Mestský bytový podnik

Mestský bytový podnik bol zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 6/1/94 zo dňa 31. januára 1994 ako príspevková organizácia mesta Kremnica od 1.1.1994.

Kontakt

Tel: 045/ 6742 471
mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Mestský bytový podnik
Dolná 49/21
967 01 Kremnica

IČO: 00634336
DIČ: 2020480319

Riaditeľka: Ing. Lenka Reichlová, do funkcie vymenovaná uznesením MsZ č. 229/0711 zo dňa 12.11.2007 dňom 12.11.2007.

Úradné hodiny

Pondelok 7,00 – 15,00
Utorok 7,00 – 15,00
Streda 7,00 – 16,00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7,00 – 14,00

Predmet hlavnej činnosti

• zodpovednosť za správu bytového fondu
• udržiavanie a prevádzka bytového fondu včítane strojového vybavenia a zariadenia domov
• údržba a opravy bytového fondu
• preberanie nových domov do správy a prevádzky
• adaptácia, rekonštrukcia a modernizácia bytového fondu
• spolupráca s mestských zastupiteľstvom pri rozvoji účasti užívateľov na správe a údržbe bytového fondu
• kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad spolužitia v domoch
• udržiavanie poriadku, čistoty v domoch a v ich okolí, vrátane chodníkov, dvorov a vnútroblokových komunikácií v ktorých zodpovedajú za upratovanie
• drobné opravy pre užívateľov nájomných bytov prevedené v zmysle Prílohy nariadenia vlády č. 87/95 Z.z.
• zodpovednosť za správu nebytových priestorov
• údržba a opravy domov, v ktorých sú umiestnené nebytové priestory

Predmet vedľajšej činnosti na základe živnostenského oprávnenia

• Správa bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006
• Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Vodoinštalatérstvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Ondrej Malachovský.
• Zámočníctvo. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006. Zodpovedný zástupca Jozef Kvoriak.
• Zváračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Mechanické čistenie odpadových potrubí. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Zemné, búračské a výkopové práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Maliarske a natieračské práce. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Rozmnožovacie a kopírovacie služby. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností.
Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností. Deň vzniku oprávnenia: 15. 6. 2006.
• Montáž určených meradiel. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Zuzana Teltschová.
• Technik požiarnej ochrany. Deň vzniku oprávnenia: 24. 1. 2007. Zodpovedný zástupca Ing. Lenka Reichlová.

Uvedené činnosti vykonávame v spravovaných objektoch a zároveň aj ako zákazky na základe objednávky od ľubovoľného zákazníka.

Cenník prác a služieb
  Názov činnosti    
    Merná jednotka Cena za mernú jednotku (EUR)
I. Pre domy a byty v správe Mestského bytového podniku
1) Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbár hod. 7,50
2) Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbár hod. 10,00
3) Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie… ks 7,00
4) Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú vodu ks 3,50
 
II. Pre domy a byty, ktoré nie sú v správe Mestského bytového podniku
1) Hodinová zúčtovacia sadzba základná – 1 údržbár hod. 8,50
2) Hodinová zúčtovacia sadzba – čistenie kanalizácie – 1 údržbár hod. 11,00
3) Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú alebo teplú vodu vrátane plombovania (za 1 ks; pri výmene vodomeru je okrem práce ďalej fakturovaný materiál súvisiaci s výmenou vodomeru – napr. vodomer, plomba, tesnenie… ks 8,00
4) Plombovanie vodomeru na studenú alebo teplú vodu ks 4,00
 
III. Doprava
1) Doprava km 0,53
2) Stojné za každých začatých 15 min. 15 min. 0,90
 
IV. Kancelárske služby
1) Čiernobiele kopírovanie A4 – jednostranné ks 0,06
2) Čiernobiele kopírovanie A4 – obojstranné ks 0,11
3) Čiernobiele kopírovanie A3 – jednostranné ks 0,13
4) Čiernobiele kopírovanie A3 – obojstranné ks 0,25
       
Tento cenník bol schválený uznesením MsZ v Kremnici č. 185/1511 zo dňa 26. 11. 2015
Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica c. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica

[doc] Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

[doc] Žiadosť o schválenie dohody k výmene bytov

[doc] Žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

[doc] Žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Zoznam uchádzačov o nájom mestského bytu

Zoznam uchádzačov o byt k 30. 04. 2018

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ Mestský bytový podnik prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Jela Maruškinová

kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba1@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email