Uznesenia január 2011

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  27. januára 2011

Uznesenie číslo 8/1101
vo veci predkladania kontroly plnenia uznesení v písomnej forme na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva a vykonanie kontroly uznesení za roky 2006 – 2010.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ž i a d a
hlavného kontrolóra mesta Kremnica, aby kontrola plnenia uznesení bola poslancom mestského zastupiteľstva predkladaná v písomnej podobe, ako súčasť materiálov rokovania mestského zastupiteľstva
termín: od 01.02.2011
zodpovedný: Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór

B/u k l a d á
vykonať kontrolu uznesení za roky 2006 – 2010 a výsledok v písomnej podobe predložiť mestskému zastupiteľstvu
termín: do 21.03.2011
zodpovedný: Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 9/1101
vo veci VZN č. 1/2011 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2011.
Nebolo schválené.

Uznesenie číslo 10/1101
vo veci  žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o prenájom nebytových priestorov od žiadateľa City.net Slovensko, o.z., Horná Ves 43, 967 01  Kremnica, IČO: 42011698 pre účely zriadenia kancelárie (sídla) občianskeho združenia City.net Slovensko a Informačného a poradenského centra občianskeho združenia City.net Slovensko na území mesta Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť žiadateľovi, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie podanú žiadosť, ktorá zostane naďalej evidovaná a v prípade uvoľnenia vhodných nebytových priestorov bude opätovne predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 28.02.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 11/1101
vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, o zriadenie vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí po predložení opraveného geometrického plánu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 100/1005 zo dňa 19. mája 2010.

B/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o zriadení bezplatného vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí k rodinnému domu súp. č. 1229, spočívajúceho v práve na uloženie a vedenie prípojok vody, plynu, elektrickej energie a kanalizácie a v práve prístupu za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica, parcelné číslo KN-C 2470/16 – zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN-C 2470/17 – trvalé trávne porasty (právna parcela KN-E 1524/17) a novovytvoreného pozemku parcelné číslo KN-C 2470/35 – trvalé trávne porasty (právna parcela KN-E 1524/17 ) v katastrálnom území Kremnica, a to v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu  č. 36636029-276/2010 zo dňa 01.10.2010, s Ing. Petrom Hricom a manželkou Evou Hricovou, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, ako oprávnenými z vecného bremena za podmienky, že oprávnení z vecného bremena uhradia všetky náklady spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 12/1101
vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 4442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku pod trafostanicou, parcelné číslo KN-C 785/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², zameraného geometrickým plánom č. 40400581-001/2009 zo dňa 07.12.2009 z pozemku parcelné číslo KN-E 1101 – orná pôda v katastrálnom území Dubové spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 4442 151 za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, za podmienky predloženia kolaudačného rozhodnutia a znaleckého posudku s tým, že všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 13/1101
vo veci žiadosti Jána Béreša a Jarmily Bérešovej, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica o zníženie výmery prenajatého pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01482 zo dňa 10.12.2003.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
zníženie výmery pozemku prenajatého podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01482 zo dňa 10.12.2003 na účel dočasného uloženia stavebného materiálu o 25 m² Jánovi Bérešovi a Jarmile Bérešovej, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica k 31.12.2010.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01482 zo dňa 10.12.2003 ostávajú bezo zmeny.

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať zmenu nájomnej zmluvy dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:  28.02.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 14/1101
vo veci predloženej správy o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 02.11.2010 do 14.01.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 02.11.2010 do 14.01.2011, ktorú  predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 15/1101
vo veci predloženej správy o činnosti Mestského úradu  v Kremnici.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2010, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 16/1101
vo veci plánu spracovania komunitného plánu sociálnych služieb v meste Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ž i a d a
vypracovať plán spracovania komunitného plánu sociálnych služieb v meste Kremnica a navrhnúť zloženie komisie v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

B/u k l a d á
mestskému úradu predložiť návrh plánu spracovania komunitného plánu sociálnych služieb v meste Kremnica na komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovej politiky
zodpovedný:  Mgr. Kríž, prednosta MsÚ
termín:  do 03.03.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 17/1101
vo veci žiadosti na použitie mestského erbu na webovú stránku http://ivancillik.eu/referencie/referencie.htm. Erb bude fungovať ako hypertextový odkaz, čiže po kliknutí naň sa otvorí webová stránka mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o použití mestského erbu na webovú stránku http://ivancillik.eu/referencie/referencie.htm  pre Ivana Čillíka.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 18/1101
vo veci žiadosti Angely Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
bod B/ uznesenia MsZ č. 203/1011 zo dňa 04.11.2010.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-64/2010 zo dňa 25. 07. 2010 ako diel 2 s výmerou 20 m² z pozemku parcelné číslo KN-C 1265/9, ktorý sa stáva  súčasťou parcely číslo KN-C 1263 v katastrálnom území Kremnica Angele Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2010 zo dňa  20.10.2010  vo výške  116,60 €, za podmienky, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jaroslava Sedláčková číslo 11/2010 zo dňa 20. 10. 2010. Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Súčasne je predávaný pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 307, ktorý je vo vlastníctve kupujúcej, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1373.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2011
12    12    0    0

Uznesenie číslo 19/1101
vo veci žiadosti Ing. Arch. Juraja Lomena, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželky Ing. Michaly Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
bod B/ uznesenia MsZ č. 204/1010 zo dňa 04. 11. 2010

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 29/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Arch. Jurajovi Lomenovi, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželke Ing. Michale Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom číslo 149/2010 zo dňa 25. 10. 2010  vo výške 221,94 €, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.     Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmila Beczányiová číslo 149/2010 zo dňa 25. 10. 2010. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Súčasne predávaný pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tvorí priľahlú plochu ku stavbe súpisné číslo 666 – budova (meštiacky dom), ktorá je postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 30 a svojím umiestnením a využitím tvorí celok s touto stavbou. Stavba je vlastníctvom kupujúcich, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2911.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke a uzavrieť kúpnu zmluvu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 20/1101
vo veci určenia príspevku rodičov k „Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“ platné od 01.01.2011.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
výšku príspevku rodičov k „Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“
1.    pre stravníkov v základnej škole
–    vo výške 0,04 €/hlavné jedlo  pre stravníka na 1. stupni základnej školy
–    vo výške 0,06 €/hlavné jedlo pre stravníka na 2. stupni základnej školy
2.    pre stravníkov v materskej škole
–    vo výške 0,08 €/deň
Výška príspevku rodičov sa určuje od 01.01.2011.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 21/1101
Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie č. 21/1101 nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Janka Volková,  člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.