Uznesenia marec 2011

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. marca 2011

Uznesenie číslo 41/1103 vo veci vysporiadania nesplnených uznesení MsZ v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra č. 9/2011 o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

B/p o v e r u j e
pracovnú skupinu v zložení: RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Ing. Peter Roško a Viera Mišíková vypracovaním návrhu na vysporiadanie nesplnených uznesení MsZ v Kremnici tak, aby bol predmetný návrh predložený na zasadnutie MsZ dňa 24.04.2011
zodpovedný: Mgr. Pračková
termín: v texte.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 42/1103 vo veci návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sú obsiahnuté v Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 43/1103 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2011 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2011 pre oblasť kultúra v celkovej výške 11.440 € v nasledovnom členení:

1.    z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 75 € pre Dychovú hudbu Minciar

2.    z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 10.515 € nasledovne:
a) OZ Bašta Musica    865 €
b) Kremnické divadlo v podzemí    9.000 €
c) Dychová hudba Minciar    400 €
d) Knižnica Jána Kollára    200 €
e) Miestny odbor Matice slovenskej    20 €
f) Miestny odbor Matice slovenskej    15 €
g) Miestny odbor Matice slovenskej    15 €

3.    z Fondu kultúry vo výške 850 € nasledovne:
a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov     150 €
b) OZ Divadlo Kusy cukru    350 €
c) Dychová hudba Minciar    150 €
d) Knižnica Jána Kollára    200 €

B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.04. 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 44/1103 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2011 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2011 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 8.210,85 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.858 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov    2.367 €
b) Športový klub futbalu    802 €
c) Športový klub tenisu    515 €
d) TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    74 €
e) TJ Kremnica – hokejbalový oddiel WOLVES    100 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 515,85 €
a) TJ Kremnica – atletické ihrisko    215,85 €
b) Športový klub futbalu    300 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 3.837 €
a) Mestský klub lyžiarov    675 €
b) TJ Biela stopa    2.825 €
c) TJ Kremnica – volejbalový oddiel    300 €
d) Združenie Kalvária    37 €

B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.04.2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 45/1103 vo veci žiadosti Anny Čerňanskej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela číslo KN-E 2297/20)– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² v katastrálnom území Kremnica Anne Čerňanskej,  Ulica Československej armády 202/39,  967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

B/ u k l a d á
mestskému úradu:
1. oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
2. zamerať užívanie mestského pozemku priľahlého k domu č. 202/39 vlastníkmi bytov na účel uloženia palivového dreva a návrh nájmu pozemkov predložiť na schválenie do orgánov mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05. 2011.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 46/1103 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, 967 01 Kopernica 23, IČO: 33 332 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou za účelom získania dotácií na podporu rozvoja podnikania z financií európskych fondov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1129 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, 967 01 Kopernica č. 23,
IČO: 33 332 236.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing.  Ihringová
termín: 30.04.2011.

ZA: 8, PROTI: Norbert Boldiš, Martin Varhaňovský, Marián Vojtko, ZDRŽAL SA: Mgr. Jana Brȕnnová, Ing. Janka Volková

 

Uznesenie číslo 47/1103 vo veci žiadosti reklamnej agentúry – spoločnosť ISPA, spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 o  prehodnotenie výšky nájomného za umiestnenie reklamného zariadenia.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 28/1102 zo dňa 24.02.2011.

B/ s ch v a ľ u j e
pokračovanie nájmu pozemku právna parcela číslo KN-E 1770/8 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti ISPA, spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 328 717 na účel umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia v pôdorysnom tvare „V“ s dvoma výlepovými plochami, každá o rozmeroch 5,1 x 2,4 m na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2011 do 31.12.2015, za nájomné stanovené dohodou vo výške 550,- € /rok každoročne s automatickým navyšovaním o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v ukazovateli Jadrová inflácia za predchádzajúci kalendárny rok, za podmienky, že spoločnosť ISPA, spol. s r. o. sa zmluvne zaviaže každoročne bezplatne poskytnúť Mestu Kremnica jednu reklamnú plochu v mesiaci január a jednu reklamnú plochu v mesiaci august, a to na predmetnom reklamnom zariadení, prípadne na iných bilboardoch ISPA pri ceste I/65 alebo kdekoľvek v rámci SR podľa výberu Mesta Kremnica.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2011.

ZA: 11, ZDRŽAL SA: Norbert Boldiš, Marián Vojtko

 

Uznesenie číslo 48/1103 vo veci správy o činnosti Komisie pamätihodností mesta Kremnica za rok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
vyradenie objektu č. 398/20 na ulici Pavla Križku zo Súpisu pamätihodností mesta Kremnica.

B/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Komisie pamätihodností mesta Kremnica za rok 2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 49/1103 vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za 2. polrok 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby za 2. polrok 2010.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo  50/1103 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 21.02.2011 do 15.03.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo 51/1103 vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 19.02.2011 do 18.03.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

ZA: 13

 

Uznesenie číslo  52/1103 vo veci Zoznamu rozpracovaných projektov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
Zoznam rozpracovaných projektov podľa prílohy.

ZA: 12, neprítomná: Mgr. Lujza Pračková

 

Uznesenie číslo 53/1103 vo veci pomenovania lyžiarskeho štadiónu na Skalke.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
pomenovanie lyžiarskeho štadiónu pri Relax-centre na Skalke na Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka.

ZA: 12, ZDRŽAL SA: Ing. Beata Kirková

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.