Uznesenia apríl 2011

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2011

Uznesenie číslo 54/1104 vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 31.12.2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 31.12.2010 nasledovne:

Bežný rozpočet:
príjmy:    3 508 995 €    t.j. 95,82 %
výdavky:    3 566 581 €    t.j. 95,56 %
saldo:    –  57 586 €

Kapitálový rozpočet:
príjmy:    1 260 161 €    t.j. 55,38 %
výdavky:    2 143 097 €    t.j. 75,04 %
saldo:    –  882 936 €

Finančné operácie:
príjmy:    1 751 587 €    t.j. 86,38 %
výdavky:    268 275 €    t.j. 22,24 %
saldo:    1 483 312 €

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 55/1104 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 56/1104 vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 57/1104 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 58/1104 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 59/1104 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 60/1104 vo veci Záverečného účtu – výročnej správy Mesta Kremnica za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2010 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu – výročnej správe Mesta Kremnica za rok 2010.

B/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet – výročnú správu Mesta Kremnica za rok 2010 a celoročné hospodárenie Mesta Kremnica za rok 2010 bez výhrad.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 61/1104 vo veci vysporiadania zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Kremnica za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
zaúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti Mesta Kremnica za rok 2010 po zdanení vo výške 8 587,09 € v prospech účtu 221 – bankový účet rezervného fondu.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 62/1104 vo veci  záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2010 v zmysle názoru audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 143,37 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3.    zisk z hlavnej činnosti vo výške 2 546,40 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 63/1104 vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2010 v zmysle audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 210,93 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3.    výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 156,43 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 64/1104 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet    príjmy:    3 801 483 €
výdavky:    3 728 401 €
saldo:    +  73 082 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    3 065 717 €
výdavky:    2 850 593 €
saldo:    215 124 €
Finančné operácie:    príjmy:    748 216 €
výdavky:    903 065 €
saldo:    –  154 849 €

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 65/1104 vo veci VZN č. 1/2011 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v roku 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2011 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v roku 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 66/1104. Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie č. 66/1104 vo veci návrhu úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici  nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie číslo 67/1104 vo veci schválenia miesta na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    miesto na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti – exteriérové priestory motorest a penzión „ZLATÝ STROM“ Bartošova Lehôtka 90
2.    poplatok za uzavretie manželstva v priestoroch motorestu a penziónu „ZLATÝ STROM“ vo výške 200,- €.

ZA: 11, ZDRŽAL SA: Ing. Milan Kyselica, Neprítomná: Ing. Beata Kirková

 

Uznesenie číslo 68/1104 vo veci návrhu na doplnenie členov Komisie ZPOZ – Človek človeku.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
novú členku komisie pani Marcelu Pittnerovú (hra na flautu a spev).

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 69/1104 vo veci ukončenia nájmu nebytových priestorov v objekte na Angyalovej ulici č. 413/19 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Angyalovej ulici č. 413/19 v Kremnici zo strany nájomcu – Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zmluvný vzťah končí 31.03.2011.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.04.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 70/1104 vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e

vyradenie

1.majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie   č. 6/2010 zo dňa 12. 01. 2011, t.j. 17 položiek – záložný zdroj, kalkulačka, stolička, skrine a skrinky, PC, monitory a luster spolu v obstarávacej cene 4.110,26 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 6/2010 zo dňa 12.01.2011, t.j.15 položiek– softvér spolu v obstarávacej cene 1.804,22 €,
–    nevyužiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 7/2010 zo dňa 12. 01. 2010, t.j. 22 položiek – skrinka, rýchlovarné kanvice, podnosy, kovový páv, mikrokazety, dátová karta do PC, PC a monitory, kalkulačka, nabíjačka na MT, zásobník na euro mince, priestorové vitríny, stojan, výstavný panel, stoličky a stoly pod písacie stroje spolu v obstarávacej cene 167,73 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

2.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
–    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2010 zo dňa 9.11.2010, t.j. nízkoplošinový príves na prepravu strojov v obstarávacej cene 746,86 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie   č. 5/2010 zo dňa 09. 11. 2010, t.j. 3 dvoj lavičky spolu v obstarávacej cene 803,30 €,
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie    č. 6/2010 zo dňa 09. 11. 2010 , t.j. 3 položky – pneumatiky 4ks, MT Samsung a MT Nokia spolu v obstarávacej cene 1,03 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu v prípade, že ho nebude možné odpredať.

3.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
–    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. odsávač dymu VTA v obstarávacej cene 912,37 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie    č. 2/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 5 položiek – pojazdný hasiaci prístroj, striekacia pištoľ, hadice, súťažná savica spolu v obstarávacej cene 609,85 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

4.    majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – mestská telocvičňa:
–    neupotrebiteľného  majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 4/2010 zo dňa 02. 11. 2010, t.j. 3 položky – garniža, kvetinová výzdoba, kožená žinenka spolu v obstarávacej cene 0,- €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

5.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Budova MsKS:
–    neupotrebiteľného  majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2010 zo dňa 31. 10. 2010,  t.j. 14 položiek – propagačné nosiče, kovové stoličky epidiaskop, kovový rebrík, videorekordér, páková rezačka, mikrofóny, reštauračné stoly spolu v obstarávacej cene 179,18 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie    č. 2/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 3 položky – magnetofón, kancelárska stolička, zakrývacia plachta spolu v obstarávacej cene 261,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

6.    majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov:
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2010 zo dňa 09. 11. 2010, t.j. 5 ks čalúnených kresiel spolu v obstarávacej cene 112,86 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

7.    majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vývarovňa klubu dôchodcov:
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2010 zo dňa 15. 11. 2010, t.j. 7 položiek – kuchynská váha, mraznička, elektrický bojler, reštauračný stôl a 3ks elektrické akumulačné kachle spolu v obstarávacej cene 0,- €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

8.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie   č. 2/2010 zo dňa 10. 11. 2010. t.j. 2 položky  – fotoaparát Mercury a monitor spolu v obstarávacej cene 546,54 €,
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie   č. 3/2010 zo dňa 10. 11. 2010, t.j. 5 položiek – stoličky Gala, stôl mobilný telefón a lopta spolu v obstarávacej cene 30,03 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

9.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku  podľa návrhu na vyradenie č. 3/2010 zo dňa 03. 11. 2010, t.j. 12 položiek – žehlička, rakety na squash, sušiče vlasov, lehátka a vysávač spolu v obstarávacej cene 726,32 €,
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 4/2010 zo dňa 03. 11. 2010, t.j. 9 položiek – fén na vlasy, rakety na stolný tenis, badmintonové rakety, obaly na rakety, pisoárová vložka a nástenné zrkadlo spolu     v obstarávacej cene 111,48 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

10.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
–    neupotrebiteľného materiálu na sklade podľa návrhu na vyradenie č. 1/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 2 položky – spínač a svorky spolu v obstarávacej cene 14,48 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov na vyradenie č. 2/2010 a č. 4/2010 zo dňa 31. 10. 2010,  t.j. 3 položky – vŕtacie kladivo, aku-skrutkovač a záložný zdroj spolu v obstarávacej cene 529,01 €,
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhov na vyradenie č.  3/2010 a č. 5/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 5 položiek – stolička, vodárska frézka, náradie a chrómové kreslá  spolu v obstarávacej cene 69,49 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

11.    majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica:
–    neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo školských knižníc podľa návrhu na vyradenie č. 3/2010 zo dňa 2.11.2010 spolu v obstarávacej cene 108,06 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

12.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu , Ul. Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
–    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 5 položiek – elektrické sporáky, obrazy a signalizačné zariadenie spolu v obstarávacej cene 3.505,81 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie   č. 4/2010 zo dňa 31. 10. 2010, t.j. 27 položiek- písacie stoly, skrine, rámová grafika, koberec, stoly a stoličky, vysávače, keramické vázy, várnice, dvojplatnička, počítačové zostavy, diktafón, bedminton, predlžovačka, dekoračka do tried, hudobné nástroje a výukové obrazy spolu v obstarávacej cene 4.820,13 €
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 5/2010 zo dňa 31. 10. 2010 – 3 ks pracovnej obuvi spolu v obstarávacej cene 140,-  €,
–    neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu na vyradenie č. 6/2010 zo dňa 31. 10. 2010 spolu v obstarávacej cene 1.975,62 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica, Mestská telocvičňa, Budova MsKS, Klub dôchodcov, Vývarovňa klubu dôchodcov, Mestská polícia, Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Základnej škole na ulici P. Križku v Kremnici a Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 12. uznesenia do termínu 31.05.2011 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.06.2011.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 71/1104 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici  za 1. štvrťrok 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 72/1104 vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 73/1104 vo veci informácie  o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 74/1104 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16.03.2011 do 08.04.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

ZA: 12, Neprítomný: Martin Varhaňovský

 

Uznesenie číslo 75/1104 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

ZA: 12, Neprítomný: Martin Varhaňovský

 

Uznesenie číslo 76/1104 vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 19.03.2011 do 08.04.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky.

ZA: 12, Neprítomný: Martin Varhaňovský

 

Uznesenie číslo 77/1104 vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2011
s príjmami:    hlavná činnosť:    163 301 €
s výdavkami:    hlavná činnosť:    163 301 €
saldo:    hlavná činnosť:    0

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 78/1104 vo veci použitia Rezervného fondu Mesta Kremnica na rok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e,
že k 01.01.2011 výška Rezervného fondu Mesta Kremnica na bankovom účte je 23,66 €. Výsledok hospodárenia za rok 2010 bola strata, preto z neho netvoríme rezervný fond, len do rezervného fondu vraciame prebytok finančných operácií z roku 2010 vo výške 298 621,52 €

B/s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu Mesta Kremnica na rok 2011 v celkovej výške 298 621,52 € z toho:
–    144 833,- € na splácanie istín úverov
–    39 576,- € na splácanie istín lízingov
–    114 212,52 € na krytie výdavkov k projektom ROP (Regionálny operačný program).

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 79/1104 vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici zo strany nájomcu – MUDr. Sergej Rusenko, súkromný stomatológ, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zmluvný vzťah končí dňom 30.06.2011.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.07.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 80/1104 vo veci žiadosti spoločnosti Rybárstvo Požehy, s. r. o., Dubové č. 273, 038 23 Dubové, IČO: 33 025 852 o predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 108/98 zo dňa 19.03.1998 v znení dodatkov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 108/98 zo dňa 19.03.1998 v znení dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Rybárstvo Požehy, s. r. o., Dubové č. 273, 038 23 Dubové, IČO: 36 025 852, na dobu určitú do 31.12.2020, za nájomné stanovené dohodou na rok 2011 vo výške 1 085 € s každoročným automatickým navyšovaním o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v ukazovateli Jadrová inflácia za predchádzajúci kalendárny rok. Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme pozemkov zostávajú bezo zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie doby nájmu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 81/1104 vo veci  aktualizácie platných všeobecne záväzných nariadení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  u k l a d á
mestskému úradu pripraviť návrh aktualizácie všetkých platných všeobecne záväzných nariadení mesta vzhľadom na súčasný legislatívny stav a potreby mesta Kremnica
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: predložiť návrh procesu aktualizácie na MsZ 16.06.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 82/1104. Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie číslo 82/1104 vo veci odstránenia dopravnej značky B 25 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 5 ton“ nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie číslo 83/1104 vo veci zabezpečenia lepšieho hospodársko-technického stavu oddelenia technických služieb.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  ž i a d a
vypracovať analýzu súčasného stavu oddelenia technických služieb a analýzu potrieb oddelenia technických služieb po materiálnej, technickej stránke a sociálneho zabezpečenia zamestnancov s ohľadom na potreby mesta Kremnica, vrátane finančnej analýzy.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 19.05.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 84/1104 vo veci realizácie stavby „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia v Kremnici“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  u k l a d á
mestskému úradu
1.    pravidelne prizývať poslancov MsZ ako pozorovateľov na kontrolné dni uvedenej akcie.
2.    predkladať pravidelné správy na všetky zasadnutia mestského zastupiteľstva o priebehu realizácie rekonštrukcie z hľadiska technického a ekonomického
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: v texte.

ZA: 13

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Norbert Boldiš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.