Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2010

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2010

Rozpočet bol schválený uzneseniím č. 214/0912

I. BEŽNÝ ROZPOČET
100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 058 857
110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 714 697
111003    Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    1 714 697
120    DAŇ Z MAJETKU    153 560
121001    Daň z nehnuteľnosti – pozemky    37 580
121002    Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok    108 880
121003    Daň z nehnuteľnosti – byty    7 100
130    MIESTNE DANE A SLUŽBY     190 600
133    Dane za špecifické služby:    187 180
133001    za psa    6 640
133003    daň za nevýherné hracie prístroje    170
133004    daň za predajné automaty    130
133006    za ubytovanie    6 640
133012    za užívanie verejného priestranstva    3 320
133012    príjem za kremnický jarmok    1 660
133012    príjem za parkovací systém MsPO    23 240
133012    tržné    2 660
133013    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    142 720
134001    z úhrad za dobývací priestor    3 420
200    NEDAŇOVÉ PRÍJMY    593 598
212    PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA    384 552
212002    Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.    248 954
212002    Nájom – ostatné pozemky    56 430
212003    Nájom budov, ostatných zariadení TS    2 320
212003    Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ     4 486
212003    Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP     68 712
212003    Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa     3 320
212004    Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení    330
220    ADMINISTRATÍVNE POPLATKY    40 210
221004    Ostatné poplatky (správne)    36 510
222003    Za odchyt psov – MsPO    50
222003    Pokuty a penále – MsPO    3 320
222003    Pokuty v blokovom konaní – MsÚ    330
223    POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA     158 206
223001    Za relácie v miestnom rozhlase    500
223001    Za kopírovacie a faxovacie služby    170
223001    Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ    6 866
223001    Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny    300
223001    Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva    1 990
223001    Príjmy od poisťovní za LSPP     31 550
223001    Príjmy za obradné siene – ZPOZ    660
223001    Príjem za knihy, toliare,dukáty     0
223001    Príjmy – mestské WC    660
223001    Prímy -zber skla    660
223001    Vstup Relax centrum Skalka, nájom Skalka     107 880
223001    Poplatky za služby ostatné    6 640
223004    Príjmy z predaja prebytočného hnuteľného majetku    330
229    ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY    1 800
229005    Za znečisťovanie ovzdušia    1 800
240    ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV    400
242    Z účtov finančného hospodárenia    400
290    INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY    8 430
292006    Príjmy z náhrad poistného plnenia    660
292008    Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier    1 000
292012    Príjmy z dobropisov    6 640
292027    Príjmy za výrub stromov    130
310    TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY     1 036 891
312001    Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby)       0
312001    Dotácia Kraj. úradu BB – prenes. výkon    0
312001    KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku      4 853
312001    MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov    1 834
312001    Zadržané rodinné prídavky      1 320
312001    Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ)    810 272
312001    Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt)    53 473
312001    Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi    5 000
312001    KÚŽP – transfer na životné prostredie    750
312001    KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad     281
312001    OÚ – dotácia na vojnové hroby    20
312001    MV SR  – transfer na vedenie matriky    8 469
311    Tuz. grant-detská olympiáda, revit.MŠ a detské ihrisko    0
311    Recyklačný fond – separovaný zber    1 000
312001    Dotácia – Školský vzdelávací program    40 850
312001    MV RR SR  – Rekonštrukcia MŠ    38 670
312001    MV RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia    0
312001    MV RR SR  – MsKS    0
312001    Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Dolná ulica    10 000
312001    Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Kollárova ulica    16 000
312001    Minist.kultúry SR – Fontána    40 000
312001    Minist.kultúry SR – Reštaurovanie originálov sôch    0
312001    MŽP SR – Rekultivácia Ovčín    4 099
312001    MF SR – dotácia na výkon samospráv. funkcií obce    0
312001    MF SR – dotácia na financovanie bežných výdavkov    0
312001    BT Obv.úrad – voľby do NR SR    0
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)    3 689 346
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské    2 000
Vlastné príjmy školských zariadení     51 069
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské    0
SPOLU    3 740 415
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU    662 422
610    Mzdy a platy    305 626
620    Poistné a príspevok do poisťovní    106 816
631    Cestovné náhrady     2 820
631001    Tuzemské     1 490
631002    Zahraničné    1 330
632    Energie, vodné, stočné a komunikácie     71 230
632001    Elektrická energia, para, plyn     43 150
632002    Vodné, stočné    5 080
632003    Telefón,fax    9 030
632003    Rozhlas a  televízia    900
632003    Kremnické noviny – poštovné    460
632003    Poštovné    7 600
632004    Internet    5 010
633    Materiál    43 590
633001    Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )    7 630
633002    Výpočtová technika ( do 1 700 €  )    4 980
633003    Telekomunikačná technika    1 260
633004    Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii    830
633005    Tester na alkohol    0
633006    Kancelárske potreby a materiál    3 880
633006    Papier    2 060
633006    Čistiace potreby    1 790
633006    Tlačivá a tlačiarenské služby     900
633006    Materiál, náhradné diely, pracovné náradie    8 300
633006    Lieky    30
633006    Miestne a štátne symboly    170
633006    Smaltované tabuľky    70
633009    Knihy,časopisy, noviny, smernice    2 560
633013    Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE    2 490
633016    Reprezentačné výdavky a dary    6 640
634    Dopravné    10 000
634001    PHM    4 320
634001    Mazivá, oleje    300
634002    Servis, oprava, pneumatiky    1 990
634003    Zákonné poistenie vozidiel    830
634003    Havarijné poistenie vozidiel    1 630
634004    Prepravné    330
634005    Poplatky – diaľničné, parkovné, technické    600
635    Rutinná a štandartná údržba    12 570
635002    Výpočtovej techniky    5 760
635003    Telekomunikačnej techniky    1 160
635004    Kancelárskych strojov, prístrojov    1 160
635006    Údržba budov, dom smútku, tribúna na futb. ihrisku     1 500
635006    Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ    0
635009    Údržba softvéru    2 990
636    Nájomné za prenájom     70
636002    Uzamykateľné priečinky    70
637    Služby    77 715
637001    Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie    2 660
637003    Propagácia a reklama ( web.stránka )           2 320
637003    Inzercia, novoročné pozdravy    460
637004    Revízie zariadení    170
637004    Tlmočnícka a prekladateľská činnosť    500
637004    Viazanie kníh    170
637004    Všeobecné služby / výroba kľúčov a  pečiatok, deratiz.     660
637005    Advokátske služby    7 500
637005    Geometrické plány    500
637006    Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba    3 000
637011    Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie     5 970
637012    Správne poplatky- notár    20
637014    Stravovanie    12 480
637015    Poistné majetku    7 970
637016    Prídel do sociálneho fondu    3 720
637018    Vrát. príjmov minulého obdobia    825
637023    Kolkové známky     1 000
637024    Vyrovnanie kurzových rozdielov    0
637026    Odmeny poslancom MsZ, členom komisií    23 900
637027    Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody)    2 990
637032    Mylné platby – refaktúry      0
637035    DPH k istine – leasing – Berlingo    440
637036    Reprezentačné výdavky – cattering     0
642012    Odstupné    0
642015    Bežné transfery – nemocenské dávky    460
642002    Transf. nezisk. organiz. a jednotlivcom    0
642002    Transf. nezisk. organiz. – energie, vodné    0
642002    Transf. nezisk. organiz. – telocvičňa    0
642002    Transf. nezisk. organiz. – šport    13 254
642002    Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)    13 440
642002    Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)    2 990
642006    Príspevky mesta do člen. združení    1 790
651004    Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo    511
Voľby    0
637020    Voľby 2010    0
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ    3 790
637012    Poplatky a odvody    2 990
637005    Audítorské služby      800
MATRIKA    400
633006    Kvety, bežný materál    400
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU    35 000
651002    Splácanie úrokov bankám    35 000
NAKLADANIE S ODPADMI    600
637004    Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu    600
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ     40 704
633001    Interiérové vybavenie     13 710
633002    Výpočtová technika    8 189
633003    Telekomunikačná technika    1 805
633004    Prevádzkové stroje    4 027
637002    Verejné obstarávanie    2 323
637004    Publicita a informovanosť    0
637005    Externý manažment projektu    10 650
REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA     0
637004    Publicita a informovanosť    0
637005    Externý manažment projektu    0
ÚDRŽBA OBJEKTOV ZŠ P.KRIŽKU    0
635006    Spolufinancovanie opravy plota školského dvora     0
REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN    4 315
637004    Publicita a informovanosť    3 319
637005    Verejné obstarávanie    996
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA     0
637002    Verejné obstarávanie    0
637005    Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie a PD    0
637005    Vypracovanie žiadosti o NFP    0
MESTSKÁ POLÍCIA    164 093
611    Mzdy a platy    91 120
620    Poistné a príspevok do poisťovní    31 846
631001    Cestovné náhrady     1 190
632    Energie, vodné, stočné a komunikácie     7 320
632001    Elektrická energia     1 800
632001    Teplo    2 990
632002    Vodné, stočné    400
632003    Telefón, fax    2 100
632003    Poštové služby    30
632004    Internet    0
633    Materiál    9 440
633001    Nábytok ( do 1700 € )    800
633002    Výpočtová technika ( do 1 700 €  )    500
633005    Výzbroj a technika    500
633006    Materiál, náhradné diely, pracov. náradie     300
633006    Kancelárske potreby a materiál    1 300
633006    Papier    70
633006    Čistiace potreby    130
633006    Tlačivá a tlačiarenské služby     180
633006    Lekárnička     30
633006    Zvieratá, krmivo, očkovanie    500
633006    Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa    1 600
633007    Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )     1 000
633009    Knihy, časopisy, noviny     30
633010    Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     2 500
634    Dopravné    5 970
634001    PHM    3 880
634001    Oleje, mazivá    70
634002    Servis, oprava, diaľničné známky    760
634002    Pneumatiky    130
634003    Zákonné poistenie    270
634003    Havarijné poistenie    860
635    Rutinná a štandardná údržba    1 640
635001    Nábytku a budovy    170
635002    Výpočtovej techniky    100
635003    Telekomunikačnej techniky    170
635005    Meracej a monitorovacej techniky    300
635005    Údržba PCO    900
637    Služby    14 889
637001    Účastnícky poplatok – školenia, kurzy     930
637004    Odvoz všetkých druhov odpadov    70
637004    Revízie a kontroly zariadení    170
637004    Všeobecné služby, odchyt psov    70
637006    Náhrady- lekárske prehliadky    230
637012    Poplatky a odvody    600
637014    Stravovanie     4 560
637015    Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.     130
637016    Prídel do sociálneho fondu    1 416
637023    Kolkové známky     130
637027    Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK    5 970
637035    DPH k istine – leasing – Ford    613
642006    Bežný transfer na členské príspevky    70
642015    Bežné transfery – nemocenské dávky    300
651004    Splátka úroku vrátane DPH – leasing  Ford    308
POŽIARNA OCHRANA    4 790
632    Telekomunikačné služby     170
632003    Telefón, fax    170
633    Materiál    330
633005    Špeciálny požiarny materiál    170
633010    Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     160
634    Dopravné    2 430
634001    PHM    460
634002    Servis, údržba, opravy    1 500
634002    Náhradné diely na opravy, batérie    300
634003    Zákonné poistenie    170
634005    Poplatok za mýtne    0
637    Služby    1 860
637002    Súťaže     930
637004    Revízie a kontroly zariadení    170
637027    Odmeny mimopracovného pomeru    760
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY    0
610    Mzdy a platy    0
620    Poistné a príspevok do poisťovní    0
633006    Všeobecný materiál, VPP     0
633010    Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     0
633011    Občerstvenie    0
637014    Stravovanie    0
637015    Úrazové poistenie     0
637016    Prídel do sociálneho fondu    0
642015    Bežné transfery – nemocenské dávky    0
CESTOVNÝ RUCH     47 800
641001    Príspevok na činnosť    47 800
BÝVANIE – MsBP    68 712
641001    Príspevok na činnosť     68 712
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba    37 057
625003    Soc. poisťovňa – úrazové poistenie    7
632001    Elektrická energia    1 460
632001    Teplo    0
632002    Vodné, stočné    170
632003    Telefón    170
633006    Vśeobecný mateiál    160
633006    Špeciálny zdravotný materiál    330
634002    Údržba sanitky    1 660
634002    STK sanitky, pneumatiky    1 000
634003    Zákonné poistenie    1 390
634004    Prepravné za LSPP / sanitka /    10 250
635009    Licencie software, údržba     270
635004    Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov     100
636002    Nájom za plynové flaše     330
637004    Pranie LSPP, upratovanie    600
637006    Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť    18 260
637006    Zdravotná starostlivosť – Union    0
637027    Dohody o vykonaní práce    900
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY    29 217
632    Elektrická energia, voda a komunikácie    1 000
632001    Elektrická energia, v tom:    900
ĽAI. posiľovňa     900
632002    Vodné, stočné ĽAI, ŠKF    100
Mestská telocvičňa (a ĽAI)    18 657
611    Mzdy    5 696
620    Poistné a príspevok do poisťovní    1 991
632001    Elektrická energia     1 060
632001    Plyn    6 860
632002    Vodné, stočné    460
632003    Telefón    130
633004    Hasiace prístroje    0
633006    Čistiace potreby    300
633006    Materiál    1 490
634001    PHM    30
635006    Údržba telocvične a ĽAI    0
637001    Školenie    0
637004    Revízie zariadení     170
637014    Stravné     400
637016    Tvorba SF    70
634001    Údržba tratí – PHM    5 970
637    Služby    3 590
637002    Športové akcie OŠKŠ    1 160
637002    Vyhlásenie najlepších športovcov    170
637002    Bicyklový memoriál    0
637027    Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“    600
637027    Mládežnícky parlament    0
637027    Dohody o vykonaní práce ŠŠS    1 660
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ    72 630
635006    Realiz. – Nepomucký – Dolná, Kollárova     27 300
635006    Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ    3 330
635006    Údržba pamiatok – Radnica -rekonštrukcia    0
635006    Obnova fontány    42 000
635006    Reštaurovanie originálov sôch    0
635006    MV RR SR Štefánikovo námestie    0
635006    MV RR SR MsKS    0
MV RR SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia    0
637002-137    Verejné obstarávanie    0
637005-137    Externý manažment    0
MV RR SR – Obnova MsKS    0
633001    Interiérové vybavenie – nábytok    0
633002    Výpočtová technika     0
633003    Telekomunikačná technika    0
633004    Prevádzková stroje    0
633013    Softver    0
637002-075    Verejné obstarávanie    0
637005-075    Externý manažment    0
ZPOZ    2 480
636001    Nájom hradný areál     250
633006    Vojnové hroby- vence    270
633006    Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli    1 960
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY    18 660
637002    Kultúrne podujatia OŠKŠ    2 990
637002    Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody     5 970
637002    Kultúrne podujatia v kine    3 580
637002    Partnerské mestá – kultúrne podujatia    1 490
637002    Kultúrne leto    2 490
637002    Výročie mesta    1 490
637002    MDD    70
637004    Kniha o meste – bedeker    0
637004    Vojnové hroby – poplatok za hrobové miesto    20
637026    Odmeny – kronika mesta    560
REKREÁCIA, KULTÚRA    1 000
637002    Kremnický jarmok    1 000
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY    10 490
632003    Príjem TV Markíza    2 490
633009    Vydávanie kremnických novín    8 000
637012    POPLATKY SOZA    910
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi    3 060
632    Energie, voda , materiál    3 060
632001    Elektrická energia     2 390
632002    Vodné, stočné    200
632003    Telefón    130
633006    Všeobecný materiál    170
633016    Reprezentačné výdavky     170
637027    Odmeny mimo pracovného pomeru     0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA    27 646
610    Mzdy a platy    19 382
620    Poistné a príspevok do poisťovní     6 774
637014    Stravovanie    1 190
637016    Príspevok do sociálneho fondu    170
637027    Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo    0
642015    Bežné transfery na nemocenské dávky    130
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM    16 656
642026    Na dávku v hmotnej núdzi    1 190
642014    Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS    900
637006    Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález    140
637027    Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár    266
637004    Ekonomicky oprávnené náklady    14 160
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583     73 064
610    Mzdy a platy    37 017
620    Poistné a príspevok do poisťovní    12 937
632003    Telefóny    430
633006    Všeobecný materiál    2 000
633006    Sadbový materiál    1 990
633010    Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     830
633011    Pitný režim    130
634001    PHM + oleje    2 300
636002    Nájomné za stroje a zariadenia    10 950
637001    Školenie, kurzy, semináre    250
637002    Súťaž, ocenenia     500
637004    Všeobecné služby     0
637005    Špeciálne služby    500
637006    Náhrady – preventívne prehliadky    100
637014    Stravné     2 220
637016    SF    430
637027    Odmeny mimo pracovného pomeru     330
642015    Bežne transfery na nemocenské dávky    150
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582    407 557
Výkon a správa     380 667
611    Mzdy a platy    126 725
620    Zákonné poistenie    44 290
631001    Cestovné náhrady     0
632    Energie, voda a komunikácie     14 800
632001    Elektrická energia     5 970
632001    Palivové drevo    1 960
632002    Vodné, stočné    3 580
632003    Telefón     3 290
632004    Internet    0
633    Materiál    18 350
633002    Výpočtová technika do 1700 €    500
633004    Prevádzkové stroje, prístroje, technika    660
633006    Všeobecný materiál    7 450
633006    Kancelárske potreby, paier     130
633006    Čistiace potreby    900
633006    Posypový materiál    2 060
633006    Technické plyny    600
633006    Pracovné náradie, pomôcky    500
633006    Lavičky a koše    2 690
633006    Recyklačný fond – kontajnery    2 390
633009    Knihy, časopisy, noviny     170
633011    Pitný režim    300
633013    Drobný nehmot. majetok    0
634    Dopravné    67 430
634001    PHM    35 850
634001    Oleje, mazivá    1 790
634002    Náhradné diely na opravy    5 960
634002    Servis, údržba dopravných prostriedkov      7 770
634002    Poplatky za STK, EK    830
634002    Pneumatiky, batérie    1 790
634003    Zákonné poistenie vozidiel    5 150
634003    Havarijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi     4 380
634004    Odvoz surovín    760
634005    Karty, známky, poplatky    760
634006    Pracovné odevy, obuv a pomôcky     2 390
635    Rutinná a štandardná údržba    7 280
635004    Údržba prevádzkových strojov    600
635006    Údržba skládky    200
635006    Mestský rozhlas a VO     1 330
635006    Tržnica     170
635006    Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky    0
635006    Údržba miestnych komunikácii    4 980
636002    Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )    460
636002    Nájomné prevádzkových strojov    0
637    Služby    101 332
637001    Školenia, kurzy, semináre    900
637004    Revízie zdvíhacích zariadení    460
637004    Všeobecné služby – deratizácia    460
637004    Zimná údržba – dodávateľsky    2 820
637004    Všeobecné služby – ostatné    330
637005    Špeciálne služby    170
637006    Náhrady preventívne prehliadky    100
637011    Rozbory vôd, plynov – skládka    5 380
637012    Zákonné poplatky za KO    66 390
637012    Poplatky a odvody    170
637014    Stravovanie    7 040
637016    Prídel do SF    960
637027    Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )    2 990
637035    Daň z nehnuteľností    900
637035    DPH leasing  Man    4 396
637035    DPH leasing Mitsubishi    1 511
642012    Odstupné    0
642015    Bežné transfery na nemocenské dávky    170
651004    Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man    3 320
651004    Splácanie úroku leasing  Mitsubishi     2 865
632001-2     Verejné osvetlenie    26 890
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE    125 457
610    Mzdy a platy    38 808
620    Poistné a príspevok do poisťovní    13 563
632001    Elektrická energia     33 190
632001    Palivové drevo    8 300
632002    Vodné, stočné    0
632003    Telefóny a poštovné    1 060
632004    Komunikačná infraštruktúra – Internet    0
633001    Interiérové vybavenie    1 000
633003    Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV    0
633006    Všeobecný materiál, chémia, prádlo     8 410
633010    Pracovné odevy, obuv a pomôcky     300
633013    Licencie, software     300
634001    PHM    1 990
634002    Servis, údržba, opravy      600
634003    Zákonné poistenie    170
634003    Havarijné poistenie, leasing    0
634005    Karty, známky, poplatky – dial.známka    0
635004    Údržba zariadení    0
635006    Údržba – výpoč. techniky strojov, budov     0
637001    Školenia, kurzy, semináre    60
637003    Propagácia    500
637004    Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba    600
637011    Štúdie, expertízy, posudky    4 000
637012    Poplatky Slovgram, SOZA    0
637014    Stravné     2 390
637016    Tvorba SF    700
637027    Dohody     7 496
637035    DPH k istine leasing Suzuki SX4    630
651004    Splácanie úroku s DPH leasing  Suzuki SX4      1 390
642005    Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva         75 722
642005    Financovanie súkr. zariad. – eMKlub    182 715
642026    Strava a pomôcky v hmotnej núdzi     5 000
637006-014    Náhrady – zadržané rodinné prídavky    1 320
642026    BT – zdravotná starostlivosť    0
637020    Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku     0
Spolu mesto    2 123 267

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA     1 572 257
Prenesené kompetencie    810 272
Originálne kompetencie    614 443
Nenormatívne finančné prostriedky    53 473
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program    40 850
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program    2 150
Vlastné príjmy školských zariadení    51 069
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/    0
VÝDAVKY SPOLU    3 695 524
Výdavky mesta na  sponzorské akcie    2 000
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie    0
Saldo    44 891

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001    Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )    810 272
Na školstvo – originálne kompetencie    614 443
Príspevok na vzdel. poukazy, asistenti, Enviroprojekt     36 873
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku    16 600
Čerpanie dotácie   – Školský vzdelávací program    40 850
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program    2 150
Vlastné príjmy školských zariadení    51 069
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/    0
SPOLU    1 572 257

VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ    579 185
610,620    Príspevok na mzdy     377 097
630    Príspevok na bežné výdavky    112 875
610,620    Príspevok na mzdy – ŠJ     35 871
630,000    Príspevok na bežné výdavky – ŠJ    0
610,630    Príspevok na mzdy – ŠKD    29 502
630,000    Príspevok na bežné výdavky – ŠKD    0
610,630    Príspevok na VP, asistenti    9 900
642014    Príspevok na cestovné    6 000
Čerpanie vlastných príjmov    7 940
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/    0
II. ZŠ P. Križku + ŠJ    460 811
610,620    Príspevok na mzdy     255 300
630    Príspevok na bežné výdavky     65 000
610,620    Príspevok na mzdy – ŠJ    25 482
630,000    Príspevok na bežné výdavky – ŠJ    0
610,620    Príspevok na mzdy – ŠKD    36 176
630,000    Príspevok na bežné výdavky – ŠKD     0
610,630    Príspevok na VP, asistenti    19 413
642014    Príspevok na cestovné    10 600
Čerpanie vlastných príjmov    5 840
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog.    43 000
ZUŠ    206 498
610,620    Príspevok na mzdy     159 247
630    Príspevok na bežné výdavky    32 451
Vzdelávacie poukazy    2 800
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy    12 000
MŠ Dolná + ŠJ spolu:    262 528
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ      160 562
610,620    Príspevok na mzdy MŠ     118 348
610,620    Príspevok na mzdy ŠJ    0
630    Príspevok na bežné výdavky MŠ    29 835
630    Príspevok na bežné výdavky ŠJ    0
Poukazy na výchovu a vzdelávanie    0
Čerpanie vlastných príjmov    12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ    101 966
610,620    Príspevok na mzdy MŚ      73 760
610,620    Príspevok na mzdy ŠJ    0
630    Príspevok na bežné výdavky MŠ    21 796
630    Príspevok na bežné výdavky ŠJ     0
Poukazy na výchovu a vzdelávanie    0
Čerpanie vlastných príjmov    6 410
CVČ    63 235
610,620    Príspevok na mzdy     41 905
630    Príspevok na bežné výdavky    10 070
Vzdelávacie poukazy    2 900
Príjem z KŠÚ    1 860
Čerpanie vlastných príjmov    6 500
SPOLU    1 572 257
Saldo    0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230    KAPITÁLOVÉ PRÍJMY    6 315
231    Predaj dopravných prostriedkov / kontajner /    0
231    Predaj bytov FRB    4 315
233001    Príjem z predaja pozemkov    2 000
321    KAPITÁLOVÉ GRANTY    2 077 225
321    MŽP SR – Rekultivácia Ovčín    618 176
322001    Dotácia zo ŠR SR–prevencia kriminality -kamer.systém     0
322001    MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ     476 783
322001    MV RR SR – ZŠ Angyalova      882 266
322001    MV RR SR – Štefánikovo námestie     0
322001    Podpora separovaného zberu    0
322001    MV RR SR – MsKS     0
322001    Radnica – sochy    100 000
322001    MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok    0
322001    ÚV SR -výstavba viacúčelového ihriska ZŠ P. Križku
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )    2 083 540

700    KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU    0
711001    Nákup pozemkov    0
712001    Nákup budov    0
713005 – 536    Informačná tabuľa – Kontrola rýchlosti vozidiel    0
OBNOVA MsKS      0
713002 – 075    Obnova MsKS – vnútorné vybavenie     0
NÁKUP – ZŠ P.Križku    0
713003 – 142    Nákup – kamer.systém, ihrisko ZŠ P.Križku    0
REKONŠTRUKCIA, OBSTARANIE VYBAVENIA MŠ    15 697
713001-132    Nákup interiérového vybavenia    1 943
713004-132    Nákup zariadení    13 754
VÝSTAVBA
716    Prípravná a projektová dokumentácia    61 894
716 -143     Projektová dokumentácia – tribúna na futbal. ihrisku      36 000
716 -145    Proj.dokumentácia –  Zechenterova záhrada    0
716 -123    Proj.dokumentácia –  Dolná brána a Barbakan    0
716 -146     Proj.dokumentácia –  Bellov dom    0
716    Archeológia -Štefánikovo námestie    0
716    ÚPN -Z Veterník    0
716    ÚPN -Z Skalka    0
716-132    Projektová dokumentácia – obnova MŠ      12 614
716-071    ÚPN – Mesto Kremnica       13 280
716-137    Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie    0
716    Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP    0
716 -147    Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar      0
717    Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia    2 237 289
717    Stavebné dozory – stavby MŠ,ZŠ, Ovčín    0
717001-129    ZŠ Angyalova – realizácia    928 701
717001-129    ZŠ Angyalova – realizácia – neoprávnené výdavky    0
717002 -129    ZŠ Angyalova – stavebný dozor    0
717002 – 132    MŠ Dolná – stavebný dozor     0
717002 – 132    Realizácia a technické zhodnotenie stavby MŠ    473 567
717002 – 132    MŠ Dolná – realizácia – neoprávnené výdavky     0
717002 – 082    Obnova radnice    0
717001    Detské ihrisko    4 560
717001-136    Ihrisko ZŠ Pavla Križku     6 640
717001-148    Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha       0
717001-149    Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka      0
717001    Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stavebné práce    0
717002-041    Rekultivácia Ovčín    718 821
717002    Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor    0
717002- 127    Radnica – umiestnenie  sôch v objekte    105 000
717002- 001    Obnova barokovej fontány    0
717002    Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok    0
717002 -130    Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná    0
717002 -131    Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul.Kollárova    0
717002 – 082    Radnica – Reštaurovanie a prezentovanie nových nálezov    0
717002-129    Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce    0
717001    Podpora separovaného zberu    0
717002    Realizácia -obnova MsKS     0
717002    Realizácia -obnova MsKS – neoprávnené výdavky     0
717003-129    Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce    ˇ0
723001    Kapitálový príspevok –  MsBP     4 315
717001    Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange    2 656
VÝDAVKY SPOLU    2 321 851
Saldo    -238 311

III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Položka    Príjmy finančných operácii
453    Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).    190 174
454001    Prevod prostriedkov z rezervného fondu    117 723
454002    Prevod prostriedkov – rekultivačný fond    50 188
454-2    Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver    0
513001    Bankový úver – krátkodobý    500 000
513002    Bankový úver – Skládka odpadov K. Bane       0
513002    Bankový úver – Obnova MŠ Kremnica       0
513002    Bank. úver – spolufinancovanie, neoprávnené výdavky         0
PRIJMY SPOLU    858 085

Splácanie tuzemskej istiny
821005-2    Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620  € )    41 929
821005-1    Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )    55 606
821005-3    Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )    0
821004-3    Z bankového úveru krátkodobého      500 000
821004-1    Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane     0
821004-2    Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica    0
824-3    Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi     7 955
824-2    Leasing motorového vozidla TS – Man    23 135
824-4    Leasing motorového vozidla Skalka     3 910
824-2    Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo     2 314
824-2    Leasing motorového vozidla MsPO –  Ford    3 227
VÝDAVKY SPOLU    638 076
Saldo    220 009

Zdieľať tento príspevok.