December 2009

Uznesenia zo 16. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 3. decembra 2009

Uznesenie číslo 214/0912 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010, 2011 a 2012
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
a) Bežný rozpočet:    príjmy:    3 740 415 €
výdavky:    3 695 524 €
saldo:    44 891 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 083 540 €
výdavky:    2 321 851 €
saldo:    –  238 311 €
Finančné operácie:    príjmy:    858 085 €
výdavky:    638 076 €
saldo:    220 009 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu
2. rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 815 347 €
výdavky:    3 650 654 €
saldo:    164 693 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    0 €
výdavky:    0 €
saldo:    0 €
Finančné operácie:    príjmy:    66 400 €
výdavky:    137 111 €
saldo:    –  70 711 €
3. rozpočet Mesta Kremnica pre rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 792 891 €
výdavky:    3 644 204 €
saldo:    148 687 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    0 €
výdavky:    0 €
saldo:    0 €
Finančné operácie:    príjmy:    66 400 €
výdavky:    131 515 €
saldo:    –  65 115 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 215/0912 vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2010 nasledovne:
Príjmy:    hlavná činnosť:    135 930 €
Výdavky:    hlavná činnosť:    262 797 €
Saldo:    hlavná činnosť:    – 126 867 €
11    11    0    0
Uznesenie číslo 216/0912 vo veci rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2010 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy hlavná činnosť:    47 800 €
výdavky hlavná činnosť:    47 800 €
saldo:    0
11    11    0    0

Uznesenie číslo 217/0912 vo veci presunu finančných prostriedkov.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť riaditeľa Základnej školy na Ulici Pavla Križku v Kremnici o presun finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu z financií získaných v realizácii projektov na rozvoj a modernizáciu vyučovacích prostriedkov.
B/s c h v a ľ u j e
presun finančných prostriedkov z položky bežné výdavky na mzdy vo výške 3 000 €
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 4.12.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 218/0912 vo veci  žiadosti o predĺženie doby nájmu tenisového areálu do roku 2040 pre Športový klub tenisu (registračné číslo 100003), Dolná ulica, 967 01  Kremnica.
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu tenisového areálu do 31.12.2040 za podmienky, že nájomca – Športový klub tenisu Kremnica (registračné číslo 100003), Dolná ulica, 967 01  Kremnica zabezpečí v priebehu celej doby nájmu zachovanie športových činností klubu, čo sa týka rozsahu a kvality na úrovni porovnateľnej s rokom 2009.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.12.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 219/0912 vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, 967 01 Kopernica 23, IČO: 33 332 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1129 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, 967 01 Kopernica č. 23,
IČO: 33 332 236
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
11    9    0    2
Uznesenie číslo 220/0912 vo veci žiadosti Jaroslava Sáčka, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica na záhradkárske účely.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 967/1 – záhrady s výmerou 134 m² v katastrálnom území Kremnica Jaroslavovi Sáčkovi, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12. 2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 221/0912 vo veci žiadostí
– Oľgy Krajčiovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica , Jána Schnierera, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica , Ondreja Štefana, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica na záhradkárske účely.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1153 – záhrady s výmerou 62 m² v katastrálnom území Kremnica Oľge Krajčiovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica a Jánovi Schniererovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica  na záhradkárske účely.
B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1153 – záhrady s výmerou 62 m² Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, z toho:
–    57 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 0,91 € /rok (27,41 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
–    5 m² za účelom umiestnenia dočasnej drobnej drevenej stavby na uskladnenie pracovného náradia za nájomné vo výške 0,995 €/m²/ročne, t. j. nájomné celkom  4,97 € /rok (149,73 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
celkové ročné nájomné činí 5,88 € (177,14 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), za podmienky, že nájomca na prenajatom pozemku nebude chovať žiadnu hydinu ani iné zvieratá.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.01.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 222/0912 vo veci žiadosti Mgr. Jána Vaška, Veternícka ulica č. 141/10, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka za účelom umiestnenia dočasnej stavby – zrubového bufetu.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 3273/18 – zastavané plochy s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica – lokalita Skalka (vedľa prečerpávacej stanice) Mgr. Jánovi Vaškovi, Veternícka ulica č. 141/10, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia dočasnej zrubovej stavby, na  dobu určitú 5 rokov, za nájomné stanovené dohodou v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 3,319 €/m²/ročne(99,99 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), t. j. celkové ročné nájomné je 49,79 € (1.499,97 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), za podmienky, že žiadateľ pred umiestnením dočasnej zrubovej stavby predloží na oddelenie výstavby a ŽP MsÚ potrebnú dokumentáciu vrátane napojenia na inžinierske siete.                                                                                         B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.01.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 223/0912 vo veci žiadosti Milana Chromého, Ulica Jurka Langsfelda 701/19, 967 01 Kremnica, IČO:  44 573 431, o povolenie prevádzkovania bufetu na lyžiarskom štadióne na Skalke.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
Milanovi Chromému, Ulica Jurka Langsfelda 701/19, 967 01 Kremnica prevádzkovanie bufetu v plechovom stánku umiestnenom na ploche lyžiarskeho štadióna na Skalke – pozemok parcelné číslo KN-C 3274/1 – ostatné plochy s výmerou 18 m² za účelom poskytovania občerstvovacích a stravovacích služieb pri organizovaní bežeckých podujatí za nasledovných podmienok:
1.    úpravy plechového stánku podľa požiadaviek MsÚ – OVaŽP (ohlásenie drobnej stavby – osadenie, architektúra)
2.    predloženie písomného súhlasu MKL Kremnica s používaním WC v rozhodcovskej  veži pre zákazníkov bufetu
3.    na zimnú sezónu 2009/2010 s možnosťou predĺženia na ďalšie 4 sezóny, ak prevádzkovateľ splní riadne a včas požiadavky uvedené v bodoch 1. – 3.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 224 /0912 vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Horný Turček.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena vyznačeného geometrickým plánom č. 119-A/09 zo dňa 03. 08. 2009 na časti pozemku parcelné číslo KN-E 2046/2 – vodné plochy s výmerou 42 m² v katastrálnom území Horný Turček, spočívajúcom v práve uloženia energetického zariadenia – zemného káblového VN vedenia pre potreby realizácie stavby „Zasnežovanie zjazdovky Pekná vyhliadka – Skalka pri Kremnici – energetické hospodárstvo“ v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia,  a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, na dobu neurčitú  za jednorazovú odplatu stanovenú na základe dohody vo výške 252 €  (7.591,75 Sk prepočítanú konverzným kurzom 30,1260 Sk).
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.01.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 225/0912 vo veci žiadosti spoločnosti TEKOZ, spol. s r. o., Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 00616052 o posúdenie návrhu ďalšieho prevádzkovania športového areálu ľahkoatletického ihriska v Kremnici.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s ú h l a s í
so zámerom vybudovania športového areálu na bývalom ľahkoatletickom ihrisku v Kremnici spoločnosťou TEKOZ, spol. s r. o. , Pod Donátom 1, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 00616052 a s budúcim dlhodobým prenájmom areálu.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 226/0912 vo veci žiadostí Ing. Richarda Nagya, X3M Landcaping, Zechenterova 358/28, 967 01 Kremnica, IČO 44758936 o odkúpenie objektu a dlhodobý prenájom pozemku alebo o prenájom objektu a dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ú h l a s í
so zámerom vybudovania štýlovej kaviarne a s budúcim dlhodobým prenájmom objektu bývalých mestských toaliet postaveného na pozemku parc. č. KN-C 802 a časti pozemku parc. č. KN-C 802 – ostatné plochy s výmerou cca 100 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Richardovi Nagyovi, X3M Landcaping, Zechenterova 358/28, 967 01 Kremnica, IČO 44758936
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 227/0912 vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 27.10.2009 do 20.11.2009, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 228/0912 vo veci
– údržby a úpravy parkovacích plôch a regulácii parkovania v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2009 – 2010
– a zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2009 – 2010.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s í
s uzatvorením
–    predloženej Zmluvy o údržbe a úprave parkovacích plôch a regulácii parkovania v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2009 – 2010 so spoločnosťou COIMEX Invest, a. s. Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 320 781
–    a predloženej Zmluvy o zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2009 – 2010 medzi Mestom Kremnica, spoločnosťou COIMEX Invest, a. s. Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 320 781 a občianskym združením Telovýchovná jednota Biela stopa, Ul. Pavla Križku 391/1, 967 01 Kremnica, IČO 35656824.
B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci uzatvorenia uvedených zmlúv
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2009.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 229/0912 vo veci riešenia sociálnej a komunitnej situácie mesta Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu vypracovať analýzu komunitného a sociálneho prostredia mesta Kremnica, ako východisko a podklad pre Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Kremnica
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 31.03.2010.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 230/0912 vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 207/0911 zo dňa 5.11.2009.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 207/0911 zo dňa 5.11.2009.
B/s ú h l a s í
1.    s predlžovaním nájomnej zmluvy pre rodinu Pleškovú za nasledovných podmienok:
–    p. Pleško sa začne liečiť
–    rodina Plešková bude spolupracovať na riešení svojej rodinnej situácie s p.Lörincovou a p. Tökölyovou
–    nebudú sa opakovať incidenty
2.    s predlžovaním nájomnej zmluvy pre rodinu Dobrotkovú za nasledovných podmienok:
–    p. Dobrotková bude pokračovať v liečbe
–    p. Dobrotková bude riešiť svoju rodinnú situáciu
–    nebudú sa opakovať incidenty
–    rodina bude v sledovaní Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko v Žiari nad Hronom.
10    6    0    4

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Mgr. Ján Vaško, člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.