dňa 28. 05. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica 3. Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …