Uznesenia november 2010

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 04. novembra 2010:

 

Uznesenie číslo 193/1011 vo veci VZN č. 6/2010 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.09.2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2010 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.09.2010.
13    8    1    4

 

Uznesenie číslo 194/1011 vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 30.9.2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 30.9.2010 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    2 586 799 €    t.j. 72,83 %
výdavky:    2 495 667 €    t.j. 67,57 %
saldo:    91 132 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    822 458 €    t.j. 36,14 %
výdavky:    772 507 €    t.j. 27,05 %
saldo:    49 951 €
Finančné operácie:    príjmy:    781 370 €    t.j. 38,53 %
výdavky:    232 420 €    t.j. 19,27 %
saldo:    548 950 €
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 195/1011 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.9.2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.9.2010.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 196/1011 vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.9.2010.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 197/1011 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2011.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2011
Príjmy:    hlavná činnosť:    137 305 €
Výdavky:    hlavná činnosť:    137 305 €
Saldo:    hlavná činnosť:    0
12    10    0    2

 

Uznesenie číslo 198/1011 vo veci rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2011.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
rozpočet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2011
Bežný rozpočet:    príjmy hlavná činnosť    46 366 €
výdavky hlavná činnosť    46 366 €
saldo    0
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 199/1011 vo veci rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2011, 2012 a 2013.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.rozpočet mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
a)bežný rozpočet:    príjmy:    3 728 725 €
výdavky:    3 686 229 €
saldo:    42 496 €
kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 074 471 €
výdavky:    2 494 220 €
saldo:    – 419 749 €
finančné operácie:    príjmy:    561 662 €
výdavky:    184 409 €
saldo:    377 253 €
b)programový rozpočet mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu

2.rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežný rozpočet:    príjmy:    3 615 807 €
výdavky:    3 543 285 €
saldo:    72 522 €
kapitálový rozpočet:    príjmy:    0
výdavky:    0
saldo:    0
finančné operácie:    príjmy:    50 000 €
výdavky:    122 522 €
saldo:    – 72 522 €

3.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežný rozpočet:    príjmy:    3 599 279 €
výdavky:    3 551 694 €
saldo:    47 585 €
kapitálový rozpočet:    príjmy:    0
výdavky:    0
saldo:    0
finančné operácie:    príjmy:    50 000 €
výdavky:    97 585 €
saldo:    – 47 585 €
11    11    0    0

 

Uznesenie číslo 200/1011 vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2009/2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2009/2010.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 201/1011 vo veci žiadosti Petra Antala s manželkou Zuzanou, Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica a Klaudie Venderlovej, Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 830/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 50 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Antalovi s manželkou Zuzanou, Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica a Klaudii Venderlovej, Dolná ulica 45/13, 967 01 Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2010.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 202/1011 vo veci odvolania Mgr. Daniela Kianičku, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica proti uzneseniu MsZ.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie číslo 137/1007 zo dňa 08. júla 2010.

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Danielovi Kianičkovi, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 11,94 €/ročne.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 11. 2010.
12    9    0    3

 

Uznesenie číslo 203/1011 vo veci žiadosti Angely Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
Uznesenie MsZ č. 181/1010 zo dňa 7. októbra 2010

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771/64/2010 zo dňa 25.07.2010 ako diel 2 s výmerou 20 m² z pozemku parcelné číslo KN-C 1265/9, ktorý sa stáva  súčasťou parcely číslo KN-C 1263 v katastrálnom území Kremnica Angele Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2010 zo dňa  20.10.2010  vo výške  116,60 €, za podmienky, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11. 2010.
12    11    0    1

 

Uznesenie číslo 204/1011 vo veci žiadosti Ing. Arch. Juraja Lomena, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželky Ing. Michaly Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 182/1010 zo dňa 7. októbra 2010.
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 29/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Arch. Jurajovi Lomenovi, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželke Ing. Michale Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom číslo 149/2010 zo dňa 25.10.2010  vo výške 221,94 €, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2010.
13    12    0    1

 

Uznesenie číslo 205/1011 vo veci ukončenia nájmu pozemku v katastrálnom území Horná Ves – Branislav Králik, Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku časť parcelného čísla KN-C 363/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 150 m² podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/01325 uzavretej s Branislavom Králikom,  Dolná ulica 73/14, 967 01 Kremnica, dohodou k 30.09.2010.
B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať ukončenie zmluvy o nájme pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2010.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 206/1011 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta za obdobie od 01.10.2010 do 29.10.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 207/1011 vo veci koncepcie využitia kultúrneho priestoru klubu Labyrint Kremnickým divadlom v podzemí n.o., Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom kultúrneho priestoru klubu Labyrint Kremnickému divadlu v podzemí n.o., Štefánikovo námestie 34/42, 967 01 Kremnica od 01.01.2011 za nájomné vo výške 1,-€/ročne, pričom školy a školské zariadenia a mimovládne organizácie na území mesta budú Labyrint využívať naďalej bezplatne.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2010.
13    12    0    1

 

Uznesenie číslo 208/1011 vo veci návrhu 2. zmeny finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica pre rok 2010.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
2.zmenu finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
-celkové výnosy    2 949 000 €
-celkové náklady    2 943 800 €
-hospodársky výsledok    5 200 €
-nájomné pre prenajímateľa mesto Kremnica    280 000 €
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 209/1011 vo veci návrhu Finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica pre rok 2011.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
-celkové výnosy    2 809 060 €
-celkové náklady    2 807 560 €
-hospodársky výsledok    1 500 €
-nájomné pre prenajímateľa mesto Kremnica    280 000 €
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 210/1011 vo veci udelenia ocenení mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – n a v r h u j e
oceniť: Ruženu Utešenú, Dimitrija Utešeného, Jána Filandu, Mgr. Jordána Žufku a ZPOZ cenou mesta na slávnostnom zasadnutí MsZ a odovzdať ďakovné listy: Mgr. Božene Schniererovej, MUDr. Karolovi Martinčekovi, Mgr. Mariane Novotnej, Ivete Ceferovej, Ing. Jarmile Sedláčkovej.
13    11    0    2

 

Uznesenie číslo 211/1011 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Roman Ošus, Zechenterova 370/52, Kremnica  –  v objekte súp. č. 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici žiadateľovi – Romanovi Ošusovi, Zechenterova 370/52, Kremnica. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2010.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.12.2010.
13    13    0    0

 

Uznesenie číslo 212/1011 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta k 31.08.2010 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2011.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta  k 31.08.2010 pre oblasť telesná kultúra  z fondu úhrad nákladov na elektrickú energiu  vo výške 4.547,- € z rozpočtu mesta pre rok 2011 nasledovne:
1.Mestský klub lyžiarov    2.677 €
2.Športový klub futbalu    1.100 €
3.TJ Kremnica    495 €
4.TJ Kremnica – vodné, stočné    50 €
5.Športový klub tenisu    225 €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom
2.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.11.2010.
12    12    0    0

 

Uznesenie číslo 213/1011 vo veci zvolania slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – z v o l á v a
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2010  o 17.00 hod. v kostole sv. Kataríny.
12    12    0    0

 

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ing. Ján Hero, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.