Uznesena február 2011

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  24. februára 2011:

Uznesenie číslo 22/1102
vo veci havarijného stavu sadrokartónového stropu v bazénovej hale Relax centra.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ k o n š t a t u j e,
1.    že na základe vykonanej obhliadky Relax centra Kremnica – Skalka a oboznámenia sa s písomnou dokumentáciou bazénová hala Relax centra je už od 19.12.2010 mimo prevádzky z dôvodu havarijného  stavu sadrokartónového stropu v bazénovej hale. Sadrokartónový strop v bazénovej hale po vykonanej oprave v novembri 2010 je opätovne na viacerých miestach zatečený.
2.    že  nie je možné prevádzkovať relaxačné bazény nachádzajúce sa v bazénovej hale, čo sa podieľa na výraznom znížení prevádzkových príjmov. Táto skutočnosť donútila prevádzkovateľa prijať viaceré mimoriadne opatrenia (napr. zníženie stavu zamestnancov o dvoch) a taktiež poškodzuje renomé zariadenia Relax centrum a celého rekreačného strediska Kremnica – Skalka.
3.    že súčasný stav nie je dobrou vizitkou pre všetky zúčastnené subjekty na realizácií výstavby Relax centra Kremnica – Skalka.

B/ ž i a d a
zhotoviteľa stavby Relax centrum spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. o realizáciu takých opatrení, ktoré v čo najkratšej dobe umožnia opätovné bezpečné prevádzkovanie relaxačných bazénov v bazénovej hale a to najneskôr do 15.04.2011.

C/  u k l a d á
mestskému úradu postupovať v zmysle záverov z pracovného rokovania primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 15.02.2011.

ZA: 11, neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 23/1102
vo veci cenníka inzercie v Kremnických novinách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
cenník inzercie v Kremnických novinách nasledovne:

Plošná inzercia: Občianska inzercia:
Celá novinová strana400 €Spomienka na zosnulého2,50 €
½ novinovej strany200 €Poďakovanie po pohrebe, oznam o úmrtízadarmo
¼ novinovej strany100 €Riadková inzercia0,20 € za slovo
⅛ novinovej strany50 €Iné jubileum, poďakovanie2,50 €
1/16 novinovej strany25 €
1 cm20,40 €Vyhotovenie graf. návrhu pre reklamu10 €

 

Zľava za čiernobielu inzerciu je 50%, zľava za opakovanie je 10% za každé opakovanie.
(1. opakovanie: 10% z pôvodnej sumy, 2. opakovanie: 20% z pôvodnej sumy atď. Maximálna doba opakovaní je 1 rok, alebo 1 uverejnenie a 10 opakovaní.)

ZA: 9, ZDRŽAL SA: Viera Mišíková, Marián Vojtko
Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 24/1102
vo veci zmluvy o nájme nebytových priestorov – MIRAKL, a.s., Moldavská cesta 8/A 040 01  Košice

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
obsah zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49 na Dolnej ulici v Kremnici, uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi prenajímateľom – Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01  Kremnica a nájomcom – MIRAKL, a.s.., Moldavská cesta 8/A, 040 01  Košice.

B/o d p o r ú č a
primátorke mesta uvedenú zmluvu podpísať
zodpovedná:  Ing.  Reichlová
termín: 28.02.2011.

ZA: 9, PROTI: Norbert Boldiš, ZDRŽAL SA: Ing. Janka Volková
Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 25/1102
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu k prenechaniu nebytových priestorov v objekte so súpisným číslom 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici do podnájmu dcérskej spoločnosti – Hillrose s.r.o., Moldavská cesta 8/A 040 01  Košice

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/u d e ľ u j e
súhlas k prenechaniu nebytových priestorov v objekte so súpisným číslom 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici do podnájmu dcérskej spoločnosti – Hillrose s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 01  Košice, IČO: 45 421 111.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 28.02.2011

ZA: 9, PROTI: Norbert Boldiš, ZDRŽAL SA: Ing. Janka Volková
Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 26/1102
vo veci žiadosti Mgr. Jána Vaška, Veternícka ulica č. 141/10, 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku časť parcely číslo KN-C 3273/18 – ostatné plochy s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka (vedľa prečerpávacej stanice) prenajatej na účel umiestnenia dočasnej zrubovej stavby – bufetu, na dobu určitú 5 rokov podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/02100 zo dňa 29. 12. 2009 Mgr. Jánovi Vaškovi, Veternícka ulica č. 141/10, 967 01 Kremnica, dohodou k 31. 01. 2011.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájmu časti pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2011.

ZA: 11, Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 27/1102
vo veci žiadosti žiadateľov Alexandra Sekaja a manželky Kataríny Sekajovej, Dolná ulica 67/2, 967 01 Kremnica o odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s ch v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku časť parcely číslo KN-C 1757 (právna parcela číslo KN-E 2594/7) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica
2.    dlhodobý prenájom pozemku časť parcely číslo KN-C 1757 (právna parcela číslo KN-E 2594/7) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica,
Alexandrovi Sekajovi a manželke Kataríne Sekajovej, Dolná ulica 67/2, 967 01 Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2011.

ZA: 10, ZDRŽAL SA: Norbert Boldiš, Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 28/1102
vo veci žiadosti reklamnej agentúry – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 o pokračovanie nájmu  pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
pokračovanie nájmu pozemku právna parcela číslo KN-E 1770/8 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 328 717 na účel umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia v pôdorysnom tvare „V“ s dvoma výlepovými plochami, každá o rozmeroch 5,1 x 2,4 na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2011 do 31.12.2015, za nájomné stanovené vo výške 750,- €/rok

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2011.

ZA: 11, Neprítomní: Milan Miškóci, Dušan Privalinec

 

Uznesenie číslo 29/1102
vo veci ponuky Martina Varhaňovského s manželkou Ing. Zuzanou Varhaňovskou, Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica na prenájom priestorov v dome na Štefánikovom námestí 34/42 pre Kultúrne a informačné centrum Mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
ponuku Martina Varhaňovského s manželkou Ing. Zuzanou Varhaňovskou, Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica na prenájom priestorov v dome č. 34/42 na Štefánikovom námestí (priestory súčasného pohostinstva Gemer) pre Kultúrne a informačné centrum Mesta Kremnica

B/s ú h l a s í
so zámerom vzatia nebytových priestorov na prízemí domu č. 34/42 na Štefánikovom námestí,(súčasné pohostinstvo Gemer) s výmerou 100 m² do prenájmu od Martina Varhaňovského s manželkou Ing. Zuzanou Varhaňovskou, Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a informačné centrum Mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica,  IČO: 37 999 095,  na účel umiestnenia prevádzky informačného centra, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 400,- € + energie / mesačne.

C/ u k l a d á
1.    mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu B/ uznesenia Martinovi Varhaňovskému s manželkou a Kultúrnemu a informačnému centru Mesta Kremnica
2.    Kultúrnemu a informačnému centru Mesta Kremnica konať vo veci prípravy uzavretia nájomnej zmluvy v zmysle bodu B/ uznesenia a predložiť ju na schválenie mestskému zastupiteľstvu
3.    mestskému úradu pripraviť vo vhodnej dobe ponuku na prenájmu priestorov v Barbakane a predložiť na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 31.03.2011.

ZA: 10, ZDRŽAL SA: Ing. Milan Kyselica, Martin Varhaňovský, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 30/1102
vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2010.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 31/1102
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2010.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 32/1102
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2010.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 33/1102
vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2010.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 34/1102
vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2010.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 35/1102
vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 17.01.2011 do 18.02.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 36/1102
vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.02.2011 do 18.02.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

ZA: 12, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 37/1102
vo veci informácie o  zozname akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zoznam akcií na financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2011.

ZA: 11, ZDRŽAL SA: Ing. Klára Popová, Neprítomný: Milan Miškóci

 

Uznesenie číslo 38/1102
vo veci zakúpenia náhradného úžitkového vozidla Citroen Berlingo 1,4 l do sumy 3 500 €.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zakúpenie náhradného úžitkového vozidla Citroen Berlingo 1,4 l do sumy 3 500 € z autobazáru AAA Auto pre oddelenie technických služieb mesta.

ZA: 11, Neprítomní: Milan Miškóci, Ing. Janka Volková

 

Uznesenie číslo 39/1102
vo veci určenia príspevku rodičov k „Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“ platné od 1. 1. 2011

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 20/1101 zo dňa 27. 1. 2011 o výške príspevku rodičov k „Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“, tak že z tohto uznesenia sa vypúšťa bod. č. 1.

ZA: 11, Neprítomní: Milan Miškóci, Ing. Janka Volková

 

Uznesenie číslo 40/1102
vo veci vypracovania štatútu mesta Kremnica a etických kódexov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu
1.    zabezpečiť vypracovanie návrhu štatútu mesta Kremnica
2.    aktualizovať etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy a zamestnancov mesta
3.    predložiť návrh štatútu a etického kódexu na pracovné rokovanie poslancov
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 21.03.2011.

ZA: 11, Neprítomní: Milan Miškóci, Ing. Janka Volková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Mgr. Jana Brȕnnová, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.