Organizačná štruktúra MsÚ v Kremnici

Primátorka mesta

Zástupca primátorky

Hlavný kontrolór

 

Mestská polícia

Náčelník MsP – 1

Príslušník MsP – 13

Administratíva – 1

Kamerová systém – 2

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Úsek územného plánu a pamiatok – 1

Úsek stavebného poriadku – 2

Úsek životného prostredia, ochrany prírody a vodného hospodárstva – 1

Úsek výstavby, rozvoja mesta, regiónu a projektového manažéra – 1

Úsek stavebného úradu a výst. mesta – 2

 

Oddelenie školstva, kultúry a športu

Úsek školstva a športu – 1

Úsek kultúry – 2

Úsek kultúry, vzťahov s verejnosťou a vydávania Kremnických novín – 1

Úsek správy telocvične – 1

Úsek ostatných činností (upratovačka) – 1

 

Oddelenie organizačné a správne

Úsek sociálnych vecí a zdravotníctva – 1

Úsek matričný, osvedčovania listín a podpisov na listinách – 1

Úsek evidencie obyvateľstva, zboru pre občianske záležitosti – 1

Úsek podateľne – 1

Úsek ostatných činností, vodič, CO, upratovačky – 2

Úsek opatrovateľskej služby – 8

Úsek sekretariátu primátorky – 1

Úsek zabezpečenia MsZ a volieb, archivácie – 1

Úsek aktivačných prác, projektu menšie obecné služby – 1

 

Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít

Úsek rozpočtu a finančných vzťahov – 1

Úsek účtovnej evidencie – 2

Úsek rozpočtu a fin. operácií škôl, predškolských a školských zariadení – 1

Úsek správy daní a poplatkov – 1

Úsek poplatkov za komunálny odpad – 1

Úsek mzdového účtovníctva a pokladňa – 1

Úsek personálnej práce, spracovanie miezd, predškolských a školských zariadení – 1

Úsek evidencie a inventarizácie nehnuteľného majetku mesta – 1

Úsek správy mestského majetku – 1

Úsek podnikateľskej činnosti a obchodu – 1

Úsek správy a inventarizácie hnuteľného majetku mesta – 1

 

Oddelenie technických služieb

Úsek správy zariadení a skladového hospodárstva – 2

Úsek údržby verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a verejného WC – 4

Úsek komunálneho odpadu a čistoty mesta – 16

 

Oddelenie mestskej zelene – 7 (z toho 5 sezónni zamestnanci)

 

Oddelenie pre prevádzkovanie zariadení na Skalke

Úsek riadenia prevádzky – 1

Úsek údržby, kurič, strojník – 2

Úsek recepcie a informácií – 2

Úsek plavčíka – 2

Úsek ostatných činností (upratovačky) – 2

Print Friendly, PDF & Email