Územný plán mesta

[pdf]Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta
2. Návrh priestorového usporiadania ZaD2
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokality g, h)   
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokality b, c, d, e, f)
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokalita a)
5. Návrh verejného dopravného vybavenia ZaD2
6. Vodné hospodárstvo ZaD2
7. Energetika a spoje
9. Návrh perspektívneho použitia PF na nepoľnohospodárske účely ZaD2 (lokalita h)
9. Návrh perspektívneho použitia PF na nepoľnohospodárske účely ZaD2 (lokality b, c, d, e)

[pdf]Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu mesta Kremnica
4. Komplexný-urbanistický-návrh_ZaD1

Textová časť:

[pdf] Územný plán mesta KREMNICA.pdf

Grafická časť:

[pdf] 1. Širšie územné vzťahy a väzby.pdf
[pdf] 2. Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.pdf
[pdf] 3. Návrh ochrany prírody, tvorby krajiny a územného systému ekologickej stability.pdf
[pdf] 4. Komplexný urbanistický návrh.pdf
[pdf] 4.a Komplexný urbanistický návrh Skalka.pdf
[pdf] 5. Návrh verejného dopravného vybavenia.pdf
[pdf] 5.a Návrh verejného dopravného vybavenia Skalka.pdf
[pdf] 6. Vodné hospodárstvo.pdf
[pdf] 6.a Vodné hospodárstvo Skalka.pdf
[pdf] 7. Energetika a spoje.pdf
[pdf] 7.a Energetika a spoje Skalka.pdf
[pdf] 8. Návrh verejnoprospešných stavieb.pdf
[pdf] 8.a Návrh verejnoprospešných stavieb Skalka.pdf
[pdf] 9. Návrh perspektívneho použitia pôdneho fondu na nehospodárske účely.pdf
[pdf] 9.a Návrh perspektívneho použitia pôdneho fondu na nehospodárske účely Skalka.pdf

Print Friendly, PDF & Email