Civilná ochrana

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí. Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok. Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

Kto patrí do Integrovaného záchranného systému (ďalej len ISZ)?

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania) – Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112
Základné záchranné zložky IZS:
• Hasičský a záchranný zbor,
• poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
• Horská záchranná služba,
• Banská záchranná služba.
Ostatné záchranné zložky IZS:
• Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
• obecné (mestské) hasičské zbory,
• závodné hasičské útvary,
• závodné hasičské zbory,
• pracoviská vykonávajúce štátny dozor, alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
• jednotky civilnej ochrany,
• obecná (mestská polícia),
• Slovenský Červený kríž,
• iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni.
• kontrolné chemické laboratórium CO,
Útvary policajného zboru

Čo je to tieseň? Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

Volajte len v prípade, keď je ohrozený: život, zdravie, majetok alebo životné prostredie
Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:
• Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
• Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
• Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
• Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:
• V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.
• Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

Čo robiť a čo si so sebou zobrať v prípade evakuácie?

[pdf] Evakuácia

Nebezpečné látky na území mesta a v okolí

[pdf] Nebezpečné látky

Čo znamená, keď zaznie siréna? (Varovné signály)

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

1/ hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2/ podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
3/ počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU
šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.

PRESKÚŠANIE prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Príručka civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Kremnica

[pdf] Príručka CO – mesto Kremnica

[pdf] Priručka CO – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Žiar nad Hronom

Print Friendly, PDF & Email