Uznesenia máj 2011

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 19. mája 2011.

ZÁPISNICA.

VIDEOZÁZNAM

Uznesenie číslo 85/1105 vo veci riešenia nevysporiadaných uznesení z MsZ v Kremnici za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenia MsZ číslo:
–    78/0604 zo dňa 6.4.2006
–    59/0703 zo dňa 15.3.2007
–    55/0803 zo dňa 27.3.2008
–    135/0806 zo dňa 19.6.2008
–    243/0810 zo dňa 9.10.2008
–    294/0811 zo dňa 6.11.2008
–    297/0812 zo dňa 4.12.2008
–    140/0707 zo dňa 12.7.2007
–    313/0812 zo dňa 4.12.2008
–    28/0902 zo dňa 26.2.2009
–    202/0911 zo dňa 5.11.2009
–    229/0912 zo dňa 3.12.2009
–    39/1003 zo dňa 25.3.2010

B/s c h v a ľ  u j e
doplnenie uznesenia číslo 38/0803 zo dňa 27.3.2008 o nasledovný text: „termín: 31.12.2011“ a text: „zodpovedný: Mgr. Kríž“.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 86/1105 vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu hlavného  kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 87 /1105 vo veci návrhu Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Kremnica.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 88/1105 vo veci návrhu Etického kódexu zamestnanca mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
Etický kódex zamestnanca mesta Kremnica.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 89/1105 vo veci predloženého návrhu úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
úlohy komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa prílohy.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 90/1105 vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 31.3.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 31.3.2011 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    1 151 714 €    t.j. 30,89 %
výdavky:    844 020 €    t.j. 22,90 %
saldo:    307 694 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    851 560 €    t.j. 41,05 %
výdavky:    385 117 €    t.j. 15,44 %
saldo:    466 443 €
Finančné operácie:    príjmy:    301 080 €    t.j.53,61 %
výdavky:    620 506 €    t.j. 336,24 %
saldo:    –  319 426 €

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 91/1105 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.03.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31.03.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 92/1105 vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 93/1105 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Ulici P. Križku, 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ o d v o l á v a
Mgr. Petra Weisa z funkcie riaditeľa Základnej školy na Ulici P. Križku,  392/8 v Kremnici dňom 30.06.2011.

B/  v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Ulici P. Križku, 392/8 v Kremnici  podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Základnej školy na Ulici P. Križku, 392/8 v Kremnici:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy na Ulici P. Križku, 392/8 v Kremnici.
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 08.06.2011 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy na Ulici P. Križku, 392/8 v Kremnici.
ZA: 13

 

Uznesenie číslo 94/1105 vo veci návrhu cenníka za služby poskytované v Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, Bellovom dome, kine Akropola, v mestskej telocvični a za prenájom mestského minibusu od 01.06.2011.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh cenníka za služby poskytované  v  Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, Bellovom dome, kine Akropola, v mestskej telocvični a za prenájom mestského minibusu od 01.06.2011.

Priestor/službacena pre podnikateľské a cudzie subjektyzariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestazariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kino Akropola  –    zimapodľa cenníka 

kina Akropola

020  € /hod.
–          leto10 €/ hod.
Klub Labyrintpodľa cenníka KDvP07 €/ hod.
MsKS sála      –    zima20 €/ hod.10 €/ hod.
–       leto16 €/hod.08 €/ hod.
Zasadačka10 €/ hod.05 €/ hod.
Prenájom zvukovej techniky17 €/ hod.012 €/ hod.
Mestská telocvičňa12 € / hod.3,50 €/ hod.6,50 €/ hod.
-využitie šatní a hygien. zariadení7 €/ hod.3 €/ hod.4,50 €/ hod.
Mestský minibus0,66 €/ km0,40 €/ km0,66 €/ km
–       stojné1,50 / ¼ hod.1,50 / ¼ hod.1,50 / ¼ hod.
Bellov dom    –     zima8 €/deň07 €/deň
–       leto4 €/deň03 €/deň

B/ s c h v a ľ u j e
cenník za služby poskytované v Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, Bellovom dome, kine Akropola, v mestskej telocvični a za prenájom mestského minibusu od 01.06.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 95/1105 vo veci informácie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 96/1105 vo veci  žiadosti o dočasný  prenájom nebytových priestorov – TJ Biela stopa, ul. Pavla Križku 391/6, 967 01  Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
dočasný prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici žiadateľovi – TJ Biela stopa, ul. Pavla Križku 391/6, Kremnica – po dobu rekonštrukcie Mestského kultúrneho strediska. Nájomca je povinný vždy k poslednému dňu v mesiaci nahlásiť písomne počet hodín užívania priestorov a počet osôb, ktoré daný priestor užívali.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.05.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 97/1105 vo veci žiadosti Mgr. Veroniky Ferenčíkovej, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a Lukáša Ferenčíka, Horná Ves 103, 967 01, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Veronike Ferenčíkovej, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a Lukášovi Ferenčíkovi, Horná Ves 103, 967 01, za účelom realizácie prístavby zádveria k bytu č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 212/59, Ulica Československej armády za kúpnu cenu 12,- €/m², resp. minimálne za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 98/1105 vo veci žiadosti Jána Strohnera a manželky Žofie, Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 114/0906 zo dňa 18.06.2009

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C  1955 – záhrady  s výmerou cca 200 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Strohnerovi  s manželkou Žofiou, Ulica Rumunskej armády 844/16, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k rodinnému domu súpisné číslo 844, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 99/1105 vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006  o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení časovo neobmedzeného a bezodplatného   vecného bremena spočívajúceho v umiestnení zariadení verejnej kanalizácie stavby „Kremnica
– kanalizácia a ČOV č. stavby 9000583“ na pozemkoch alebo ich častiach parcelné čísla:
– KN-E  759/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m²,
– KN-C 1810 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m²,
– KN-E 2691/1 – vodné plochy s výmerou 36 m²,
– KN-E 2600/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m²
– KN-C 1831/2 – ostatné plochy s výmerou 15 m²
– KN-C 1819/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 99 m²
– KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m²
– KN-C 2289/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m²
– KN-E 2600/1 – ostatné plochy s výmerou 20 m²
– KN-C 1764/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m²
– KN-C 1666/1 – ostatné plochy s výmerou 470 m²
– KN-C 1574 – záhrady s výmerou 72 m²
– KN-C 1575 – ostatné plochy s výmerou 2650 m²
– KN-E 2691/1 – vodná plocha s výmerou 208 m²
– KN-E 624/1, KN-E 2646/2, KN-E 627/2, KN-E 627/3– zastavaná plocha  702 m²
– KN-C 1635/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 70 m²
– KN-E 623,  KN-E 622 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 286 m²
– KN-E 2704/3 – vodné plochy s výmerou 20 m²
– KN-C 2192/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 325 m²
– KN-E 2599/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 350 m²
– KN-E 2599/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou s výmerou 600 m²
– KN-E 2628/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 415 m²
– KN-E 2704/2 – vodné plochy s výmerou 120 m²
– KN-E 2623 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m²
– KN-E 2595/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4310 m²
– KN-E 2598/1 – ostatné plochy s výmerou 100 m²
– KN-E 2598/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 40 m²
– KN-C 958 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m²
– KN-C 526 – záhrady s výmerou 45 m²
– KN-E 2698/6 – vodné plochy s výmerou 27 m²
– KN-E 2594/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1675 m²
– KN-C 1793 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 153 m²
– KN-C 1792 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m²
– KN-C 1791 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 75 m²
– KN-C 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 80 m²
– KN-E 2678/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1110 m²
v katastrálnom území Kremnica, obce Kremnica, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Kremnica podľa LV č. 1388 a pozemkoch alebo ich častiach parcelné čísla:
– KN-C 83/1 – záhrady s výmerou 20 m²
– KN-C 83/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m²
v katastrálnom území Kremnica, obce Kremnica, ktoré sú v spoluvlastníckom podiele 2/6-iny podľa LV č. 998 (ďalej len „dotknuté pozemky“) v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena a v práve prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na dotknuté pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch, ako aj rekonštrukcii zariadení verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2011.

ZA: 13

 

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenia č. 100, 101 a 102/1105 nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Uznesenie číslo 103/1105 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 11.4.2011 do 13.5.2011., ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 104/1105 vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 09.04.2011 do 11.05.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 105/1105 vo veci analýzy prevádzky Skalka Relax centrum.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
analýzu prevádzky Skalka Relax centrum.

ZA: 12, Neprítomná: Ing. Janka Volková

 

Uznesenie číslo 106/1105 vo veci informácie o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 107/1105 vo veci využitia Bellovho domu.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
využitie Bellovho domu na kultúrno–spoločenské účely a podkrovie na využitie Františkánskej knižnice.

ZA: 12, Neprítomná: Mgr. Lujza Pračková

 

Uznesenie číslo 108/1105 vo veci návrhu dotačnej komisie na schválenie mimoriadnej dotácie pre Športový klub futbalu.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
mimoriadnu dotáciu pre Športový klub futbalu vo výške 12.000,- € na rekonštrukciu futbalovej tribúny.

ZA: 13

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Mgr. Jana Brȕnnová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.