Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

IČO: 00320781
DIČ: 2020529676

Primátor mesta

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
00421456782792
alexander.ferencik@kremnica.sk

Zástupkyňa primátora

Iveta Ceferová
00421456782726
iveta.ceferova@kremnica.sk

Sekretariát primátora

Zuzana Lancková
0914 161 961
00421456782792
zuzana.lanckova@kremnica.sk

Jozef Valent
Autodoprava, civilná ochrana, IT
0910 912 644
00421456782733
jozef.valent@kremnica.sk

Hlavná kontrolórka

Ing. Beata Kirková
00421456782725
beata.kirkova@kremnica.sk

Kancelária prvého kontaktu

Iveta Hromadová
00421456782714
0911 191 709
iveta.hromadova@kremnica.sk

Oddelenie ekonomických a podnikateľských aktivít

Vedúca oddelenia:
Ing. Renáta Nováková
0904 447 410
00421456782796
renata.novakova@kremnica.sk
Kancelária číslo 8

Úsek rozpočtu, finančných vzťahov a účtovnej evidencie
Bc. Lenka Balážová
lenka.balazova@kremnica.sk
00421456782742
Kancelária číslo 9

Úsek účtovnej evidencie
Jana Peterková
jana.peterkova@kremnica.sk
00421456782771
Kancelária číslo 9

Marcela Benčová
marcela.bencova@kremnica.sk
00421456782724
Kancelária číslo 9

Úsek účtovnej evidencie škôl a predškolských zariadení
Eva Trokšiarová
eva.troksiarova@kremnica.sk
00421456782798
Kancelária číslo 7

Úsek správy daní a poplatkov
Ing. Dáša Olesová
dasa.olesova@kremnica.sk
00421456782729
0910 998 832
Kancelária číslo 3

Úsek poplatkov za komunálny odpad
Mária Kubíková
maria.kubikova@kremnica.sk
00421456782740
Kancelária číslo 3

Úsek mzdového účtovníctva a pokladňa
Zdena Buchalová
zdena.buchalova@kremnica.sk
00421456782736
Kancelária číslo 3

Úsek personálnej práce a spracovania miezd škôl, predškolských a školských zariadení
Anna Segečová
anna.segecova@kremnica.sk
00421456782735
Kancelária číslo 3

Úsek evidencie a inventarizácie nehnuteľného majetku mesta
Jana Miškóciová
jana.miskociova@kremnica.sk
00421456782728
0903 515 795
Kancelária číslo 8

Úsek podnikateľskej činnosti a obchodu a správy majetku mesta
Ivana Antalová
ivana.antalova@kremnica.sk
00421456782728
Kancelária číslo 8

Úsek evidencie a inventarizácie hnuteľného majetku mesta
Ing. Jana Bieleschová
jana.bieleschova@kremnica.sk
00421456782713
Kancelária číslo 8

Oddelenie organizačné a správne

Vedúca oddelenia
Mgr. Ľuba Ďurčová
0903 515 794
00421456782712
luba.durcova@kremnica.sk
kancelária číslo 2

Úsek sociálnych vecí a zdravotníctva
Petra Miková
00421456782794
petra.mikova@kremnica.sk
kancelária číslo 2

Matrika, osvedčovania listín a podpisov na listinách
00421456782795
valeria.bulickova@kremnica.sk
kancelária číslo 2

Úsek evidencie obyvateľstva, zbor pre občianske záležitosti
Ľubica Négerová
00421456782797
lubica.negerova@kremnica.sk
kancelária číslo 2

Úsek opatrovateľskej služby
Mária Kolenčíková, Mária Žabková, Mária Petrášová, Miroslava Kloudová, Eva Jurecsková, Ingrid Daubnerová, Marta Príhodová, Katarína Novosadová, Ľubica Smidová a Darina Zubereniová

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúci oddelenia
Ing. Marián Sikorai
0903 545 179
00421456782748
marian.sikorai@kremnica.sk
Kancelária číslo 10

Stavebný úrad a úsek výstavby mesta
Miriam Rajchmanová
00421456782732
0911 545 179
miriam.rajchmanova@kremnica.sk
Kancelária číslo 11

Stavebný úrad a úsek výstavby mesta
Žofia Urgelová
00421456782799
zofia.urgelova@kremnica.sk
Kancelária číslo 11

Úsek stavebného poriadku
Ing. Jaroslava Sedláčková
00421456782723
jaroslava.sedlackova@kremnica.sk
Kancelária číslo 10

Mgr. Veronika Gašparíková
00421456782716
veronika.gasparikova@kremnica.sk

 

Projektový manažér pre investičnú výstavbu
Ing. Jana Kyselicová
00421456782775
jana.kyselicova@kremnica.sk
Kancelária číslo 10

Oddelenie školstva, kultúry a športu

Vedúca oddelenia
Mgr. Hana Zlatošová
0910 998 831
00421456782747
hana.zlatosova@kremnica.sk
Kancelária číslo 7

Mgr. Zuzana Gretschová
00421456782745
zuzana.gretschova@kremnica.sk
Kancelária číslo 7

Úsek kultúry
Richard Roth
0910 998 836
00421456782786
richard.roth@kremnica.sk
Mestské kultúrne stredisko

Kremnický jarmok – predajcovia
Svetlana Šverhová
0910 998 836
00421456782786
svetlana.sverhova@kremnica.sk
Mestské kultúrne stredisko

Oddelenie mestskej zelene

Vedúca oddelenia
Ing. Andrea Mutňanská
0911 218 133
00421456744620
andrea.mutnanska@kremnica.sk
Zechenterova 347/2

Oddelenie technických služieb

Vedúci oddelenia
Bc. Peter Grosch
0911 369 305
00421456742951
peter.grosch@kremnica.sk
Technické služby, Langsfeldova ulica

Úsek údržby verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
Milan Hacek
0911 880 090
00421456742951
Ján Čuvara
0903 466 891
00421456742951
Technické služby, Langsfeldova ulica

Úsek komunálneho odpadu a čistoty mesta
Ján Ďurian
0903 542 172
00421456742951
Technické služby, Langsfeldova ulica

Kultúrne a informačné centrum, príspevková organizácia

Riaditeľka
Ing. Zuzana Tileschová
0908 726 622
zuzana.tileschova@kremnica.sk

Koordinátorka cestovného ruchu
Bc. Veronika Chrienová
0908 296 312
veronika.chrienova@kremnica.sk

Webová stránka mesta
zverejnovanie@kremnica.sk

Referentky KIC
Mgr. Greta Kapsdorferová
Miroslava Vojtková

045/6742 856
infocentrum@kremnica.sk

Print Friendly