Apríl 2009

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. apríla 2009

Uznesenie číslo 46/0904 vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    že Mgr. Mariana Novotná sa listom zo dňa 08.04.2009 doručeným mestskému úradu dňa 15.04.2009 vzdala mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 15.04.2009.
B/v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Mgr. Jána Vaška, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 5, ale nebol zvolený za poslanca.
C/k o n š t a t u j e,
že Mgr.Ján Vaško zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
D/ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Mgr. Jánovi Vaškovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 47/0904 vo veci odvolania Mgr. Mariany Novotnej z funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Marianu Novotnú z funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 48/0904 vo veci voľby Mgr. Jána Vaška do funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Jána Vaška do funkcie člena komisie rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 49/0904 vo veci odvolania Mgr. Mariany Novotnej z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Marianu Novotnú z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 50/0904 vo veci voľby Mgr. Jána  Vaška do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Jána Vaška do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
9    8    0    1
Uznesenie číslo 51/0904 vo veci odvolania Mgr. Mareka Valentýniho z funkcie sekretára komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Mareka Valentýniho z funkcie sekretára komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
9    7    0    2

Uznesenie číslo 52/0904 vo veci voľby Mgr. Igora Kríža do funkcie sekretára komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Igora Kríža do funkcie sekretára komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 53/0904 vo veci odvolania Mgr. Mariany Novotnej z funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Marianu Novotnú z funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
9    8    0    1
Uznesenie číslo 54/0904 vo veci voľby Mgr. Jána Vaška do funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Jána Vaška do funkcie člena komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 55/0904 vo veci odvolania Mgr. Mariany Novotnej z členstva v Rade školy Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Mgr. Marianu Novotnú z členstva v Rade školy Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 56/0904 vo veci odvolania Ing. Beaty Kirkovej z funkcie predsedu komisie výstavby a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Beatu Kirkovú z funkcie predsedu komisie výstavby a životného prostredia.
9    7    0    2

Uznesenie číslo 57/0904 vo veci voľby Milana Miškóciho do funkcie predsedu komisie výstavby a životného prostredia.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Milana Miškóciho do funkcie predsedu komisie výstavby a životného prostredia.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 58/0904 vo veci voľby Milana Miškóciho do funkcie člena dotačnej komisie.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Milana Miškóciho do funkcie člena dotačnej komisie.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 59/0904 vo veci VZN č. 1/2009 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 6. júna 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2009 Vymedzenie miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu konaných dňa 6. júna 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 60/0904 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/o d v o l á v a
Mgr. Janu Daubnerovú z funkcie riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici dňom 30.6. 2009
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici
v Kremnici:
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva      SR č.  41/1996 Z. z.
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania     podľa zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších     predpisov
Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i návrh koncepcie rozvoja Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 20. mája 2009 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici“.
C/p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa s hlasom poradným do výberovej komisie na miesto riaditeľky Materskej školy na Dolnej ulici v Kremnici.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 61/0904 vo veci výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/o d v o l á v a
PaedDr. Elenu Haškovú z funkcie riaditeľky Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici dňom 30.06.2009
B/v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici  podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej  školy J. L.     Bellu v Kremnici
– odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa vyhlášky Ministerstva školstva     SR č.  41/1996 Z. z.
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu
3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania     podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších     predpisov
Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici .
Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 20. mája 2009 na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici “.
C/p o v e r u j e
Mgr. Hanu Zlatošovú ako zástupcu zriaďovateľa s hlasom poradným do výberovej komisie na miesto riaditeľky Základnej umeleckej  školy J. L. Bellu v Kremnici.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 62/0904 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica  k 31.12.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31.12.2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    116 555 tis. Sk    3 868,92 tis. €    t.j. 103,53%
výdavky:    108 141 tis. Sk    3 589,62 tis. €    t.j. 99,76%
saldo:    8 414 tis. Sk    279,29 tis. €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    14 715 tis. Sk    488,45 tis. €    t.j. 33,69%
výdavky:    17 622 tis. Sk    584,94 tis. €    t.j. 32,47%
saldo:    –  2 907 tis. Sk    96,49 tis. €
Finančné výdavky:    príjmy:    9 703 tis. Sk    322,08 tis. €    t.j. 67,46%
výdavky:    5 478 tis. Sk    181,84 tis. €    t.j. 92,61%
saldo:    4 225 tis. Sk    140,24 tis. €
(1 € prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk.)
9    8    0    1

Uznesenie číslo 63/0904 vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 64/0904 vo veci správy o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica  k 31.12.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 65/0904 vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 66/0904 vo veci správy Mestského bytového podniku o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu Mestského bytového podniku o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2008.
9    8    0    1

Uznesenie číslo 67/0904 vo veci správy Informačného centra mesta Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu Informačného centra mesta Kremnica o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2008.
9    8    0    1
Uznesenie číslo 68/0904 vo veci záverečného účtu – výročnej správy Mesta Kremnica za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2008 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu – výročnej správe Mesta Kremnica za rok 2008.
B/s c h v a ľ u j e
celoročné hospodárenie Mesta Kremnica za rok 2008 bez výhrad.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 69/0904 vo veci tvorby a použitia rezervného fondu za rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2009 vo výške 2 449 tis. Sk, t.j. 81,29 tis. €, z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2008
2.    použitie Rezervného fondu pre rok 2009 vo výške 2 449 tis. Sk, t.j. 81,29 tis. €, na splácanie istín úverov financovania kapitálových výdavkov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 70/0904 vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2008 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie celkovej straty vo výške 809,03 € (24.373,29 Sk) voči účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 71/0904 vo veci záverečného účtu Informačného centra mesta Kremnica za rok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.    záverečný účet Informačného centra mesta Kremnica za rok 2008 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 9.676,61 Sk (321,20 €) vysporiadať v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond
3.    schodok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške:
97 361,88 Sk (3 231,82 €) vysporiadať v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond
45 382,90 Sk (1 539,63 €) vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 72/0904 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2009:
s príjmami:    Hlavná činnosť:    135,93 tis. €    4 095 tis. Sk
s výdavkami:    Hlavná činnosť:    262,80 tis. €    7 917 tis. Sk
saldo:    Hlavná činnosť:    –  126,87 tis. €    –  3 822 tis. Sk
10    9    0    1

Uznesenie číslo 73/0904 vo veci 1. zmeny rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2009:
Bežný rozpočet –návrh:    príjmy hlavná činnosť    53 110 €    1 600 tis. Sk
výdavky hlavná činnosť    53 100 €    1 600 tis. Sk
saldo    0
Bežný rozpočet 1.zmena:    príjmy hlavná činnosť    57 957 €    1 746 tis. Sk
výdavky hlavná činnosť    57 957 €    1 746 tis. Sk
saldo:    0
Rozdiel oproti návrhu rozpočtu:    4 847 €
10    9    0    1

Uznesenie číslo 74/0904 vo veci 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 710,65 tis. €    t.j. 111 787 tis. Sk
výdavky:    3 565,66 tis. €    t.j. 107 419 tis. Sk
saldo:    144,99 tis. €    t.j. 4 368 tis. Sk
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 523,00 tis. €    t.j. 76 008 tis. Sk
výdavky:    2 864,86 tis. €    t.j. 86 307 tis. Sk
saldo:    –  341,86 tis. €    t.j. –  10 299 tis. Sk
Finančné operácie:    príjmy:    375,46 tis. €    t.j. 11 311 tis. Sk
výdavky:    147,15 tis. €    t.j. 4 433 tis. Sk
saldo:    228,31 tis. €    t.j. 6 878 tis. Sk
9    7    1    1

Uznesenie číslo 75/0904 vo veci návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačného cieľa: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Aktivity podporujúce separovaný zber v Kremnici“
2.    výšku celkových výdavkov na projekt 557 827 €
3.    výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 557 827 €
4.    spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 27 891,35 €.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 76/0904 vo veci bytu po vyprataní exekúciou na ulici ČSA 211/57 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie bytu po vyprataní exekúciou na ulici ČSA 211/57 v Kremnici na dobu určitú, t.j. 5 rokov za podmienky, že nájomca si byt opraví na vlastné náklady bez možnosti započítania s nájmom.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku nájsť vhodného uchádzača o byt a vypracovať zmluvu o nájme bytu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.07.2009.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 77/0904 vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov zo strany nájomcu – JUDr. Anton Vaský, Banská cesta 792/3, Kremnica v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov  na základe výpovede zo strany nájomcu – JUDr. Anton Vaský, Banská cesta 792/3, Kremnica, IČO: 31922465 – v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvný vzťah končí dňom 30.06.2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.06.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 78/0904 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov – Peter Šulc, Kopernica 46, Kremnica –  v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici, s výmerou 17,17  m2.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov od 01.05.2009 na dobu neurčitú, v objekte na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici pre Petra Šulca, Kopernica 46, Kremnica, IČO 41520939. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 EUR/m2/rok (1080 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 01.05.2009.
10    6    1    3

Uznesenie číslo 79/0904 vo veci stanoviska k žiadosti o nájom nebytových priestorov – Drahomír Zobek, Angyalova 465/83, 967 01  Kremnici –  v objekte na Štefánikovom námestí 33/40,  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í
uznesenie číslo 14/0902 zo dňa 26.02.2009.
10    10    0    0
Uznesenie číslo 80/0904 vo veci  žiadosti o nájom nebytových priestorov v objekte na Štefánikovom námestí 33/40,  v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov pre Martina Andrášiho v objekte na Štefánikovom námestí 33/40 v Kremnici od 01.05.2009 na dobu neurčitú. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 25,061 EUR/m2/rok (755 Sk/m2/rok prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk). Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 01.05.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 81/0904 vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemku pri budove Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, na Angyalovej ulici v Kremnici odkúpením od SR-Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, Kremnica, IČO: 001 630 82 do majetku Mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 569/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2176 m² v katastrálnom území Kremnica odkúpením od SR-Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, Kremnica, IČO: 001 630 82 do majetku Mesta Kremnica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 66 931,18 € (2,016.368,64 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), t. j. kúpna cena za 1 m² pozemku vo výške 30,76 € (926,64 Sk, prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
B/s ú h l a s í
s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku parc. č. KN-C 569/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2176 m² v katastrálnom území Kremnica odkúpením od SR-Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici, Kutnohorská ulica 675/20, Kremnica, IČO: 001 630 82 do majetku Mesta Kremnica za účelom využitia pozemku pre rozvoj Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 10-12 % z hodnoty ceny uvedenej v znaleckom posudku, t. j. 3,08 € – 3,69 €/m² (92,66 Sk – 111,20 Sk/m², prepočítané konverzným  kurzom 30,1260 Sk).
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ SOUI Kremnica a ZUŠ J. L. Bellu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 82/0904 vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 o schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena M/8700010/290/09.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena M/8700010/290/09 medzi Mestom Kremnica ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 ako oprávneným z vecného bremena podľa predloženého návrhu. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena ako
–    vecného práva umiestnenia stavby verejnej kanalizácie DN 300 mm – „Kremnica – Veternícka ulica – predĺženie kanalizácie“ (trasa potrubia s jeho ochranným pásmom) na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kremnica: parc. č. KN-C 2283, parc. č. KN-C 2854, parc. č. KN-C 2855, parc. č. KN-C 2857, parc č. KN-C 2853/1, KN-E 1770/8 a parc. č. KN-E 2666/1 v katastrálnom území Kremnica s celkovou výmerou 418 m² podľa geometrického plánu č. 36 636 029-66/2008 overeného dňa 28. 03. 2008
–    práva vstupu na pozemky za účelom vykonávania prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie
B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena M/8700010/290/09 podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 83/0904 vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2008.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 84/0904 vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 85/0904 vo veci správy o činnosti Informačného centra mesta Kremnica  za 1. štvrťrok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 86/0904 vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 2. polrok 2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 2. polrok 2008.
8    7    0    1

Uznesenie číslo 87/0904 vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2009.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 88/0904 vo veci správy o činnosti primátorky mesta.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16.03.2009 do 17.04.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 89/0904 vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 90/0904 vo veci informácie o možnosti vybudovania lávky pre peších v objekte klenbového železničného mosta v Partizánskej doline v Kremnici.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o možnosti vybudovania lávky pre peších v objekte klenbového železničného mosta v Partizánskej doline v Kremnici.
8    8    0    0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.