Uznesenia december 2010

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. decembra 2010:

 

Uznesenie číslo 1/1012 vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v meste Kremnica na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú predložil predseda mestskej volebnej komisie JUDr. Anton Vaský.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 2/1012 vo veci zloženia sľubu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  k o n š t a t u j e,  že
1.    novozvolená primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová zložila zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2.    novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Norbert Boldiš
Mgr. Jana Brȕnnová
Ing. Beata Kirková
Ing. Milan Kyselica
Viera Mišíková
Milan Miškóci
Ivan Petráš
Ing. Klára Popová
Mgr. Lujza Pračková
Dušan Privalinec
Martin Varhaňovský
Marián Vojtko
Ing. Janka Volková
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 3/1012 vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í  a  o d v o l á v a
doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov

B/ z r i a ď u j e
komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1.    komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
2.    komisia ekonomická a majetku mesta
3.    komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta
4.    komisia kultúry, športu a družobných vzťahov
5.    komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky
6.    komisia rozvoja školstva a práce s mládežou
7.    komisia dotačná
8.    komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
9.    komisia mestských lesov
10.    komisia ZPOZ

C/ v o l í
1.    predsedov komisií mestského zastupiteľstva nasledovne:

komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva – Milan Miškóci
komisia ekonomická a majetku mesta – Ing. Beata Kirková
komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta – Martin Varhaňovský
komisia kultúry, športu a družobných vzťahov – Mgr. Lujza Pračková
komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky – Ing. Klára Popová
komisia rozvoja školstva a práce s mládežou – Mgr. Jana Brȕnnová
komisia dotačná – Ing. Beata Kirková
komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov – Ing. Milan Kyselica
komisia pre ZPOZ – Ing. Klára Popová

2.    členov komisií mestského zastupiteľstva nasledovne:
komisia výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:
Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Ing. Beata Kirková, Ing. Martin Čillík, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov,

komisia ekonomická a majetku mesta:
Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren

komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta:
Ivan Petráš, Mgr. Jana Brȕnnová, Ivan Ivanič, Mgr. Peter Neuschl, Mgr. Roman Béreš, Ing. Jaroslav Kormaňák

komisia kultúry, športu a družobných vzťahov:
Norbert Boldiš, Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Ing. Janka Volková, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Zdenko Galis

komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky:
Viera Mišíková, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Janka Volková, MUDr. Miroslava Stankovianska, Iveta Ceferová, Mgr. Božena Schniererová

komisia rozvoja školstva a práce s mládežou:
Marián Vojtko, Mgr. Alfréd Haško, Mgr. Viera Borgulová, PaedDr. Peter Klimek, Mgr. Ivana Šebeňová, Mgr. Darina Bírešová

komisia dotačná:
Milan Miškóci, Ing. Beata Kirková, Martin Varhaňovský, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Mgr. Jana Brȕnnová

komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Beata Kirková, Norbert Boldiš

komisia mestských lesov:
RNDr. Zuzana Balážová, Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brȕnnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková,
Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková

komisia ZPOZ:
Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Valéria Bulíčková, Petra Miková, Mgr. Jana Borgulová, Zuzana Fodorová, Bc. Klára Štroffeková, Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Margaréta Klimová, PaedDr. Elena Hašková, Anna Hajabáčová, Svetlana Šverhová, Veronika Gašparíková, Mgr. Eva Kollárová, Zdenka Buchalová, Richard Roth, Mgr. Nikola Nižník, Bc. Miroslav Marko, Mgr. Eva Hrončová
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 4/1012 vo veci určenia sobášiacich.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Dušan Privalinec, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 5/1012 vo veci určenia platu  primátora.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plat primátora mesta Kremnica podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov od 16.12.2010 podľa § 4 citovaného zákona.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 6/0612 vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2011.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2010 nasledovne:
27. januára 2011
24. februára 2011
24. marca 2011
14. apríla 2011
19. mája 2011
16. júna 2011
07. júla 2011
08. septembra 2011
06. októbra 201
03. novembra 2011
01. decembra 2011.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 7/1012 vo veci návrhu na delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta dňom
16. decembra 2010

Škola, školské zariadenie                Členovia školskej rady za zriaďovateľa od 01.09.2008

Základná škola Ul. P. Križku                Ondrej Marianik

Základná škola Ul. Angyalova            Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Ján Hero
Mgr. Hana Zlatošová
Milan Miškóci

Materská škola Ul. Dolná                      Ing. Ján Hero
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Beáta Kirková
Michal Romanovský

Základná umelecká škola J.L. Bellu            Mgr. Margita Fodorová
PaedDr. Tibor Ferenčík

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2
ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ Cvrček v Kremnici:

Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Vladimír Gorbunov

B/d e l e g u j e

členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta
dňom 16. decembra 2010

Škola, školské zariadenie                Členovia školskej rady za zriaďovateľa od 16.12.2010

Základná škola Ul. P. Križku                Ing. Milan Kyselica

Základná škola Ul. Angyalova                Ing. Beata Kirková
Dušan Privalinec
Marián Vojtko
Mgr. Igor Kríž

Materská škola Ul. Dolná                    Ing. Janka Volková
Norbert Boldiš
Marián Vojtko
Mgr. Hana Zlatošová

Základná umelecká škola J.L. Bellu            Mgr. Lujza Pračková
Ivan Petráš

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ Cvrček v Kremnici

Mgr. Jana Brünnová
Milan Miškóci

C/ u k l a d á

oznámiť nových členov rád škôl a školských zariadení jednotlivým subjektom.
13    13    0    0

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Zuzana Lancková

 

Zdieľať tento príspevok.