II. zmena rozpočtu pre rok 2010

II. zmena rozpočtu pre rok 2010

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 145/1009

I. BEŽNÝ ROZPOČET
100     DAŇOVÉ PRÍMY     1 792 277
110     DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU     1 460 837
111003     Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve     1 460 837
120     DAŇ Z MAJETKU     153 560
121001     Daň z nehnuteľnosti – pozemky     37 580
121002     Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok     108 880
121003     Daň z nehnuteľnosti – byty     7 100
130     MIESTNE DANE A SLUŽBY     177 880
133     Dane za špecifické služby:     174 460
133001     za psa     6 640
133003     daň za nevýherné hracie prístroje     170
133004     daň za predajné automaty     130
133006     za ubytovanie     6 640
133012     za užívanie verejného priestranstva     3 320
133012     príjem za kremnický jarmok     1 660
133012     príjem za parkovací systém MsPO     23 240
133012     tržné     2 660
133013     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     130 000
134001     z úhrad za dobývací priestor     3 420
200     NEDAŇOVÉ PRÍJMY     634 648
212     PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA     438 410
212002     Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.     267 000
212002     Nájom – ostatné pozemky     56 430
212003     Nájom budov, ostatných zariadení TS     2 320
212003     Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ     4 529
212003     Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP     104 481
212003     Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa     3 320
212004     Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení     330
220     ADMINISTRATÍVNE POPLATKY     40 210
221004     Ostatné poplatky (správne)     36 510
222003     Za odchyt psov – MsPO     50
222003     Pokuty a penále – MsPO     3 320
222003     Pokuty v blokovom konaní – MsÚ     330
223     POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA     145 398
223001     Za relácie v miestnom rozhlase     500
223001     Za kopírovacie a faxovacie služby     170
223001     Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ     6 938
223001     Príjmy z kultúrnej činnosti,sprac.podkl. Kr.noviny     300
223001     Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva     1 990
223001     Príjmy od poisťovní za LSPP     31 550
223001     Príjmy za obradné siene – ZPOZ     660
223001     Príjem za knihy, toliare,dukáty     0
223001     Príjmy – mestské WC     660
223001     Prímy -zber skla     660
223001     Vstup Relax centrum Skalka, nájom Skalka     95 000
223001     Poplatky za služby ostatné     6 640
223004     Príjmy z predaja prebytočného hnuteľného majetku     330
229     ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY     1 800
229005     Za znečisťovanie ovzdušia     1 800
240     ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV     400
242     Z účtov finančného hospodárenia     400
290     INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY     8 430
292006     Príjmy z náhrad poistného plnenia     660
292008     Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier     1 000
292012     Príjmy z dobropisov     6 640
292027     Príjmy za výrub stromov     130

310     TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY     1 070 357
312001     Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby)     3 266
312001     Dotácia Kraj. úradu BB – prenes. výkon     0
312001     KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku     4 996
312001     MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov     1 815
312001     Zadržané rodinné prídavky     1 320
312001     Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ)     700 121
312001     Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt)     67 142
312001     Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi     5 000
312001     KÚŽP – transfer na životné prostredie     628
312001     KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad     283
312001     OÚ – dotácia na vojnové hroby     407
312001     MV SR  – transfer na vedenie matriky     8 435
311     Tuz. grant-detská olympiáda, revit.MŠ a detské ihrisko     0
311     Recyklačný fond – separovaný zber     1 375
312001     Dotácia – Školský vzdelávací program     40 850
312001     MV RR SR  – Rekonštrukcia MŠ     38 669
312001     MV RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia     24 320
312001     MV RR SR  – MsKS     106 561
312001     Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Dolná ulica     0
312001     Minist.kultúry SR – J.Nepomucký, Kollárova ulica     0
312001     Minist.kultúry SR – Fontána     0
312001     Minist.kultúry SR – Reštaurovanie originálov sôch     5 000
312001     MŽP SR – Rekultivácia Ovčín     3 910
312001     MF SR – dotácia na výkon samospráv. funkcií obce     212
312001     MF SR – dotácia na financovanie bežných výdavkov     48 443
312001     BT Obv.úrad – voľby do NR SR     7 604
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)     3 497 282
Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské     2 000
Vlastné príjmy školských zariadení     54 529
Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské     0
SPOLU     3 551 811

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU     647 630
610     Mzdy a platy     296 457
620     Poistné a príspevok do poisťovní     103 612
631     Cestovné náhrady     2 735
631001     Tuzemské     1 445
631002     Zahraničné     1 290
632     Energie, vodné, stočné a komunikácie     69 094
632001     Elektrická energia, para, plyn     41 856
632002     Vodné, stočné     4 928
632003     Telefón,fax     9 927
632003     Rozhlas a  televízia     873
632003     Kremnické noviny – poštovné     446
632003     Poštovné     7 372
632004     Internet     3 692
633     Materiál     39 061
633001     Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )     7 401
633002     Výpočtová technika ( do 1 700 €  )     4 831
633003     Telekomunikačná technika     1 222
633004     Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii     805
633005     Tester na alkohol     232
633006     Kancelárske potreby a materiál     3 764
633006     Papier     1 998
633006     Čistiace potreby     1 736
633006     Tlačivá a tlačiarenské služby     873
633006     Materiál, náhradné diely, pracovné náradie     7 819
633006     Lieky     29
633006     Miestne a štátne symboly     165
633006     Smaltované tabuľky     68
633009     Knihy,časopisy, noviny, smernice     2 483
633013     Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE     2 415
633016     Reprezentačné výdavky a dary     3 220
634     Dopravné     9 699
634001     PHM     4 190
634001     Mazivá, oleje     291
634002     Servis, oprava, pneumatiky     1 930
634003     Zákonné poistenie vozidiel     805
634003     Havarijné poistenie vozidiel     1 581
634004     Prepravné     320
634005     Poplatky – diaľničné, parkovné, technické     582
635     Rutinná a štandartná údržba     15907
635002     Výpočtovej techniky     5 587
635003     Telekomunikačnej techniky     1 125
635004     Kancelárskych strojov, prístrojov     1 125
635006     Údržba budov, dom smútku, tribúna na futb. ihrisku     1 455
635006     Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ     3 230
635009     Údržba softvéru     3 385
636     Nájomné za prenájom     68
636002     Uzamykateľné priečinky     68
637     Služby     79 972
637001     Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie     2 580
637003     Propagácia a reklama ( web.stránka )     2 250
637003     Inzercia, novoročné pozdravy     446
637004     Revízie zariadení     165
637004     Tlmočnícka a prekladateľská činnosť     485
637004     Viazanie kníh     165
637004     Všeobecné služby / výroba kľúčov a  pečiatok, deratiz.     640
637005     Advokátske služby     7 869
637005     Geometrické plány     485
637006     Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba     2 910
637011     Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie     6 567
637012     Správne poplatky- notár     19
637014     Stravovanie     12 106
637015     Poistné majetku     7 731
637016     Prídel do sociálneho fondu     3 608
637018     Vrát. príjmov minulého obdobia     800
637023     Kolkové známky     970
637024     Vyrovnanie kurzových rozdielov     0
637026     Odmeny poslancom MsZ, členom komisií     23 183
637027     Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody)     2 900
637032     Mylné platby – refaktúry     0
637035     DPH k istine – leasing – Berlingo     427
637036     Reprezentačné výdavky – cattering     3 220
642012     Odstupné     0
642015     Bežné transfery – nemocenské dávky     446
642002     Transf. nezisk. organiz. a jednotlivcom     0
642002     Transf. nezisk. organiz. – energie, vodné     0
642002     Transf. nezisk. organiz. – telocvičňa     0
642002     Transf. nezisk. organiz. – šport     13 563
642002     Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)     13 037
642002     Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)     2 193
642006     Príspevky mesta do člen. združení     1 736
651004     Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo     496
Voľby     7 604
637020     Voľby 2010     7 604
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ     4 000
637012     Poplatky a odvody     2 900
637005     Audítorské služby     1 100
MATRIKA     388
633006     Kvety, bežný materál     388
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU     33 950
651002     Splácanie úrokov bankám     33 950
NAKLADANIE S ODPADMI     582
637004     Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu     582
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ     29 303
633001     Interiérové vybavenie     2 109
633002     Výpočtová technika     8 189
633003     Telekomunikačná technika     1 805
633004     Prevádzkové stroje     4 027
637002     Verejné obstarávanie     2 323
637004     Publicita a informovanosť     200
637005     Externý manažment projektu     10 650
REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA     11 995
637004     Publicita a informovanosť     145
637005     Externý manažment projektu     11 850
ÚDRŽBA OBJEKTOV ZŠ P.KRIŽKU     552
635006     Spolufinancovanie opravy plota školského dvora     552
REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OVČÍN     5 121
637004     Publicita a informovanosť     3 120
637005     Verejné obstarávanie     2 001
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA     11 700
637002     Verejné obstarávanie     1 000
637005     Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie a PD     9 000
637005     Vypracovanie žiadosti o NFP     1 700
MESTSKÁ POLÍCIA     161 103
611     Mzdy a platy     88 386
620     Poistné a príspevok do poisťovní     30 891
631001     Cestovné náhrady     1 154
632     Energie, vodné, stočné a komunikácie     7 100
632001     Elektrická energia     1 746
632001     Teplo     2 900
632002     Vodné, stočné     388
632003     Telefón, fax     1 469
632003     Poštové služby     29
632004     Internet     568
633     Materiál     9 157
633001     Nábytok ( do 1700 € )     776
633002     Výpočtová technika ( do 1 700 €  )     485
633005     Výzbroj a technika     485
633006     Materiál, náhradné diely, pracov. náradie     291
633006     Kancelárske potreby a materiál     1 261
633006     Papier     68
633006     Čistiace potreby     126
633006     Tlačivá a tlačiarenské služby     175
633006     Lekárnička     29
633006     Zvieratá, krmivo, očkovanie     485
633006     Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa     1 552
633007     Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )     970
633009     Knihy, časopisy, noviny     29
633010     Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     2 425
634     Dopravné     5 791
634001     PHM     3 764
634001     Oleje, mazivá     68
634002     Servis, oprava, diaľničné známky     737
634002     Pneumatiky     126
634003     Zákonné poistenie     262
634003     Havarijné poistenie     834
635     Rutinná a štandardná údržba     1 591
635001     Nábytku a budovy     165
635002     Výpočtovej techniky     97
635003     Telekomunikačnej techniky     165
635005     Meracej a monitorovacej techniky     291
635005     Údržba PCO     873
637     Služby     16 375
637001     Účastnícky poplatok – školenia, kurzy     902
637004     Odvoz všetkých druhov odpadov     68
637004     Revízie a kontroly zariadení     165
637004     Všeobecné služby, odchyt psov     68
637006     Náhrady- lekárske prehliadky     223
637012     Poplatky a odvody     582
637014     Stravovanie     4 423
637015     Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.     2 058
637016     Prídel do sociálneho fondu     1 374
637023     Kolkové známky     126
637027     Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK     5 791
637035     DPH k istine – leasing – Ford     595
642006     Bežný transfer na členské príspevky     68
642015     Bežné transfery – nemocenské dávky     291
651004     Splátka úroku vrátane DPH – leasing  Ford     299
POŽIARNA OCHRANA     4 646
632     Telekomunikačné služby     165
632003     Telefón, fax     165
633     Materiál     320
633005     Špeciálny požiarny materiál     165
633010     Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     155
634     Dopravné     2 357
634001     PHM     410
634002     Servis, údržba, opravy     1 455
634002     Náhradné diely na opravy, batérie     291
634003     Zákonné poistenie     165
634005     Poplatok za mýtne     36
637     Služby     1 804
637002     Súťaže     902
637004     Revízie a kontroly zariadení     165
637027     Odmeny mimopracovného pomeru     737
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY     3 379
610     Mzdy a platy     1 044
620     Poistné a príspevok do poisťovní     367
633006     Všeobecný materiál, VPP     1 854
633010     Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     0
633011     Občerstvenie     0
637014     Stravovanie     0
637015     Úrazové poistenie     114
637016     Prídel do sociálneho fondu     0
642015     Bežné transfery – nemocenské dávky     0
CESTOVNÝ RUCH     46 366
641001     Príspevok na činnosť     46 366
BÝVANIE – MsBP     108 796
641001     Príspevok na činnosť     108 796
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba     36 642
625003     Soc. poisťovňa – úrazové poistenie     7
632001     Elektrická energia     320
632001     Teplo     1 096
632002     Vodné, stočné     165
632003     Telefón     165
633006     Vśeobecný mateiál     155
633006     Špeciálny zdravotný materiál     320
634002     Údržba sanitky     1 610
634002     STK sanitky, pneumatiky     970
634003     Zákonné poistenie     1 348
634004     Prepravné za LSPP / sanitka /     9 943
635009     Licencie software, údržba     262
635004     Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov     97
636002     Nájom za plynové flaše     320
637004     Pranie LSPP, upratovanie     582
637006     Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť     17 712
637006     Zdravotná starostlivosť – Union     697
637027     Dohody o vykonaní práce     873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY     #ODKAZ!
632     Elektrická energia, voda a komunikácie     970
632001     Elektrická energia, v tom:     873
ĽAI. posiľovňa     873
632002     Vodné, stočné ĽAI, ŠKF     97
Mestská telocvičňa (a ĽAI)     19 318
611     Mzdy     5 525
620     Poistné a príspevok do poisťovní     1 931
632001     Elektrická energia     1 028
632001     Plyn     6 654
632002     Vodné, stočné     446
632003     Telefón     126
633004     Hasiace prístroje     0
633006     Čistiace potreby     291
633006     Materiál     1 445
634001     PHM     29
635006     Údržba telocvične a ĽAI     1 222
637001     Školenie     0
637004     Revízie zariadení     165
637014     Stravné     388
637016     Tvorba SF     68
634001     Údržba tratí – PHM     #ODKAZ!
637     Služby     3 482
637002     Športové akcie OŠKŠ     1 125
637002     Vyhlásenie najlepších športovcov     165
637002     Bicyklový memoriál     0
637027     Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“     485
637027     Mládežnícky parlament     97
637027     Dohody o vykonaní práce ŠŠS     1 610
PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ     10 180
635006     Realiz. – Nepomucký – Dolná, Kollárova     0
635006     Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ     0
635006     Údržba pamiatok – Radnica -rekonštrukcia     2 681
635006     Obnova fontány     0
635006     Reštaurovanie originálov sôch     7 499
635006     MV RR SR Štefánikovo námestie     0
635006     MV RR SR MsKS     0
MV RR SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia     25 600
637002-137     Verejné obstarávanie     2 800
637005-137     Externý manažment     22 800
MV RR SR – Obnova MsKS     112 170
633001     Interiérové vybavenie – nábytok     85 990
633002     Výpočtová technika     3 300
633003     Telekomunikačná technika     3 800
633004     Prevádzková stroje     2 480
633013     Softver     1 500
637002-075     Verejné obstarávanie     1 600
637005-075     Externý manažment     13 500
ZPOZ     2 406
636001     Nájom hradný areál     243
633006     Vojnové hroby- vence     262
633006     Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli     1 901
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY     18 475
637002     Kultúrne podujatia OŠKŠ     2 900
637002     Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody     5 791
637002     Kultúrne podujatia v kine     3 473
637002     Partnerské mestá – kultúrne podujatia     1 445
637002     Kultúrne leto     2 415
637002     Výročie mesta     1 445
637002     MDD     68
637004     Kniha o meste – bedeker     0
637004     Vojnové hroby – poplatok za hrobové miesto     395
637026     Odmeny – kronika mesta     543
REKREÁCIA, KULTÚRA     970
637002     Kremnický jarmok     970
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY     10 175
632003     Príjem TV Markíza     2 415
633009     Vydávanie kremnických novín     7 760
637012     POPLATKY SOZA     883
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi     2 968
632     Energie, voda , materiál     2 968
632001     Elektrická energia     2 318
632002     Vodné, stočné     194
632003     Telefón     126
633006     Všeobecný materiál     165
633016     Reprezentačné výdavky     165
637027     Odmeny mimo pracovného pomeru     0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA     31 424
610     Mzdy a platy     22 126
620     Poistné a príspevok do poisťovní     7 448
637014     Stravovanie     1 482
637016     Príspevok do sociálneho fondu     242
637027     Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo     0
642015     Bežné transfery na nemocenské dávky     126
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM     16 156
642026     Na dávku v hmotnej núdzi     1 154
642014     Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS     873
637006     Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález     136
637027     Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár     258
637004     Ekonomicky oprávnené náklady     13 735
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583     71 842
610     Mzdy a platy     35 906
620     Poistné a príspevok do poisťovní     12 549
632003     Telefóny     417
633006     Všeobecný materiál     1 940
633006     Sadbový materiál     1 930
633010     Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     805
633011     Pitný režim     126
634001     PHM + oleje     2 231
636002     Nájomné za stroje a zariadenia     10 622
637001     Školenie, kurzy, semináre     243
637002     Súťaž, ocenenia     485
637004     Všeobecné služby     1 455
637005     Špeciálne služby     0
637006     Náhrady – preventívne prehliadky     97
637014     Stravné     2 153
637016     SF     417
637027     Odmeny mimo pracovného pomeru     320
642015     Bežne transfery na nemocenské dávky     146
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582     397 303
Výkon a správa     371 220
611     Mzdy a platy     122 923
620     Zákonné poistenie     42 961
631001     Cestovné náhrady     0
632     Energie, voda a komunikácie     14 356
632001     Elektrická energia     5 791
632001     Palivové drevo     1 901
632002     Vodné, stočné     3 473
632003     Telefón     2 907
632004     Internet     284
633     Materiál     17 799
633002     Výpočtová technika do 1700 €     485
633004     Prevádzkové stroje, prístroje, technika     640
633006     Všeobecný materiál     7 227
633006     Kancelárske potreby, paier     126
633006     Čistiace potreby     873
633006     Posypový materiál     1 998
633006     Technické plyny     582
633006     Pracovné náradie, pomôcky     485
633006     Lavičky a koše     2 609
633006     Recyklačný fond – kontajnery     2 318
633009     Knihy, časopisy, noviny     165
633011     Pitný režim     291
633013     Drobný nehmot. majetok     0
634     Dopravné     65 407
634001     PHM     31 993
634001     Oleje, mazivá     1 736
634002     Náhradné diely na opravy     5 781
634002     Servis, údržba dopravných prostriedkov     7 537
634002     Poplatky za STK, EK     805
634002     Pneumatiky, batérie     1 736
634003     Zákonné poistenie vozidiel     4 996
634003     Havarijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi     4 249
634004     Odvoz surovín     737
634005     Karty, známky, poplatky     3 519
634006     Pracovné odevy, obuv a pomôcky     2 318
635     Rutinná a štandardná údržba     7 062
635004     Údržba prevádzkových strojov     582
635006     Údržba skládky     194
635006     Mestský rozhlas a VO     1 290
635006     Tržnica     165
635006     Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky     0
635006     Údržba miestnych komunikácii     4 831
636002     Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )     446
636002     Nájomné prevádzkových strojov     0
637     Služby     100 266
637001     Školenia, kurzy, semináre     873
637004     Revízie zdvíhacích zariadení     446
637004     Všeobecné služby – deratizácia     446
637004     Zimná údržba – dodávateľsky     2 735
637004     Všeobecné služby – ostatné     320
637005     Špeciálne služby     165
637006     Náhrady preventívne prehliadky     97
637011     Rozbory vôd, plynov – skládka     5 219
637012     Zákonné poplatky za KO     64 398
637012     Poplatky a odvody     165
637014     Stravovanie     6 829
637016     Prídel do SF     931
637027     Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )     2 900
637035     Daň z nehnuteľností     873
637035     DPH leasing  Man     4 264
637035     DPH leasing Mitsubishi     1 466
642012     Odstupné     0
642015     Bežné transfery na nemocenské dávky     165
651004     Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man     5 195
651004     Splácanie úroku leasing  Mitsubishi     2 779
632001-2     Verejné osvetlenie     26 083
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE     124 626
610     Mzdy a platy     37 644
620     Poistné a príspevok do poisťovní     13 156
632001     Elektrická energia     32 194
632001     Palivové drevo     8 051
632002     Vodné, stočné     0
632003     Telefóny a poštovné     935
632004     Komunikačná infraštruktúra – Internet     93
633001     Interiérové vybavenie     3 104
633003     Telekomunikačná technika – nákup DIGI TV     288
633006     Všeobecný materiál, chémia, prádlo     8 041
633010     Pracovné odevy, obuv a pomôcky     291
633013     Licencie, software     291
634001     PHM     1 875
634002     Servis, údržba, opravy     582
634003     Zákonné poistenie     165
634003     Havarijné poistenie, leasing     0
634005     Karty, známky, poplatky – dial.známka     55
635004     Údržba zariadení     86
635006     Údržba – výpoč. techniky strojov, budov     0
637001     Školenia, kurzy, semináre     58
637003     Propagácia     485
637004     Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba     1 649
637011     Štúdie, expertízy, posudky     3 880
637012     Poplatky Slovgram, SOZA     116
637014     Stravné     2 318
637016     Tvorba SF     679
637027     Dohody     7 271
637035     DPH k istine leasing Suzuki SX4     721
651004     Splácanie úroku s DPH leasing  Suzuki SX4     598
642005     Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva     73 542
642005     Financovanie súkr. zariad. – eMKlub     155 514
642026     Strava a pomôcky v hmotnej núdzi     5 000
637006-014     Náhrady – zadržané rodinné prídavky     1 320
642026     BT – zdravotná starostlivosť     2 000
637020     Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku     0
Spolu mesto     #ODKAZ!

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA     1 487 786
Prenesené kompetencie     700 121
Originálne kompetencie     599 671
Nenormatívne finančné prostriedky     68 931
Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program     58 743
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program     3 092
Vlastné príjmy školských zariadení     54 529
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/     2 699
VÝDAVKY SPOLU     #ODKAZ!
Výdavky mesta na  sponzorské akcie     2000
Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie     0
Saldo     #ODKAZ!

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
312001     Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )     700 121
Na školstvo – originálne kompetencie     599 671
Príspevok na vzdel. poukazy, asistenti, Enviroprojekt     44 440
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku     24 491
Čerpanie dotácie   – Školský vzdelávací program     58 743
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program     3 092
Vlastné príjmy školských zariadení     54 529
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/     2 699
SPOLU     1 487 786

Položka           II. zmena
VÝDAVKY     rozpočtu 2010 v €
I. ZŠ Angyalova + ŠJ     506 559
610,620     Príspevok na mzdy     318 636
630     Príspevok na bežné výdavky     86 983
610,620     Príspevok na mzdy – ŠJ     28 606
630,000     Príspevok na bežné výdavky – ŠJ     6 328
610,630     Príspevok na mzdy – ŠKD     27 524
630,000     Príspevok na bežné výdavky – ŠKD     0
610,630     Príspevok na VP, asistenti     11 484
642014     Príspevok na cestovné     16 359
Čerpanie vlastných príjmov     7 940
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/     2 699
II. ZŠ P. Križku + ŠJ     451 468
610,620     Príspevok na mzdy     231 734
630     Príspevok na bežné výdavky     62 768
610,620     Príspevok na mzdy – ŠJ     24 153
630,000     Príspevok na bežné výdavky – ŠJ     373
610,620     Príspevok na mzdy – ŠKD     30 100
630,000     Príspevok na bežné výdavky – ŠKD     6 125
610,630     Príspevok na VP, asistenti     16 948
642014     Príspevok na cestovné     8 132
Čerpanie vlastných príjmov     9 300
Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog.     61 835
ZUŠ     201 065
610,620     Príspevok na mzdy     159 647
630     Príspevok na bežné výdavky     27 486
Vzdelávacie poukazy     1 932
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy     12 000
MŠ Dolná + ŠJ spolu:     266 123
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ     163 221
610,620     Príspevok na mzdy MŠ     102 078
610,620     Príspevok na mzdy ŠJ     16 270
630     Príspevok na bežné výdavky MŠ     19 627
630     Príspevok na bežné výdavky ŠJ     7 390
Poukazy na výchovu a vzdelávanie     5 477
Čerpanie vlastných príjmov     12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ     102 902
610,620     Príspevok na mzdy MŚ     56 609
610,620     Príspevok na mzdy ŠJ     14 938
630     Príspevok na bežné výdavky MŠ     15 281
630     Príspevok na bežné výdavky ŠJ     5 861
Poukazy na výchovu a vzdelávanie     3 803
Čerpanie vlastných príjmov     6 410
CVČ     62 571
610,620     Príspevok na mzdy     42 805
630     Príspevok na bežné výdavky     8 470
Vzdelávacie poukazy     2 996
Príjem z KŠÚ     1 800
Čerpanie vlastných príjmov     6 500
SPOLU     1 487 786
Saldo     0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Položka           II. zmena
rozpočtu 2010 v €
230     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY     12 232
231     Predaj dopravných prostriedkov / kontajner /     0
231     Predaj bytov FRB     4 315
233001     Príjem z predaja pozemkov     7 917
321     KAPITÁLOVÉ GRANTY     2 263 381
321     MŽP SR – Rekultivácia Ovčín     580 989
322001     Dotácia zo ŠR SR–prevencia kriminality -kamer.systém     8 000
322001     MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ     476 783
322001     MV RR SR – ZŠ Angyalova     882 266
322001     MV RR SR – Štefánikovo námestie     0
322001     Podpora separovaného zberu     0
322001     MV RR SR – MsKS     0
322001     Radnica – sochy     0
322001     MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok     275 510
322001     ÚV SR -výstavba viacúčelového ihriska ZŠ P. Križku     39 833
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )     2 275 613

700     KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU     2 860
711001     Nákup pozemkov     0
712001     Nákup budov     0
713005 – 536     Informačná tabuľa – Kontrola rýchlosti vozidiel     2 860
OBNOVA MsKS     0
713002 – 075     Obnova MsKS – vnútorné vybavenie     0
NÁKUP – ZŠ P.Križku     11 424
713003 – 142     Nákup – kamer.systém, ihrisko ZŠ P.Križku     11 424
REKONŠTRUKCIA, OBSTARANIE VYBAVENIA MŠ     15 697
713001-132     Nákup interiérového vybavenia     1 943
713004-132     Nákup zariadení     13 754
VÝSTAVBA
716     Prípravná a projektová dokumentácia     85 980
716 -143     Projektová dokumentácia – tribúna na futbal. ihrisku     12 000
716 -145     Proj.dokumentácia –  Zechenterova záhrada     10 000
716 -123     Proj.dokumentácia –  Dolná brána a Barbakan     26 600
716 -146     Proj.dokumentácia –  Bellov dom     20 100
716     Archeológia -Štefánikovo námestie     0
716     ÚPN -Z Veterník     0
716     ÚPN -Z Skalka     0
716-132     Projektová dokumentácia – obnova MŠ     0
716-071     ÚPN – Mesto Kremnica     13 280
716-137     Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie     0
716     Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP     0
716 -147     Proj. dokumentácia – vybudovanie lávky Toliar     4 000
717     Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia     2 739 848
717     Stavebné dozory – stavby MŠ,ZŠ, Ovčín     0
717001-129     ZŠ Angyalova – realizácia     0
717001-129     ZŠ Angyalova – realizácia – neoprávnené výdavky     207 612
717002 -129     ZŠ Angyalova – stavebný dozor     12 000
717002 – 132     MŠ Dolná – stavebný dozor     12 000
717002 – 132     Realizácia a technické zhodnotenie stavby MŠ     473 567
717002 – 132     MŠ Dolná – realizácia – neoprávnené výdavky     54 259
717002 – 082     Obnova radnice     82 587
717001     Detské ihrisko     4 560
717001-136     Ihrisko ZŠ Pavla Križku     51 023
717001-148     Vybudovanie parkoviska – Ul. Jula Horvátha     19 350
717001-149     Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka     9 000
717001     Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stavebné práce     0
717002-041     Rekultivácia Ovčín     656 379
717002     Rekonštrukcia Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor     0
717002- 127     Radnica – umiestnenie  sôch v objekte     0
717002- 001     Obnova barokovej fontány     135 000
717002     Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok     0
717002 -130     Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná     9 412
717002 -131     Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul.Kollárova     17 386
717002 – 082     Radnica – Reštaurovanie a prezentovanie nových nálezov     67 012
717002-129     Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce     349 216
717001     Podpora separovaného zberu     0
717002     Realizácia -obnova MsKS     0
717002     Realizácia -obnova MsKS – neoprávnené výdavky     0
717003-129     Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce     579 485
723001     Kapitálový príspevok –  MsBP     0
717001     Kapitál. výdavok – školstvo – ZŚ Angyalova Orange     0
VÝDAVKY SPOLU     2 855 809
Saldo     -580 196

III. FINANČNÉ OPERÁCIE
453     Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).     102 270
454001     Prevod prostriedkov z rezervného fondu     407 200
454002     Prevod prostriedkov – rekultivačný fond     50 183
454-2     Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver     0
513001     Bankový úver – krátkodobý     0
513002     Bankový úver – Skládka odpadov K. Bane     579 803
513002     Bankový úver – Obnova MŠ Kremnica     488 396
513002     Bank. úver – spolufinancovanie, neoprávnené výdavky     400 000
PRIJMY SPOLU     2 027 852

Splácanie tuzemskej istiny
821005-2     Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620  € )     41 929
821005-1     Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )     55 606
821005-3     Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )     0
821004-3     Z bankového úveru krátkodobého     0
821004-1     Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane     579 803
821004-2     Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica     488 396
824-3     Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi     7 955
824-2     Leasing motorového vozidla TS – Man     23 135
824-4     Leasing motorového vozidla Skalka     3 910
824-2     Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo     2 314
824-2     Leasing motorového vozidla MsPO –  Ford     3 227

VÝDAVKY SPOLU     1 206 275
Saldo     821 577

Zdieľať tento príspevok.