Uznesenia september 2010

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici  dňa  09. septembra 2010:

 

Uznesenie číslo 144/1009 vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010
s príjmami:    hlavná činnosť:    136 905 €
s výdavkami:    hlavná činnosť:    136 905 €
saldo:    hlavná činnosť:    0
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 145/1009 vo veci návrhu 2. zmeny  rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2010.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:         príjmy :    3 551 811 €
výdavky:    3 693 658 €
saldo:    –  141 847 €
Kapitálový rozpočet:  príjmy :     2 275 613 €
výdavky:    2 855 809 €
saldo:    –  580 196 €
Finančné operácie:    príjmy :    2 027 852 €
výdavky :    1 206 275 €
saldo:    821 577 €
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 146/1009 vo veci prijatia termínového úveru od Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina na 5%- tné spolufinancovanie projektov a financovanie neoprávnených výdavkov projektov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prijatie termínového úveru od Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina vo výške 400 000,- EUR, na dobu 15 rokov, na účel  5%- tného spolufinancovania projektov – Rekonštrukcia Základná škola Angyalova, Obnova materskej školy v Kremnici,  Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém a financovania neoprávnených výdavkov projektov Rekonštrukcia Základná škola Angyalova, Viacúčelové ihrisko – Základná škola P. Križku, Obnova materskej školy v Kremnici,  Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém a zatiaľ neurčenej rezervy vo výške 8% sumy úveru.
B/  u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru z Dexia banka Slovensko, a. s., Žilina  podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 147/1009 vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 30.06.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
plnenie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2010 k 30.06.2010 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    1 758 255 €    t.j. 48,82 %
výdavky:    1 695 599 €    t.j. 46,87 %
saldo:    62 656 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    600 145 €    t.j. 26,54 %
výdavky:    446 483 €     t.j. 17,22 %
saldo:    153 662 €
Finančné operácie:    príjmy:    778 023 €    t.j. 47,79 %
výdavky:    223 659 €    t.j. 18,54 %
saldo:    554 364 €
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 148/1009 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.06.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.06.2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 149/1009 vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 150/1009 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1. polrok 2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 151/1009 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 152/1009 vo veci konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    určenie piatich viacmandátových volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva a schválený počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo volebnom období 2010 – 2014, ktorý sa bude voliť v meste Kremnica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 27. novembra 2010,
2.    utvorenie piatich volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a to nasledovne:
Okrsok č. 1: (zahŕňa volebný obvod č. 1 – 859 voličov)        volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Ulica Jurka Langsfelda, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ulica Jula Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871, 872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ulica Jurka Langsfelda č. 698/13
Okrsok č. 2: (zahŕňa volebný obvod č. 2 – 877 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ulica Sama Chalupku, Ulica Československej armády, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 3: (zahŕňa volebný obvod č. 3 – 816 voličov)        volia sa 2 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska dolina, Ulica Pavla Križku, Ulica Jána Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň, Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4: (zahŕňa volebný obvod č. 4 – 973 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ulica Jula Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 391/6
Okrsok č. 5: (zahŕňa volebný obvod č. 5 – 1030 voličov)        volia sa 3 poslanci
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108) Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ulica Jula Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929), Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17
3.    voľby sa budú konať v sobotu dňa 27. novembra 2010 od 7.00 h do 22.00 h.
9    8    0    1

 

Uznesenie číslo 153/1009 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta k 31.08.2010 pre oblasť kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.08.2010 pre oblasť kultúra  z fondu kultúry vo výške 100,- € pre Občianske združenie Slnko ľuďom.
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.09.2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 154/1009 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta k 31.08.2010 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1. presun finančných prostriedkov vo výške 207,- € z položky 642 002 4 transfer neziskové organizácie –   sociálne do položky 642 002 2 transfer neziskové organizácie – šport.
2. pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31.08.2010 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 345,- € z fondu úhrady nákladov na energie nasledovne:
a) TJ Kremnica – kolkársky oddiel    120 €
b) Športový klub tenisu    225 €
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/2. uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.09.2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 155/1009 vo veci  žiadosti odkúpenie pozemku a časti obytného domu – Michal Búchal, ČSA 273, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku a časti obytného domu súp.č. 273/76 na ulici ČSA v Kremnici žiadateľovi Michalovi Búchalovi, ČSA 273, 967 01  Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.09.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 156/1009 vo veci  žiadosti o zrušenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o zrušenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici zo strany nájomcu – Združenie Postihnuté deti, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zmluvný vzťah končí dňom 30.09.2010.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.09.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 157/1009 vo veci žiadosti Branislava Drienka, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Branislavovi Drienkovi, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné je vo výške 4,98 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 158/1009 vo veci žiadosti Viliama Kuracinu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 2272/1 (právna parcela KN-E 2296/104) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 159/1009 vo veci žiadosti JUDr. Jána Beličku, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica o rozšírenie prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
rozšírenie prenájmu pozemku časť parcelného čísla KN-C 1271/1 – zastavané plochy a nádvoria na 30 m² v katastrálnom území Kremnica JUDr. Jánovi Beličkovi, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica nasledovne:
– 10 m² za účelom chovu psa
– 20 m² za účelom vybudovania prístrešku na uskladnenie palivového dreva na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške:
– 0,165 €/m²/rok, za účelom chovu psa, t.j. nájomné vo výške 1,65 €/rok
– 0,995 €/m²/rok, za účelom uskladnenia palivového dreva, t.j. nájomné vo výške 19,90 €/rok, celkové ročné nájomné činí 21,55 €.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 160/1009 vo veci žiadosti Akad. soch. Tomáša Luptáka, Štefánikova 31, 811 05 Bratislava o odpredaj  pozemkov v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov časť parcelného čísla KN-C 149/1 (právna parcela KN-E 1113/1) zastavané plochy a nádvoria s výmerou 378 m² a časť parcelného čísla KN-C 150/1 (právna parcela KN-E 1113/1) zastavané plochy a nádvoria s výmerou 454 m² v katastrálnom území Kremnica Akad. soch. Tomášovi Luptákovi, Štefánikova 31, 811 05 Bratislava
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 161/1009 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 162/1009 vo veci správy o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 163/1009 vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 164/1009 vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 165/1009 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 166/1009vo veci správy o činnosti oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke za 2. štvrťrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke za 2. štvrťrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 167/1009 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2010.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 168/1009 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.07.2010 do 31.08.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
10    10    0    0

 

Uznesenie číslo 169/1009 vo veci návrhu Cenníka služieb  prevádzky Skalka Relax Centrum.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Cenník služieb prevádzky Skalka Relax Centrum.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 170/1009 vo veci žiadosti Ing. Norberta Švandu s manželkou Annou, Ulica M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen o zriadenie vecného bremena  na pozemok v katastrálnom území Kremnica, po predložení geometrického plánu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/  r u š í
uznesenie MsZ č. 119/1006 zo dňa 17. júna 2010.
B/ s c h v a ľ u j e
zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemok parcelné číslo KN-C 2240/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 134 m² v katastrálnom území Kremnica, odčlenený geometrickým plánom č. 37595547 -7/2010 zo dňa 01. 07. 2010 ako diel 1 z pozemku parcelné číslo KN-E 2731, zapísaného na liste vlastníctve Mesta Kremnica č. 1388, v prospech  Ing. Norberta Švandu s manželkou Annou, M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen, za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu súp. č. 255 z ulice ČSA a vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného auta.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.09.2010.
9    9    0    0

 

Uznesenie číslo 171/1009 vo veci informácie o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o činnosti komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov, ktorú predložil Ondrej Marianik, predseda komisie.
9    9    0    0

 

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.