April 2008

Uznesenie zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. apríla 2008

Uznesenie číslo 75/0804 vo veci predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Životné prostredie 2007-2013 – Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.
M e s t s k é   z a s t u p i t  e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Životné prostredie 2007-2013 – Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-08-1 orgánu Ministerstvo životné prostredie na realizáciu projektu „Skládka odpadov Kremnické Bane-Ovčín – rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém“.
2.    zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu „Skládka odpadov Kremnické Bane-Ovčín – rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém“ vo výške 5% z celkových nákladov projektu, pri očakávanom objeme uzatvorenia, rekultivácie a monitoringu skládky (poníženého o výšku vytvorenej účelovej finančnej rezervy 1 511 580,55 Sk) vo výške 33 768 419,45 s DPH.
3.    zabezpečenie financovania realizácie uvedeného projektu  použitím účelovej finančnej rezervy, ktorá bola vytvorená na uzavretie a rekultiváciu skládky vo výške 1 511 580,55 Sk – neoprávnené náklady.
4.    zabezpečenie financovania priamych finančných nákladov, súvisiacich s prípravou a spracovaním projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu projektu „Skládka odpadov Kremnické Bane-Ovčín – rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém“ zo zdrojov Operačného programu Životné prostredie 2007-2013 – Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-08-1 orgánu Ministerstvo životné prostredie. Celková hodnota prác projektu je 35 280 000,- Sk s DPH. Priame finančné náklady, súvisiace s prípravou projektu a to náklady na vypracovanie realizačného projektu, vydanie všetkých potrebných povolení, zameranie stavby a pozemkov, nevyhnutných geologických prác a prieskumov, vydanie stavebného povolenia, resp. územného rozhodnutia, autorský dozor, technický dozor investora, dokumentácie ku kolaudácii a finálne zameranie, resp. iné súvisiace náklady, ktoré budú v plnej výške hradené z rozpočtu mesta v prípade, že nebudú oprávnené v rámci euro projektu. Účelová finančná rezerva, ktorá bola vytvorená na uzavretie a rekultiváciu skládky vo výške 1 511 580,55 Sk sa od celkovej výšky projektu odpočítava.
11    11    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ondrej Marianik, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.