Apríl 2008

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2008

Uznesenie číslo 76/0804 vo veci oznámenia Michala Janča s manželkou Máriou, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, zo dňa 16. 04. 2008, že ruší svoju žiadosť o odkúpenie pozemku pod existujúcou stavbou garáže v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 55/0803 zo dňa 27. marca 2008, ktorým bol Michalovi Jančovi s manželkou Máriou, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica schválený odpredaj pozemku parc. č. KN-C 914 – zastavaná plocha s výmerou 22 m2 v katastrálnom území Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 05. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 77/0804 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2007 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    100 104 tis. Sk,    t.j. 104,52 %
výdavky:    94 091 tis. Sk,    t.j.   98,24 %
saldo:    6 013 tis. Sk,
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    122 917 tis. Sk    t.j.    95,12 %
výdavky:    122 166 tis. Sk    t.j.    90,12 %
saldo:    751 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    578 tis. Sk    t.j.    4,84 %
výdavky:    4 569 tis. Sk    t.j.    113,77 %
saldo:    -3 991 tis. Sk
12    11    0    1

Uznesenie číslo 78/0804 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2007.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 79/0804 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 80/0804 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0804 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 82/0804 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Informačného centra mesta Kremnica za rok 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 83/0804 vo veci záverečného účtu za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2007 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
B/s c h v a ľ u j e
záverečný účet Mesta Kremnica za rok 2007 bez výhrad.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 84/0804 vo veci tvorby a použitia rezervného fondu pre rok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2008 vo výške 2 785 tis. Sk z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2007
2.    použitie Rezervného fondu pre rok 2008 vo výške 9 703 tis. Sk do príjmov finančných operácií rozpočtu mesta.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 85/0804 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2007 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 36 tis. Sk zo zisku z podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku – účet 710
3.    vysporiadanie straty z hlavnej činnosti vo výške 4 020 tis. Sk voči nevysporiadanému výsledku hospodárenia minulých rokov Mestského bytového podniku – účet 428.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 86/0804 vo veci  záverečného účtu Informačného centra mesta Kremnica za rok 2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet Informačného centra mesta Kremnica za rok 2007 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra.
2. zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 12 tis. Sk vysporiadať v prospech účtu 421 Rezervný fond.
3. prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 114 tis. Sk vysporiadať v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 87/0804 vo veci  návrhu 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008 – na vyvesenie
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s c h v a ľ u j e
návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2008 – na vyvesenie nasledovne:
Bežný rozpočet :    príjmy :                      108 284 tis. Sk
výdavky:    104 614 tis. Sk
saldo:    3 670 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    11 585 tis. Sk
výdavky:    15 983 tis. Sk
saldo:    –  4 398 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    9 703 tis. Sk
výdavky:    6 475 tis. Sk
saldo:    3 228 tis. Sk
B/ u k l a d á
mestskému úradu vyvesiť návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2008 v zmysle zákona
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 04. 2008.
11    10    1    0

Uznesenie číslo 88/0804 návrh zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 1. mája 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
dodatok číslo 8 Organizačného poriadku Mestského úradu v Kremnici s účinnosťou od 1. mája 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 89/0804 vo veci návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu na Angyalovej ulici v Kremnici“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica
2.    zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
3.    financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v minimálnej výške 1 403 500 Sk
4.    zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov súvisiacich s uvedeným projektom. V prípade, že riadiaci orgán určí niektorých z oprávnených výdavkov ako neoprávnené, Mesto Kremnica zabezpečí ich financovanie.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 90/0804 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/o d v o l á v a
Mgr. Petra Weisa z funkcie riaditeľa Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici ku dňu 1. 10. 2008.
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na menovanie riaditeľa Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na menovanie riaditeľa Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
–    absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
–    absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky alebo príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – vítané
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici
5.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 20. mája 2008 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici“
C/p o v e r u j e
prednostu mestského úradu v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici, v Kremnických novinách, na webovej stránke mesta a v mestskom rozhlase najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 30. apríla 2008.
D/p o v e r u j e
Mgr. Igora Kríža ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods. 3 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12    12    0    0
Uznesenie číslo 91/0804 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/o d v o l á v a
Mgr. Alfréda Haška z funkcie riaditeľa CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici ku dňu 16. 9. 2008.
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na menovanie riaditeľa CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici podľa § 3 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na menovanie riaditeľa CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici
1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
–    odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z.z.
–    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
–    absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
–    absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky alebo príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – vítané
2.    Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
–    bezúhonnosť
–    záujem o uvedenú prácu
3.    Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
–    profesijný životopis
–    overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
–    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
4.    Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici
5.    Termín podania prihlášky do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 20. mája 2008 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01  Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici“
C/p o v e r u j e
prednostu mestského úradu v Kremnici zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania v priestoroch CVČ Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici, v Kremnických novinách, na webovej stránke mesta a v mestskom rozhlase najmenej 3 týždne pred jeho začatím, t.j. 30. apríla 2008.
D/p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa, ktorý sa zúčastňuje na práci výberovej komisie pri výberovom konaní s poradným hlasom, podľa § 4 ods. 3 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 92/0804 vo veci  žiadosti Občianskeho združenia Múzea Gýča, Angyalova ulica 469/91, Kremnica o rozšírenie priestorov pre expozíciu Múzea Gýča v nebytových priestoroch v objekte 14/2 (Bellov dom) na Štefánikovom námestí v Kremnici
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j  e
zmenu nájomnej  zmluvy Občianske združenie Múzeum Gýča, Angyalova ulica 469/91, Kremnica na prenájom nebytových priestorov v objekte 14/2 na Štefánikovom námestí v Kremnici kde sa pôvodný text:
„Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytový priestor o výmere 25,31 m2. Nájomca bude nebytový priestor využívať pre svoju činnosť počas festivalu humoru a satiry Kremnické GAGY v mesiaci august.“
nahrádza textom:
„Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory – miestnosti č. 107 a 110 nachádzajúce sa na prízemí s celkovou výmerou 87,69 m2 a pivničné priestory (dve miestnosti)“
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30. 04. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 93/0804 vo veci žiadosti Petra Bartalského, Dubové 162, 038 23  Dubové, o prenájom pozemkov na vytvorenie tréningovej motocrossovej trate.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – u k l a d á
mestskému úradu, aby ďalej rokoval s Petrom Bartalským vo veci prenájmu predmetných pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 94/0804 vo veci žiadosti spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 836 567, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom číslo 31628826-195/2007 zo dňa 02. 10. 2007 v katastrálnom území Kremnica
1. ako  diel 1 s výmerou 54 m², vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 1791,
ako diel 2 s výmerou 14 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 1792,
ako diel 4 s výmerou 105 m² a diel 5 s výmerou 26 m², vytvorených z pozemku parc.č. KN-E 2594/5 a ako diel 7 s výmerou 2 m², vytvorený z pozemku parc. č. KN-E 2691/1, ktoré sa stávajú súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 2196/6 – zastavané plochy s výmerou 275 m²
2. ako diel 6 s výmerou 235 m² vytvorený z pozemku parc. č. KN-C 2594/5 a ako diel 8 s výmerou 12 m² zameraný z pozemku parc. č. 2691/1,  ktoré vytvárajú novú parcelu č. KN-C 2196/7 – zastavaná plocha s výmerou 247 m²
spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 836 567, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 1,- Sk/m², t. j. kúpna cena celkom je 448,- Sk, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemkov. Mesto odpredáva uvedené pozemky za podmienky, že kupujúci po ukončení opravy Mosta číslo 578-012 na ceste II/578 odpredá Mestu Kremnica časť pozemkov, ktoré nebudú tvoriť súčasť cesty II/578  za tých istých cenových podmienok, t. j. 1,- Sk/m² pozemku. Ak kupujúci poškodí pri rekonštrukcii mosta mestom zrekonštruovaný chodník alebo komunikáciu, ktoré sú súčasťou predávaných pozemkov, je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 95/0804 vo veci žiadosti spoločnosti Lukromtel, s. r. o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 1022/3 – zastavané plochy s výmerou cca 320 m² v katastrálnom území Kremnica, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., sídlo: Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 360,- Sk/m², za podmienky dodania geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
2.    prenájom zostávajúcej časti pozemku parc. č. KN-C 1022/3 – zastavané plochy s výmerou cca 846 m²  po zameraní geometrickým plánom, spoločnosti Lukromtel, s. r. o., sídlo  Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 100,- Sk/m²/ročne, na účel vybudovania parku ako oddychovej plochy pre zamestnancov spoločnosti. Nájomná zmluva bude uzavretá po vyhotovení geometrického plánu a spresnení plochy.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 96/0804 vo veci žiadosti Dóry Adamecz, Vilonyai u. 5/b, Vesprém, Maďarsko, P. O. BOX 20,  967 01  Kremnica o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania spevnenej plochy na prechodné parkovanie áut.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku  parc. č. KN-C 645 – zastavané plochy s výmerou 195 m² v katastrálnom území Kremnica, Dóre Adamecz, Vilonyai u. 5/b, Vesprém, Maďarsko, P. O. BOX 20,  967 01  Kremnica
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 97/0804 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 165/0709 zo dňa 06. 09. 2007, ktorým bol spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, schválený prenájom pozemkov za účelom výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 165/0709 zo dňa 06. 09. 2007, ktorým bol spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o., Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, schválený prenájom pozemkov za účelom výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5  nasledovne:
pôvodný text uznesenia
„prenájom pozemkov parc. č. KN-C  1666/46 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 84 m²,  časť parc. č. KN-C 1666/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 373 m² a časť parc. č. KN-C 1666/15 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 255 m², t. j. s celkovou výmerou  712  m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, za účelom výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 60,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 42.720,- Sk, upravené o hodnotu jadrovej inflácie uvedenej v správe štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok“
sa mení na text
„prenájom pozemkov parc. č. KN-C  1666/46 – zastavané plochy s výmerou 84 m²,  časť parc. č. KN-C 1666/45 – zastavané plochy s výmerou 379 m² t. j. s celkovou výmerou  463 m² v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 366 434 91, za účelom výstavby kotolne na biomasu pri kotolni K5, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 300,- Sk/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 138.900,- Sk, upravené každoročne o hodnotu jadrovej inflácie uvedenej v správe štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok“.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2008.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 98/0804 vo veci žiadosti spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždaňa 230, IČO 43 859 151, o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Kremnica – lokalita Štós.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskych pozemkov parc. č. KN-E 2461, 2462/1, 2463/1, 2464, 2468, 2473, 2475, 2478, 2479/2, 2481, 2510, 2514 a 2521 – kultúra TTP v celkovej výmere 561 861 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Štós spoločnosti Jastrabá agro, s. r. o., Horná Ždaňa 230, IČO 43 859 151, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,5% z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa BPEJ, t. j. 9.270,- Sk za podmienky rešpektovania poľovného práva na prenajatých pozemkoch v prospech spoločnosti Mestské lesy Kremnica s. r. o. a Poľovníckeho združenia ZLATÁ STUDŇA.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 99/0804 vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov z riadnej inventarizácie majetku a záväzkov uskutočnenej k 31. 10. 2007 a k 31.12. 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s c h v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej umeleckej školy J. L. Bellu podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31. 10. 2007, t.j. 12 položiek – rôzne struny, kábel do zosilňovača, knihovnička, pokladnička, skrinka na gramoplatne, kopírovací stroj Minolta, monitor spolu v obstarávacej cene 55.563,59 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Centra voľného času Cvrček podľa návrhu č. 1/2007 zo dňa 31.10.2007 t.j. 1 položka – rekvizity k súťaži Cogito ergo vinco v obstarávacej cene 10.000,- Sk, neupotrebiteľného a nevyužiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 2/2007, č. 3/2007 zo dňa 31.10.2007 t.j. 21 položiek – mikroskop, fax modem, tlačiareň Canon, fotoaparát Canon, fotoaparát Kodak, magnetofón Tesla, Lego hra, skrinky, stolíky, pevne zabudovaný majetok nevyužívaný v súčasných priestoroch CVČ spolu v obstarávacej cene 62.315,57 Sk a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu č. 4/2007 zo dňa 31.10.2007  t.j. 44 položiek – učebné a športové pomôcky, skrinky, stoličky, kreslá spolu v obstarávacej cene 28.810,93 Sk.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Základnej školy na Ulici Pavla Križku podľa návrhu č. 1/2008 zo dňa 03.03.2008, t.j. 1 položka – Elektrický sporák SE13 v obstarávacej cene 8.074,00 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku Materskej školy na Ulici Jurka Langsfelda podľa návrhu č.1/2008 zo dňa 31.03.2008, t.j. 1 položka – škrabka na zemiaky v obstarávacej cene 8.900,00 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
B/u k l a d á
Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Centru voľného času Cvrček, Základnej škole na Ulici Pavla Križku, Materskej škole na ulici Jurka Langsfelda  vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 4. uznesenia do termínu 31. 05. 2008 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 06. 2008.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 100/0804 vo veci odpredaja motorového vozidla – typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
1. odpredaj motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ, v obstarávacej cene 282.590,- Sk formou ponukového konania
2. vyradenie motorového vozidla typ Škoda Felícia, r.v. 1995, EČ – ZH045AJ, v obstarávacej cene 282.590,- Sk z majetku mesta Kremnica.
B/u k l a d á
oddeleniu technických služieb realizovať odpredaj motorového vozidla podľa bodu A/ 1. uznesenia v termíne do 30. 06. 2008, oddeleniu ekonomickému a podnikateľských aktivít realizovať vyradenie z majetku mesta podľa bodu A/2. uznesenia
zodpovední: Ing. Valent, Ing. Ihringová
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 101/0804 vo veci predloženého návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj mestského pozemku vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 28/0802 zo dňa 21. 02. 2008.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ú h l a s í
s predloženým návrhom kúpnej zmluvy na odpredaj mestského pozemku spoločnosti Lukromtel, s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO 36 057 258, vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 28/0802 zo dňa 21. 02. 2008.
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie kúpnej zmluvy podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 102/0804 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 103/0804 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 104/0804 vo veci správy o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 02. 2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 02. 2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 105/0804 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 26. 03. 2008 do 15. 04. 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica
9    9    0    0

Uznesenie číslo 106/0804 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –   b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2008, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 107/0804 vo veci obstarania minibusu na prepravu osôb pre potreby Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
vyhodnotenie výberovej komisie v zmysle verejného obstarávania na zakúpenie minibusu na prepravu osôb, kapacita 15 osôb – formou lízingu
B/s c h v a ľ u j e
nákup minibusu Renault od firmy AUTO ADEX, Neresnícka cesta 253, 960 01  Zvolen, IČO: 316 13 489 za cenu 1,263.824,- Sk
C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať kúpu minibusu podľa bodu B/uznesenia
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 30. 04. 2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 108/0804 vo veci schválenia členov Rád škôl na území mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 9/0701 zo dňa 18. 01. 2007
B/s c h v a ľ u j e
členov Rád škôl za Mesto Kremnica podľa prílohy
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť členov Rád škôl za mesto jednotlivým školám a školským zariadeniam
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 09. 05. 2008.
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž,  prednosta úradu
Mgr. Margita Fodorová, člen návrhovej komisie
Ondrej Marianik, člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.