Home » Archives by category » Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže (Page 3)

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 03. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta 3. Informácie zo seminára – financovanie regionálneho školstva 4. Jarné upratovanie v meste 5. Požiadavka eMKLubu k otvoreniu ŠKD 6. Informácia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14. 01. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Úlohy komisie pri MsZ v Kremnici a Rokovací poriadok komisie 3. Termíny zasadnutia komisie v roku 2015 4. Kontakty na členov komisie 5. Žiadosť eMKLubu k zriadeniu „Súkromného školského klubu detí […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 10. 2014 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Príspevok mesta na dieťa s trvalým pobytom v Kremnici navštevujúce CVČ v inom meste 3. Program rozvoja bývania 4. ¼-ročné správy o hospodárení škôl a školských zariadení 5. Príprava […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 22. 09. 2014 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ 3. Návrh rozpočtov na rok 2015 4. Štatistické výkazy k 15. 9. 2014 – informácia o počtoch žiakov 5. Rekonštrukcia telocvične 6. Rôzne […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 08. 2014 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Informácie o VZN o dotáciách rodičov na školské zariadenia 3. Likvidácia odpadov v školských jedálňach – výsledky riešenia 4. Návrhy na 2. zmenu rozpočtu v školských zariadeniach 5. Pripomienky […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo dňa 30. 06. 2014 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh na zmenu VZN o dotáciách rodičov na školské zariadenia 3. Likvidácia odpadov v školských jedálňach 4. Informácia o výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie kultúry, športu a družobných vzťahov zo dňa 19. 05. 2014 Prítomní Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Pripomienkovanie PHaSR – dopracovaný materiál 3. Plán odpadového hospodárstva (ďalej len POH) – na pripomienkovanie 4. VZN cintorínske služby – dopracovaný materiál 5. VZN – o používaní alkoholických nápojov na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica Komisie školstva a práce s mládežou zo dňa 14. 4. 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe Program 1. Otvorenie 2. Pripomienkovanie PHaSR, Tymián, 3. Protest prokurátora k VZN o bežeckých tratiach 4. VZN – cintorínske služby 5. Navýšenie rozpočtu pre školské zariadenia do 1. zmeny rozpočtu 2014 6. Rôzne 7. Záver Pripomienkovanie PHaSR, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutie Komisie školstva a práce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici zo dňa 17. 3. 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe Program 1. Otvorenie 2. Výberové konanie CVČ – výsledky 3. Výberové konanie ZUŠ J. L. Bellu – vyhlásenie 4. Návrh regulácie parkovísk – pripomienkovanie 5. Pripomienkovanie PHaSR 6. Rôzne 7. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 2. 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe Program 1. Otvorenie 2. Stanovisko k žiadosti o prevádzkovanie mestského cintorína 3. Stanovisko k PHaSR 4. Pozvánky z partnerských miest 5. Rôzne 6. Záver Otvorenie a stanovisko k žiadosti o prevádzkovanie mestského cintorína M. Vojtko […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …