Právne normy a predpisy

Základné právne normy a predpisy, ktorými sa riadia zamestnanci mesta Kremnica pri výkone svojej agendy:

– Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
– Opatrenie č. MF/6430/2012-311 z 10.1.2012 ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia rozpočtu verejnej správy
– Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
– Zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
– Zákon č. 9/2009 o úhrade cestovných nákladov na dopravu žiakov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 649/2008 o účele použitia príspevkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
– Zákon č. 16/2008 poskytovanie finančných prostriedkov- asistent učiteľa
– Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 552/2003 Z. z. O výkonne práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 553/2003 Z. z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
– Zákon č. 317/2009 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 437/2009 Z. z. O kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– Zákon č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov
– Zákon č.461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
– Zákon č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
– Zákon č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkonne rozhodnutia
– Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
– Zákon č. 278/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 599/2003 o hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a soc. kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 238/1998 o príspevku na pohreb v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 544/2010 o dotáciách v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 36/2005 o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 447/2008 o peňažnom príspevku na kompenzáciu ŤZP
– Zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 235/1998 o príspevku pri narodení dieťaťa v znení neskorších zmien a doplnkov
– Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
– Zákon č. 37/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon č. 38/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Nariadenie vlády 517/2010 SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon SNR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí
– Zákon č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach
– Zákon č. 468/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 656/2004Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonovv znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
– Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
– Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
– Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
– Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
– Vyhláška MŽP SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
– Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2004 Z. z., zákona 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z.
– Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
– Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
– Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
– Zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákoov v znení neskorších predpisov
-Uznesenie vlády SR č. 832/2006 k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorým vláda SR schvaľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre Operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán, Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre operačné programy a štruktúru riadiacich orgánov.
-Uznesenie vlády SR č. 833/2006 k návrhu systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
-Uznesenie vlády SR č. 1005/2006 k návrhu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.
-Uznesenie vlády SR č. 1014 zo 6. decembra 2006 k návrhu Regionálneho operačného programu.
-Uznesenie vlády SR č. 407 z 2. mája 2007 k návrhu úpravy návrhu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK.
-Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programovacie obdobie 2007 – 2013 schválený uznesením vlády SR č. 835/2006 zo dňa 8. októbra 2006 v znení neskorších zmien a doplnení.
– NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
– NARIADENIE RADY (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94;
– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;
– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS);
– NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006;
– ROZHODNUTIE RADY k Strategickým usmerneniam Spoločenstva v súdržnosti (OJ EU, L291, dňa 21. októbra 2006);
– NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev;
– NARIADENIE RADY (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
– NARIADENIE EURÓPSKEJ KOMISIE (ES) č. 2342/2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;
– Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
– Vyhláška MV SR č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

– VZN mesta Kremnica
– Smernice mesta Kremnica

Ostatné informácie a aktuálne dokumenty nájdete na:
www.minedu.sk
www.minv.sk
www.finance.gov.sk
www.justice.gov.sk
www.health.gov.sk
www.telecom.gov.sk
www.economy.gov.sk
www.minzp.sk
www.foreign.gov.sk
www.culture.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.mpsr.sk
www.mod.gov.sk

Print Friendly, PDF & Email