December 2008

Uznesenia z 15. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 4. decembra 2008

Uznesenie číslo 297/0812 vo veci vyjadrenia spoločnosti DAMIT s.r.o., stavebná firma, 013 06 Terchová 934, IČO 315 806 11  k uzneseniu MsZ č. 140/0707 zo dňa 12. júla 2007.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
uznesenie MsZ č. 140/0707 zo dňa 12. júla 2007, ktorým bol spoločnosti DAMIT, s.r.o., stavebná firma, 013 06 Terchová 934, IČO 315 806 11, schválený prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 1696/2 – ostatná plocha s výmerou 416 m² v katastrálnom území Kremnica, na účel využitia ako odstavná plocha, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 60,- Sk/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné je 24.960,- Sk a uznesenie MsZ č. 265/0712 zo dňa 06. decembra 2007, ktorým MsZ potvrdilo, že trvá na pôvodne schválených podmienkach prenájmu pozemku.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ spoločnosti DAMIT, s. r. o. a ďalej rokovať so spoločnosťou DAMIT, s.r.o. opodmienkach prenájmu predmetného pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 298/0812 vo veci správy o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 k 30.09.2008.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v ed o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2008 k 30.06.2008 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    88 021 tis. Sk    2 921,76 tis. €    t.j.81,29%
výdavky:    76 805 tis. Sk    2 549,46 tis. €    t.j.73,42%
saldo:    11 216 tis. Sk    372,30 tis. €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    11 266 tis. Sk    373,96 tis. €    t.j.97,25%
výdavky:    14 815 tis. Sk    491,77 tis. €    t.j.92,69%
saldo:    –  3 549 tis. Sk    117,81 tis. €
Finančné operácie:    príjmy:    9 703 tis. Sk    322,08 tis. €    t.j.100,00%
výdavky:    4 112 tis. Sk    136,49 tis. €    t.j.63,51%
saldo:    5 591 tis. Sk    185,59 tis. €
9    9    0    0

Uznesenie číslo 299/0812 vo veci  návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2009, 2010 a 2011.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
1.rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2009 podľa predloženéhé návrhu nasledovne:
a)Bežný rozpočet:    príjmy:    116 858 tis. Sk    3 878,97 tis. €
výdavky:    110 823 tis. Sk    3 678,65 tis.€
saldo:    6 035 tis. Sk    200,33 tis. €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    26 779 tis. Sk    888,90 tis. €
výdavky:    31 288 tis. Sk    1 038,57 tis. €
saldo:    –  4 509 tis. Sk    –  149,67 tis. €
Finančné operácie:    príjmy:    6 000 tis. Sk    199,16 tis. €
výdavky:    5 486 tis. Sk    182,10 tis. €
saldo:    514 tis. Sk    17,06 tis. €
b)Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2009 podľa predloženého návrhu
B/b e r i e  n a  v ed o m i e
1.rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    4 035 tis. €
výdavky:    3 787 tis. €
saldo:    248 tis. €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    7 tis. €
výdavky:    0
saldo:    7 tis. €
Finančné operácie:    príjmy:    0
výdavky:    164 tis. €
saldo:    –  164 tis. €
2.rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:     príjmy:    4 195 tis. €
výdavky:    3 942 tis. €
saldo:    253 tis. €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    7 tis. €
výdavky:    0
saldo:    7 tis. €
Finančné operácie:    príjmy:    0
výdavky:    192 tis. €
saldo:    – 192 tis. €
Prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 300/0812 vo veci použitia Rezervného fondu Mesta Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu Mesta Kremnica vo výške 5 011 758,- Sk na spolufinancovanie a úhradu vyvolaných nákladov v súvislosti s realizáciou investičných akcií cez Regionálny operačný program.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 301/0812 vo veci návrhu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2009.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2009 nasledovne:
príjmy:    hlavná činnosť:    4 325 tis. Sk    143,56 tis. €
výdavky:    hlavná činnosť:    8 147 tis. Sk    270,43 tis. €
saldo:    hlavná činnosť:    –  3 822 tis. Sk    –  126,87 tis. €
Prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk
10    9    0    1

Uznesenie číslo 302/0812 vo veci návrhu rozpočtu Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2009.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
rozpočet Informačného centra mesta Kremnica pre rok 2009 nasledovne:
príjmy:    hlavná činnosť:    1 600 tis. Sk    53,11 tis. €
výdavky:    hlavná činnosť:    1 600 tis. Sk    53,11 tis. €
saldo:    hlavná činnosť:    0    0
Prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 303/0812 vo veci mimoriadneho jednorázového zníženia výšky poplatku za odpady pre rok 2008 pre reštauračné a pohostinské a kaviarenské zariadenia z dôvodu zmiernenia neprimeranej tvrdosti zákona a VZN č. 3/2007.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
mimoriadne paušálne zníšenie poplatku za odpady pre rok 2008 pre reštauračné a pohostinské a kaviarenské zariadenia so stoličkovou kapacitou z dôvodu zmiernenia neprimeranej tvrdosti zákona a VZN č. 3/2007, a to o 1,044 Sk na miesto a kalendárny deň.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 304/0812 vo veci VZN č. 4/2008 o miestnej dani z nehnuteľností.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2008 o miestnej dani z nehnuteľností.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 305/0812 vo veci VZN č. 5/2008 o ostatných miestnych daniach.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2008 o ostatných miestnych daniach.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 306/0812 vo veci VZN č. 6/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 307/0812 vo veci VZN č. 7/2008, ktkorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2008, ktkorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení VZN č. 2/2005.
9    9    0    0
Uznesenie číslo 308/0812 vo veci VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZn č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005 a č. 4/2005.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZn č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005 a č. 4/2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 309/0812 vo veci VZN č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2008,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 310/0812 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008 vo výške  47.725,- Sk/1.584,18 € nasledovne:
1. Domov dôchodcov a DSS    5.000,- Sk    165,97 €
2. Horská služba    17.638,- Sk    584,47 €
3. Slovenský zväz telesne postihnutých    2.000,- Sk    66,39 €
4. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel    12.000,- Sk    398,33 €
5. Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím    11.087,- Sk    368,02 €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 20.12.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 311/0812 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008 – elektrická energia pre rok 2008 vo výške 119.000,- Sk/3.950,08 €  pre Mestský klub lyžiarov    .
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 20.12.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 312/0812 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008 – pre rok 2009.
M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30.11.2008 – pre rok 2009 vo výške 200.000,- Sk/6.638,78 €  pre:
1. Mestský klub lyžiarov    70.000,- Sk    2.323,57 €
2. TJ Biela stopa    130.000,- Sk    4.315,21 €
B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 20.12.2008.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 313/0812 vo veci zmeny termínu predloženia Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v ed o m i e
dôvodovú správu a zmenu termínu predloženia Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica
B/r u š í
termín predloženia Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica podľa uznesenia č. 246/0810
C/s c h v a ľ u j e
termín predloženia Koncepcie sociálnej politiky a bývania v meste Kremnica na rokovanie Mestského zastupiteľstva v marci 2009
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  marec 2009.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 314/0812 vo veci  žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici pre Občianske združenie Centrum mladých ochrancov prírody, Kunešov 30, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/n e s c h v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 348/4 na Zechenterovej ulici v Kremnici, s celkovou výmerou 17,17 m2, pre Občianske združenie Centrum mladých ochrancov prírody, Kunešov 30, 967 01  Kremnica.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.12.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 315/0812 vypracovanie projektovej dokumentácie – nadstavba bytového domu na Dolnej ulici 62/47 v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
vypracovanie projektovej dokumentácie – nadstavba bytového domu na Dolnej ulici 62/47 v Kremnici v hodnote 155 000,– Sk (€ 5 145,06, prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk), pričom financovanie bude realizované z prostriedkov Fondu rozvoja bývania.
B/u k l a d á
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová, Ing. Donovalová
termín:  január 2009.
11    11    0    0
Uznesenie číslo 316/0812 vo veci kúpy pozemku parcelné číslo KN-E 2487 – trvalé trávne porasty s výmerou 45 359 m2   v   katastrálnom území Kremnica od spoluvlastníkov Boženy Dobiasovej a Jána Ďuriana do   vlastníctva Mesta Kremnice.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
kúpu pozemku parcelné číslo KN-E 2487 – trvalé trávne porasty s výmerou 45.359 m2   v   katastrálnom území Kremnica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2295 od spoluvlastníkov Boženy Dobiasovej, nar. 08.03.1947 a Jána Ďuriana, nar. 08.06.1961 do vlastníctva Mesta Kremnice.
B/ s t a n o v u j e
kúpnu cenu za kúpu pozemku parcelné číslo KN-E 2487 v sume 5,-Sk/m2  t.j. 226.795,- Sk/7.528,21 €  za celú výmeru.
C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať kúpu pozemku parcelné číslo KN-E 2487 do 31.01.2009 s tým, že do tohto termínu bude predávajúcim zaplatená kúpna cena.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 317/0812 vo veci žiadosti štátneho podniku MINCOVŇA Kremnica, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO: 000 104 48 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1.    odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-98/2008 zo dňa 25. 09 2008 z pozemku parc. č. KN-E 2594/5  ako diel 1 s výmerou 10 m², ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 2206/4 – zastavaná plocha s výmerou 145 m² v katastrálnom území Kremnica štátnemu podniku MINCOVŃA Kremnica, š. p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO: 000 104 48 za účelom predĺženia expedičnej rampy, za dohodnutú kúpnu cenu 1.400,- Sk/m² (46,47 € , prepočítanú konverzným kurzom 30,1260 Sk), t.j. kúpna cena celkom 14.000,-  Sk (464,71 €) za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.
2.    prenájom pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-98/2008 zo dňa 25. 09 2008 z pozemku parc. č. KN-E 2594/5  ako diel 1 s výmerou 10 m², ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely č. KN-C 2206/4 – zastavaná plocha s výmerou 145 m² v katastrálnom území Kremnica štátnemu podniku MINCOVŇA Kremnica,  š. p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 15 Kremnica, IČO: 000 104 48,  za účelom predĺženia expedičnej rampy od 01. 10. 2008 na dobu určitú – do dňa prevodu vlastníckeho práva k pozemku v katastri nehnuteľností, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 300,- Sk/m²/rok, (9,96 € prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk ), t. j. ročné nájomné celkom je 3.000,- Sk/99,58 €.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej a kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 318/0812 vo veci žiadosti Jozefa Králika, Dolná ulica 51/25,  967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-E 611 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Králikovi, Dolná ulica 51/25, 967 01 Kremnica.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 319/0812 vo veci ukončenia nájmu pozemku v lokalite Skok.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku v lokalite Skok na účel chovu psov na základe Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2001/01054 zo dňa 31.01.2002, uzavretej s Mariannou Melcerovou, rod. Lackovou, Dolná ulica 96/64, 967 01 Kremnica dohodou k 31.12.2008.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájmu dohodou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 320/0812 vo veci zmeny – spresnenia Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/0044/1 zo dňa 21.06.2004 v znení dodatkov č. 1 a č. 2, uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 949.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zmenu – spresnenie Zmluvy o nájme pozemkov č. OEaPA 2004/0044/1 zo dňa 21.06.2004 v znení dodatkov č. 1 a č. 2, uzavretej so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 949 podľa zamerania geometrickými plánmi č. 34611771-15/2008 zo dňa 22.02.2008, č. 34611771-16/2008 zo dňa 21.09.2008 a č. 34611771-38/2008 zo dňa 14.04.2008 nasledovne:
pôvodný text Čl. I. bod 1.2 písmeno b) a c) zmluvy
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti z pozemkov za účelom výstavby objektov Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka nasledovne“:
„b) sedačka – pozemky časť parc. č. KN-C 3282/1 v k. ú. Kremnica a časť parc. č.
KN-C 535 a KN-C 539 v k. ú. Krahule,
c)  pozemky pod zjazdovými traťami – Pekná vyhliadka parc. č. KN-C 3282/1 v k. ú.
Kremnica  a parc. č. KN-C 535, KN-C 538, KN-C 539 a KN-C 537/2  v k. ú.
Krahule“.
sa mení na text:
„1.2 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časti z pozemkov za účelom výstavby objektov Športovo rekreačného strediska Kremnica – Skalka nasledovne:
b) sedačka – pozemok parc. č. KN-C 3282/29 – lesný pozemok s výmerou 21 597 m²  a pozemok parc. č. KN-C 3399/2 – lesný pozemok s výmerou 289 m² v katastrálnom území
Kremnica, zamerané geometrickým plánom č. 34611711-15/2008 zo dňa 22. 02. 2008, pozemok parc. č. KN-C 535/1 – lesný pozemok s výmerou 70 535 m² v katastrálnom území Krahule, zameraný geometrickým plánom č. 34611771-16/2008 zo dňa 21. 09. 2008,
vyhliadková veža – pozemok KN-C 3282/32 – ostatná plocha s výmerou 470 m²,
ČOV k vyhliadkovej veži – pozemok parc. č. KN-C 3282/33 – ostatná plocha s výmerou
10 m²
a prečerpávacia stanica – pozemok parc. č. KN-C parc. č. 3282/34 – ostatná plocha   s výmerou 43 m²
v katastrálnom území Kremnica zamerané geometrickým plánom č. 34611771-38/2008 zo dňa 14. 04. 2008
c) pozemky pod zjazdovými traťami – Pekná vyhliadka parc. č. KN-C 3282/29  – lesný
pozemok s výmerou 21 597 m² a pozemok parc. č. KN-C 3399/2 – lesný pozemok
s výmerou 289 m²  v katastrálnom  území Kremnica, zamerané geometrickým plánom     č. 34611711-15/2008 zo dňa 22. 02. 2008, pozemok parc. č. KN-C 535/1 – lesný pozemok s výmerou 70 535 m² v katastrálnom území Krahule, zameraný geometrickým plánom č. 34611771-16/2008 zo dňa 21. 09. 2008.
B/u k la d á
mestskému úradu realizovať zmenu zmluvy o nájme pozemku podľa bodu A/uznesenia dodatkom č. 3 k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.01.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 321/0812 vo veci žiadostí Mariany Kertészovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica a Mestského klubu lyžiarov  Skalka 536, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v lokalite Skalka na umiestnenie stánku s občerstvením.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
1.    prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3255/1 – lesný pozemok s výmerou cca 25 m² v katastrálnom území Kremnica – stredisko cestovného ruchu Skalka Mariane Kertészovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica za účelom umiestnenia predajného stánku.
2.    umiestnenie dočasného objektu – bufetu s prístreškom na označovanie lyží na okraji viacúčelovej plochy na parcele číslo KN-C 3274 – ostatné plochy s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka Mestskému klubu lyžiarov, Skalka 536, 967 01 Kremnica.
B/u k l a d á
1. mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľom
2. mestskému úradu riešiť sezónny predaj občerstvenia v stredisku cestovného ruchu Skalka formou ambulantného predaja.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: k bodu 1. 31.12.2008                                                                                            k bodu 2. priebežne.
3.    mestskému úradu prehodnotiť ÚPD lokality Skalka vo vzťahu k nastoleným problémom a vypracovať štúdiu aktualizujúcu ÚPD Skalka
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 30.06.2009.
4.    podať informáciu o priebežnom stave vypracovania podľa bodu 3. na MsZ v marci 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 322/0812 vo veci predloženého protokolu NKÚ SR o výsledkoch kontroly výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v ed o m i e
informáciu o Protokole NKÚ SR o výsledkoch kontroly výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
B/u k l a dá
mestskému úradu v Kremnici:
1.    zabezpečiť označenie mestského kompostoviska a jeho dobudovanie v rámci možností mesta a predložiť do MsZ dvakrát do roka výšku nákladov za zvoz a likvidáciu bioodpadov
2.    zabezpečiť evidenciu biologicky rozložiteľných odpadov na kompostovisku
3.    pravidelne informovať občanov mesta o existencii obecného kompostoviska a tiež o možnostiach separácie odpadu
4.    pripraviť motivačný program pre občanov mesta s cieľom zvýšenia separácie odpadov a kompostovania odpadov
5.    dobudovať zberný dvor v rámci možností rozpočtu mesta
6.    zaviesť v súvislosti s platením poplatku za odpady evidenciu podnikateľov podliehajúcich poplatkovej povinnosti
7.    zabezpečiť analytické sledovanie nákladov na nakladanie s odpadmi na území mesta
8.    doplniť strojový park TS o minimálne jedno vozidlo na zabezpečenie nakladania s odpadmi a údržby a správy miestnych komunikácií
9.    doplniť VZN o nakladaní s odpadmi o spôsob nakladania s elektroodpadmi a tiež možnosti zavedenia množstevného zberu odpadu
10.    doplniť VZN o miestnom poplatku o vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku poplatkovej povinnosti, lehotu na uplatnenie zníženia poplatku, pri množstevnom zbere spôsob, výšku, formu a miesto platenia
11.    vypracovať plán systematickej údržby a opráv miestnych komuníkácií
12.    zabezpečiť technickú evidenciu miestnych komunikácií v zmysle cestného zákona a doplniť VZN o čistote a poriadku o zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
13.    odstrániť skládku na Ulici ČSA
14.    prehodnotiť výšku poplatku za TKO –predloženie nákladov na zvod a likvidáciu TKO za uplynulý rok
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 30.04.2009.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 323/0812 vo veci žiadosti spoločnosti CLD, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 744 948, o prenájom parkoviska na Skalke.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   n e s c h v a ľ u j e
prenájom parkoviska na Skalke parc. č. KN-C 3395/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 961 m², časť parc. č. KN-C 3255/1 – lesné pozemky s výmerou cca 800 m² a parc. č. KN-C 3257 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 441 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka spoločnosti CLD, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 744 948 na účel prevádzkovania parkoviska k športovým zariadeniam na Skalke v zimnej sezóne 2008/2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 324/0812 vo veci návrhu na odpísanie nedobytných pohľadávaok mesta.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
odpísanie nedobytných pohľadávok Mesta Kremnica z účtovnej evidencie mesta v sume 72.331,- Sk po zrušenej rozpočtovej organizácii Nemocnica s poliklinikou Kremnica.
B/u k l a d á
mestskému úradu odpísať pohľadávky podľa bodu A/z účtovnej evidencie mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2008.
11    6    5    0

Uznesenie číslo 325/0812 vo veci voľby Viery Mišíkovej za člena komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Vieru Mišíkovú za člena komisie ekonomickej, majetku mesta a likvidačnej.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 326/0812 vo veci voľby Viery Mišíkovej za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í
Vieru Mišíkovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 327/0812 vo veci oznámenia komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v ed o m i e,
že v predložených potvrdeniach o Dani z príjmu a majetkových priznaniach neboli zistené skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s ochranou verejného záujmu v zmysle ústavného zákona NR SR č 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 328/0812 vo veci problematiky Lekárskej služby prvej pomoci v Kremnici.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v ed o m i e
informáciu všeobecných lekárov ordinujúcich v Kremnici o novovzniknutej situácii s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci.
B/k o n š t a t u j e,
že i napriek rokovaniam na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa venovalo tejto problematike, opakovaným pracovným stretnutiam primátorky mesta a poslancov MsZ so všeobecnými lekármi v Kremnici a i napriek hľadaniu najrôznejších východísk so zreteľom na nízky počet ordinujúcich všeobecných lekárov a dodržiavanie zákona o zdravotnej starostlivosti a ochrane pacienta, nie je možné prevádzkovať Lekársku službu prvej pomoci v plnej miere.
C/d e k l a r u j e
svoj záujem zachovať Lekársku službu prvej pomoci v meste Kremnica aspoň v obmedzenej podobe.
D/s c h v a ľ u j e
zmenu ordinačných hodín Lekárskej služby prvej pomoci od 01.01.2009 počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 07. hodiny ráno do 07. hodiny nasledujúceho dňa.
E/u k l a d á
mestskému úradu zmenu ordinačných hodín Lekárskej služby prvej pomoci oznámiť VÚC v Banskej Bystrici a všeobecným lekárom v Kremnici
zodpovedný. Mgr. Valentýni
termín: 08.12.2008.
11    6    1    4

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Vladimír Gorbunov, člen návrhovej komisie
Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.